Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Köznevelési intézmény címtáblája, bélyegzője, a címer használata

2021.07.15

A köznevelési intézmény neve, névhasználata, címtáblája,

Magyarország címerének és zászlajának használata a köznevelési intézményekben

Kérdés: "Milyen formában szükséges az intézmény épületén jelezni, hogy ott egy köznevelési intézmény működik. Elegendő-e egy molinó kifüggesztése az épületre, vagy tábla kihelyezése szükséges. Amennyiben tábla kell, azon minek kell szerepelnie, illetve szükséges-e, hogy címer is legyen a táblán?"

A köznevelési intézmény nevével, névhasználatával és címtáblájával kapcsolatos szabályokat Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza az alábbiak szerint.

Köznevelési törvény:

25. § (8) A köznevelési intézmény tantermeiben, címtábláján, épületének homlokzatán, továbbá az állami, települési önkormányzati fenntartású intézmények körbélyegzőjén Magyarország címerét el kell helyezni, más intézmények körbélyegzőjén el lehet helyezni.

Az állami (pl. tankerületi), önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények címtáblájának és körbélyegzőjének tartalmaznia kell Magyarország címerét. A nem állami vagy önkormányzati fenntartásban, például magánfenntartásban vagy egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmények körbélyegzőjén a címer elhelyezése nem kötelező, de a jogszabály fenti rendelkezése miatt lehetséges. Az iskolák tantermeiben – azok fenntartójától függetlenül – a címer elhelyezése kötelező, az óvodai csoportszobákban azonban ez nem szükséges. Az intézmények címtábláján – szintén annak fenntartójától függetlenül – a jogszabály fenti rendelkezése miatt szükséges Magyarország címerének elhelyezése.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az alábbi szabályozást rögzíti.

127. § (1) A köznevelési intézmény nevét fel kell tüntetni valamennyi feladatellátási helyen címtáblán, a nyomtatványokon és a bélyegzőkön. A címtáblát jól látható helyen kell elhelyezni. Ha egy épületben több különböző köznevelési intézmény található, minden köznevelési intézmény esetén önálló címtáblát kell elhelyezni.

(2) Ha a köznevelési intézmény nevének nem része, a köznevelési intézmény címtábláján és bélyegzőjén fel kell tüntetni a feladatellátási hely településének a nevét. A nemzetiségi nevelést, oktatást ellátó köznevelési intézmény feladatellátási helyének a neve a nemzetiség nyelvén is feltüntethető, amennyiben a településnek van ilyen neve.

A kormányrendeletben foglaltak szerint tehát a köznevelési intézménynek székhelyén és valamennyi feladatellátási helyén jól látható helyen feltüntetett címtáblával kell rendelkeznie. Az intézmény vagy annak feladatellátási helye nevének molinón, táblán, vagy az épületen grafikus formában történő megjelenítése tehát nem elegendő. Ha az intézmény nevében nem szerepel a feladatellátási hely neve, akkor azt a címtáblán is fel kell tüntetni. Ugyanilyen rendelkezések vonatkoznak az intézményi bélyegzőkre is.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény határozza meg a címerhasználattal kapcsolatos további jogszabályokat az alábbi előírásokkal.

  1. § (1)  Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) az Országgyűlés, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács, a Kormány tagja, a központi államigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, a bíróság, az Országos Bírósági Hivatal, az ügyészség és a közigazgatási feladatot ellátó szervek, továbbá ezek hivatalai, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestületek, Közszolgálati Döntőbizottság, valamint a felsoroltak képviseletére jogosult személyek a hivatali feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben.

1. § (3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó költségvetési szervek címerhasználatának eseteit, illetőleg a címernek e szervek épületein, helyiségeiben való elhelyezését a tevékenységi körük szerint feladatkörrel rendelkező miniszter rendeletben határozza meg.

5. § (4) A nem állami szervek miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a feladatkörükben kiadott okiratokon a címert és a címeres körbélyegzőt kötelesek használni.

7. § (1) Azokon a középületeken, vagy azok előtt, amelyeket

a) az Országgyűlés,

b) a köztársasági elnök,

c) az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal és az ügyészségek,

d) az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, az alapvető jogok biztosa,

e) a központi államigazgatási szervek,

f) a Magyar Honvédség,

g) az a)-f) pontban nem szereplő állami szervek, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, valamint az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények

a feladatuk ellátása során használnak, Magyarország zászlaját (a továbbiakban: zászló) vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.

A címerhasználatról és a zászlózásról szóló törvény 1. § (1) bekezdésében nem szerepelnek sem az állami fenntartásban vagy helyi önkormányzati fenntartásban működő közfeladatot ellátó köznevelési intézmények, még kevésbé a magánfenntartásban működő köznevelési intézmények, tehát a zászlózásról szóló törvényben foglaltak nem hatalmazzák föl ezeket a címer használatára. A szóban forgó törvény 1. § (3) bekezdése a költségvetési szervek esetében az oktatásért felelős minisztert hatalmazza föl a címerhasználattal kapcsolatos kérdések részletes szabályozására, a magán-, alapítványi vagy egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmények azonban nem költségvetési szervek. Ennek alapján a magánfenntartású, egyházi fenntartású intézmények számára bélyegzőjükön nem kötelező a nemzeti címer megjelenítése, ami összhangban van a Köznevelési törvény 25. § (8) bekezdésével. Az intézmény címtábláján azonban Magyarország címerének a megjelenítése a Köznevelési törvény által elrendelt jogszabályi kötelezettség, amely minden intézményre érvényes. A fentebb idézett zászlózási törvény azt is elrendeli, hogy az állami és helyi önkormányzati fenntartásban működő közfeladatokat ellátó intézmények (így az ilyen fenntartásban működő óvodák, iskolák és más köznevelési intézmények) épületükön vagy épületük előtt kötelesek kitűzni a nemzeti zászlót. A nem állami fenntartásban működő intézmények számára a nemzeti zászló kitűzése nem kötelező, bár általános gyakorlat.

A törvény 5. § (4) bekezdése a nem állami fenntartású köznevelési intézmények esetében is az oktatásért felelős minisztert hatalmazza föl annak szabályozására, hogy a nem állami fenntartású intézményeknek mely feladatkörükben eljárva kell a címert és a címeres körbélyegzőt használniuk.

24. § (3) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy rendeletben szabályozzák

a) az 1. § (3) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek címerhasználatát,

b) a nem állami szervek által feladatkörükben kiadott okiratokon a címer és a címeres körbélyegző kötelező használatát.

A magyar joganyagban történő kereséskor azt állapíthatjuk meg, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 19 előfordulással részletes rendelkezéseket tartalmaz a körbélyegző használatával kapcsolatos szabályokról, de a címer vagy a címeres körbélyegző használatáról sem a költségvetési szférában működő, sem pedig a nem állami fenntartásban működő köznevelési intézmények számára semmiféle rendelkezést nem tartalmaz. A „címer” szó a jogszabályban egyáltalán nem fordul elő.

*

Összegezve tehát a jogszabályokban foglalt szabályozást: minden köznevelési intézmény számára kötelező az intézmény címtáblájának jól látható helyre történő kihelyezése, a címtáblán pedig – a Köznevelési törvény rendelkezése alapján – szerepelnie kell a címernek. A magánfenntartásban, egyházi fenntartásban működő köznevelési intézmények körbélyegzőjükön használhatják Magyarország címerét, ez azonban számukra nem kötelező. A nem állami vagy önkormányzati fenntartásban működő köznevelési intézmények címerhasználatának és címeres körbélyegző-használatának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter jogosult meghatározni, ilyen jogi szabályozás azonban jelenleg nem létezik. Az épületen vagy az épület előtt a nemzeti lobogó elhelyezése az állami vagy önkormányzati fenntartásban működő intézmények számára kötelező, az egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásban működő intézmények esetében azonban nem.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam