Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Törzskönyvek nyomtatásban

2018.04.21

Törzskönyvek nyomtatási lehetőségei

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-igazgatási Főosztálya által 2018. április 4-én készített, az iskolai törzskönyvek nyomtatási lehetőségeiről szóló állásfoglalást értelmezve – konzultálva néhány vezető kollégámmal – az alábbiakat tudtam leszűrni.

Egyik elvi lehetőségünk az, hogy a KRÉTA Iskolaadminisztrációs Rendszerből (vagy más digitális naplóból) speciális arra alkalmas nyomtatóval a törzskönyvi belívekbe nyomtassuk az adatokat. Ezt az eljárást gyakorlatban nem látom alkalmazhatónak, hiszen az iskolákban jellemzően nincsen olyan nyomtató, amely az A.Tü. 901/A vagy A.Tü. 903/A méretű nyomtatványok előállítására alkalmas lenne. Ha mégis volna, akkor a már összeállított törzskönyveket szét kellene szedni, és nagyon magas rontási kockázattal a személyes adatokkal és korábban szerzett osztályzatokkal már kiállított nyomtatványokra kellene újabb nyomtatást végezni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a hagyományos törzskönyvi nyomtatványokon egy tanuló adatai jellemzően két külön lapon szerepelnek úgy, hogy minden egyes nyomtatandó lapon két-két tanuló adatai jelennek meg. Azt gondolom, hogy ez az elvileg alkalmazható eljárás sokkal több munkával és hibalehetőséggel jár, mint a törzskönyv kézzel történő kitöltése.

A másik – a válaszból általam kissé nehézkesen értelmezett – lehetőség az, hogy a digitális naplóból a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 99.§-ában meghatározott adatállományt szigorú számadású, sorszámozott nyomtatványra nyomtatjuk ki. Az ANy. Biztonsági Nyomda NyRt. által forgalmazott A.Kö.5353/A/gépi számú szigorú számozású sorszámozott nyomtatvány, amelynek megnevezésében „az 1. évfolyamok szöveges értékeléséhez” megjelölés szerepel. Ennek bal felső sarkában megjelenik az egyedi sorszám, láblécében a nyomtatvány megnevezése. A Pátria Nyomdánál forgalmazzák az A.Tü.30/a/gépi r. sz. számú szintén szigorú számadású nyomtatványt, amely ugyancsak alkalmas a gépi nyomtatásra. Amennyiben úgy döntünk, hogy ezekre a sorszámozott gépi űrlapokra nyomtatjuk a törzskönyveket, az mindenben meg fog felelni az elvárásoknak, kivéve a nyomtatvány lábrészében szereplő elnevezést.

E probléma áthidalására mindkét nyomdánál érdeklődtem arról, hogy középiskolák számára nem forgalmaznak vagy nem terveznek-e forgalmazni ilyen gépi kitöltésű nyomtatványt, de nemleges választ kaptam. Tájékoztattak azonban arról, hogy általános és középiskolák is nagy számban rendelik a gépi kitöltésű sorszámozott nyomtatványt. A Pátria menedzsere úgy informált, hogy középiskolák számára ők nem szállítják a gépi kitöltésű általános iskolai nyomtatványt.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 99.§-a az alábbiak szerint rendelkezik a törzskönyv tartalmáról, amelyet a digitális naplóból történő nyomtatás esetén szigorúan szem előtt kell tartanunk.

99.§ (3) Az egyéni törzslap tartalmazza

a) a törzslap sorszámát,

b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,

c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát,

d) a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot,

e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,

f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését,

g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,

h)az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat,

i) a nevelőtestület határozatát,

j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,

k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat.

(4) Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.

(5) Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai tanulmányok befejezését követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon kell tárolni.

(6) A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

Úgy gondolom, hogy a vállalható kockázatot jelent a törzslapok gépi nyomtatása, hiszen a nyomtatott törzslap oktatási és tanügyigazgatási adatai mindenben meg fognak felelni a hatályos jogszabályoknak. A nyomtatás – a Minisztérium állásfoglalásában említett – szigorú számadású, sorszámozott nyomtatványra fog történni. Várhatóan egy tanuló adatai egyetlen oldalt, maximum két oldalt fognak elfoglalni, utóbbi esetben a sorszámozott lap hátoldalán is lehetségesnek látom a nyomtatást.

Az egyes években kinyomtatott törzskönyvi lapokat a páncélszekrényben tervezem tárolni, majd az oktatási szakasz befejeződésével azokat egymást követően szétválaszthatatlanul befűzöm és pecséttel lezárom. Természetesen a törzskönyvek nyomtatását kizárólag felmenő rendszerben lehet bevezetni, azaz a korábban kézzel kitöltött törzskönyveket az osztály kifutásáig továbbra is kézzel kell kitöltenünk.