Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az ágazati szakmai pótlék emelése

2021.12.06

A pedagógusok 2022. január 1-jétől járó 20%-os ágazati szakmai pótlékáról

 

A Magyar Közlöny 2021. évi 220. számában megjelent a 669/2021. (XII.2.) Korm. rendelet a pedagógus életpályáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet 2022. január 1-jei hatályba lépéssel módosította a pedagógus életpályáról szóló imént említett Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdését, amelyben a pedagógusoknak járó korábbi 10%-os ágazati szakmai pótlékot 2022. január 1-jével 20%-os mértékben határozta meg.

A pedagógusszakma azonban tisztességes és méltányos béremelésre vár, amelyet a további nem egészen 10%-os illetményemelés, illetőleg munkabéremelés, azaz az ágazati szakmai pótlék megduplázása semmiképpen nem elégít ki. A pedagógus munkabérek kiszámítási alapját ugyanis a 2014-ben meghatározott 101.500,- Ft összegű vetítési alap határozza meg, aminek következtében 2015-től a pedagógus életpálya munkabérei elszakadtak a mindenkori minimálbértől, amely a 2014-es 101.500,-Ft-ról a 2021-ben érvényes 200.000,- Ft-ra emelkedett, azaz a tekintett időszakban 97%-kal számottevő mértékben emelkedett. Az európai pedagógusfizetéseknek megfelelő méltányos munkabért a jelenlegi helyzetben azonban csak egy legalább 50%-os illetményemeléssel lehetne megközelíteni, amelyre érezhető politikai szándék tapasztalható, de ezt megvalósító vagy legalább megközelítő tényleges döntés még nem született.  

A pedagógus béreknek az ágazati illetménypótlék 10%-ról 20%-ra történő emelése nem jelent pontosan 10%-os béremelést, mert nem a 110%-os illetmény további 10%-kal történő emeléséről, hanem csak az eredeti 100%-os illetmény további 10%-os emeléséről van szó, azaz az előző évihez képest az illetményemelés mértéke 9,1%-os. Az illetményemelésről szóló kormányrendelet kihirdetését követően az intézményvezető és a pedagóguskollégák között számtalan probléma vetődött föl annak megvitatásakor, hogy a garantált illetmény 10%-os megemelése helyett az illetménypótlék 20%-ra történő megemelése jelent-e hátrányokat vagy inkább előnyöket jelent-e az érintettek számára. Felvetődött az a probléma, hogy az ágazati szakmai pótlék összege beszámít-e a táppénz, a jubileumi jutalom, a gyes és a gyed összegének megállapításakor, befolyásolja-e az öregségi nyugdíjak kiszámítását, illetőleg van-e valamilyen hatással a pedagógusok szabadságának mértékére. Az a kérdés is felvetődött, hogy a pedagógusbérek megállapításakor hogyan kell figyelembe venni a 2021-ben érvényes 260.000,- Ft-os szakmai bérminimum összegét.

 

A szerteágazó, sok jogterületet érintő szakmai kérdésekre bizony meglehetősen nehéz pontosan válaszolni, de az alábbiakban mégis megkísérlem.

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 2021. december 31-ig (11) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult. 2022. január 1-jétől a szövegben szereplő tíz % húsz %-ra változik, tehát 2022. január 1-jétől az ágazati pótlék minden pedagógus esetében 20%-ra növekszik.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 20%-os illetménypótlék számításának alapját a közalkalmazott garantált illetménye képezi, amelynek során – a jogszabályban foglalt fenti rendelkezések szerint – nem kell és nem is lehet figyelembe venni az illetménypótlékokat, és szintén nem lehet figyelembe venni az esetleges munkáltatói illetményeltérítés (csökkentés vagy növelés) összegét, amelyre az Nkt. alábbi rendelkezése alapján kerülhetett sor:

Nkt. 65. § (1a)  A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,

b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,

c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.

Először kíséreljük meg tisztázni az illetmény fogalmát. Az illetmény a közalkalmazott adott hónapra vonatkozó teljes havi munkabére, amely az alábbi illetményrészekből áll:

  • a besorolás szerinti illetmény vagy garantált illetmény: a garantált illetmény mértékét a pedagógus életpálya táblázatai tartalmazzák a 2014-ben megállapított 101.500,-Ft-os vetítési alapból származtatható illetményalap szorzóival, nem pedagógusok esetében pedig a Kjt-ben foglaltak szerint,
  • az illetmény részét képezi a munkáltatói döntésen alapuló esetleges illetményrész, amely csupán lehetőség a munkáltató számára, de nem kötelező,
  • az illetménynek nem képezi részét az illetménykiegészítés, amelynek fajtáit a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. §-a határoz meg: magasabb vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, nemzetiségi, stb. pótlékok.

Ennél a résznél meg kell említenünk azt, hogy a cikkben leírtak nem csak a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusokra vonatkoznak, mert a nem állami vagy önkormányzati fenntartók, így az egyházak, alapítványok, magánszemélyek, stb. által fenntartott intézményekben is a köznevelési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint kell meghatározni a pedagógusok munkabérét, tehát a nem közalkalmazottak esetében csupán az „illetmény” szót kell minden esetben a „munkabér” szóra cserélni.

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy az ágazati illetménykiegészítésként kifizetett összeg beszámít-e a jubileumi jutalom alapjába, befolyásolja-e a táppénz és az öregségi nyugdíj mértékét, a Gyes és a Gyed összegét, valamint a közalkalmazottnak járó szabadság mértékét.

A jubileumi jutalom:

A jubileumi jutalom alapját a Kjt. 78. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a közalkalmazott illetménye képezi, amelynek részét képezik az illetménypótlékok is. A Kjt. 78.§ (2a)  bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékokat is be kell számítani. A Kjt. 75. §-ában arról rendelkezik, hogy az ágazati sajátosságokra figyelemmel a Kjt. végrehajtási rendelete illetménypótlékokat állapíthat meg. Ennek végrehajtására a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16.§-ában szerepelnek a vezetői, osztályfőnöki, munkaközösségi stb. pedagóguspótlékok. Azonban nincs olyan miniszteri rendelet, amely rendelkezne arról, hogy az általunk tárgyalt szakmai pótlékok (vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, ágazati szakmai pótlék, stb.) beleszámítanának a jubileumi jutalomba. Tehát a jubileumi jutalom alapját a szakmai pótlékok nélküli összeg képezi. Itt meg kell említenünk, hogy a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok esetében a probléma irreleváns, mert számukra jubileumi jutalom nem jár, és ilyen címen nem is fizethető. Sajnos ebben a kérdésben a 2021. december 6-án feltett eredeti anyagban tévedtem, ezért elnézésüket kérem.

A táppénz mértéke:

A táppénz mértékét a munkavállalónak az a jövedelme határozza meg, amely után a biztosított tb-járulék megfizetésére kötelezett, mert a táppénzt ennek az éves jövedelemnek az egy napra jutó átlaga határozza meg. A táppénz megállapításánál mindazokat a jövedelmeket figyelembe kell tehát venni, amelyek az adóelőleg megállapításául szolgálnak, azaz az adóhatóságnál társadalombiztosítási járulékalapot képeznek. Tekintettel arra, hogy a garantált illetmény mellett az illetménypótlékok és az illetménykiegészítés kifizetése is járulékköteles, a táppénz megállapításához az illetménypótlékokat is figyelembe fogják venni.

A nyugdíjak megállapítása:

Az öregségi nyugdíj megállapításának alapját 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért keresetek, jövedelmek képezik. Mivel a jövedelembe beszámít a munkavállaló teljes munkabére, ennek részét képezik a munkáltató által adható, valamint a jogszabály járó illetménypótlékok vagy munkabérpótlékok is, tehát a továbbiakban ezek is alapját képezik az öregségi nyugdíj megállapításának.

A Gyes, Gyed megállapítása:

A gyermekgondozási díj (Gyed) összegének megállapítása során a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Ha az érintett a Gyed-re való jogosultság kezdőnapján közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díj alapját az utolsó 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani. A Gyes összege 2021-ben minden gyermekre vonatkozóan gyermekenként havonta 28.500,– Ft, amelynek mértékét az illetménykiegészítés nem befolyásolja.

A közalkalmazottnak járó szabadság:

A közalkalmazottnak járó szabadság mértékét az illetmény, így az illetménykiegészítés semmilyen formában nem befolyásolja.

A 2022. évi 260.000,- Ft-os garantált bérminimum és az ágazati bérpótlék összefüggése:

A jogszabály erről a kérdésről nem rendelkezik tételesen, de a jogszabály logikája szerint el kell készíteni a közalkalmazott munkaszerződésének módosítását, amelyben meg kell határozni a garantált illetményt, az eltérítés nélküli illetmény alapján számolt 20%-os ágazati pótlékot, a jogszabály szerint járó kötelező vagy adható illetménypótlékokat, az esetleges munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt. Amennyiben ez az összeg nem érné el a garantált bérminimum 260.000,- Ft-os mértékét, akkor az illetményt 260.000.- Ft-ra ki kell egészíteni.

2022. február 16.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam