Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A pedagógiai program módosítása

2022.02.02

Az iskolák és óvodák pedagógiai programjának módosítási kötelezettségéről

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2019. szeptember 1-jei és 2020. január 1-jei hatályba lépéssel több olyan ponton megváltozott, amelyet – szakértői tapasztalataim szerint – az iskolák nem követtek az elvárható figyelemmel. Az igényes és jogszerű pedagógiai programok támogatása érdekében ezért összefoglalom az iskolák pedagógiai programjával kapcsolatos, 2019-ben és 2020-ban hatályba lépett rendelkezéseket, és felhívom a figyelmet a módosításra, kiegészítésre szoruló szakmai részletekre. Javaslom az intézményvezetőknek, hogy az alábbiak alapján tekintsék át óvodájuk, iskolájuk pedagógiai programját, és végezzék el a szükséges kiegészítéseket, pontosításokat a jogszabályoknak megfelelő szabályozás érdekében.

Egy iskola általában nem nagy gyakorisággal módosítja pedagógiai programját, hiszen annak bevezetése – a jogszabály előírásainak megfelelően – kizárólag felmenő rendszerben vezethető be. De ha szabályozó környezet változása kötelezővé teszi a pedagógiai program módosítását, akkor nincs mire várni; el kell végezni a dokumentum átdolgozását, a pedagógiai programot el kell fogadnia a nevelőtestületnek, jóvá kell hagynia az intézmény fenntartójának. E cikk most következő fejezetében foglaltak szerint – amint az olvasó arról majd meggyőződhet – bizonyosan nem hibátlan, mert a jogszabályi előírásoknak nem mindenben felel meg az iskola pedagógiai programja, ha a dokumentum elkészítési dátuma 2020. január 1. előtti.

  1. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeinek átemelése az iskola pedagógiai programjába

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet változása 2020. január 1-jén lépett hatályba, amikor a rendelet 7. § (1) bekezdésének ai) szakaszát az alábbiak szerint módosította:

7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza

ai)  a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit…

A 2019. augusztus 31-ig hatályos rendelkezésben az ai) bekezdés „a tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit” rendelte el szabályozni. Amint látjuk, az iskolák pedagógiai programjára vonatkozó követelmények kibővültek a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeinek szabályozási kötelezettségével. A jogszabályba újonnan beemelt rendelkezést aláhúzással emeltem ki.

A pedagógiai programban történő új szabályozás kötelezettségének érvényesülését vizsgálandó az Oktatási Hivatal honlapján megkerestem tíz találomra kiválasztott iskola pedagógiai programját, és megvizsgáltam abból a szempontból, hogy vajon tartalmazzák-e a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit. A tíz iskolát a fővárosból és kilenc különböző megyéből véletlenszerűen választottam ki. A minta vizsgálata megnyugtatóan zárult abból a szempontból, hogy mind a tíz intézmény pedagógiai programja tartalmazta a jogszabályban korábban is megkövetelt tanulmányi- és vizsgaszabályzatot, de egyik intézmény pedagógiai programja sem tartalmazta a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit. Tehát a vizsgált kis mintából egyetlen iskola sem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy 2019. szeptember 1-jétől pedagógiai programjában szabályozza a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit.

Tapasztalt cikkíróként azonban már látom magam előtt az olvasót, amikor szeget üt a fejébe, hogy saját intézményében már találkozott a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeinek szabályozásával. Jó esetben ez valóban így van, mert a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2019. december 31-ig hatályos korábbi szabályozása így szólt: 5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit,  a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét…

Amint látjuk, a 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezés annyiban módosult, hogy a házirendben korábban az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit kötelezően szabályozandó szakaszt törölte a jogalkotó, tehát a fenti időponttól az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit nem kell és nem is lehet szabályozni a házirendben. A változás racionális és szükségszerű: egy általános iskola esetében ugyanis a nyolc évfolyamon tanított nagyjából 20 tantárgy átlagosan négy tanított évfolyamot érintő vizsgakövetelményeinek szabályozása ugyanis 20 x 4, azaz 80 vizsgakövetelmény megalkotását igényelte, amelyek – a legszűkszavúbb szabályozás esetén is – minimum 20 oldalt tesznek ki. Könnyen belátható, hogy ez a terjedelem szétfeszítette a házirend racionális kereteit; álláspontom szerint ezt látta be a jogalkotó, amikor törölte a fenti irracionális szabályozást. A továbbiakban tehát nem jogszerű, ha egy iskola házirendjében (vagy annak mellékletében) szabályozza az évfolyamonkénti vizsgakövetelményeket, mert ennek a szabályozásnak az iskola pedagógiai programjában van a helye.

Minden iskolának jogszabályban meghatározott feladata tehát, hogy az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit tartalmazó, korábbiakban a házirendben megjelenő szabályait a házirendből kivegye, és a szabályozást az iskola pedagógiai programjába emelje át.

A témával régóta foglalkozó szakértőként azonban egy érdekes szakmai megjegyzést tennék. A 2019. december 31-ig hatályban lévő rendelkezés – amint fentebb olvashatják – kötelezővé tette a tanulmányok alatti vizsgák (és az alkalmassági vizsga) szabályainak a pedagógiai programban történő megjelenítését, amelynek az iskolák döntő többsége mára pedánsan megfelelt, mert az elvárásoknak megfelelően szabályozta a tanulmányok alatti vizsgák egyes tantárgyainak vizsgaformáját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy ezek kombinációja) és a vizsga értékelését. A 2020. január 1-jével módosult szöveg azonban – bizonyosan a jogalkotó akaratán kívül – lényegében törölte a tanulmányok alatti vizsgák szabályainak megjelenítési kötelezettségét, mert a vizsgaszabályok kötelező megjelenése csak az alkalmassági vizsga esetében maradt a szövegben. Ennek ellenére azt javasolhatjuk, hogy az iskolák ne töröljék pedagógiai programjukból a tanulmányok alatti vizsga szabályainak közlését, hanem azt egészítsék ki a tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelmények leírásával (pontosabban a házirendből való átemelésével).

  1. Az intézmények pedagógiai programjának egészségügyi és környezeti nevelési feladatai

Az óvodák, iskolák és kollégiumok pedagógiai programjára vonatkozó előírások módosulása, a szabályozási kötelezettségek bővülése 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. Az ebben a fejezetben tárgyalt módosításokat minden esetben az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 24. §-a rendelte el.

2.1 Az óvodák pedagógiai programjára vonatkozó módosult előírás a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdés g) pontjában jelent meg. A pedagógiai programnak továbbra is tartalmaznia kell az óvoda egészségnevelési és környezeti nevelési elveit, de a nevelési elvek mellett tartalmaznia kell (az új elemeket ismét aláhúzással emeltük ki) az egészségnevelési és környezeti nevelési programokat, tevékenységeket is.

2.2 Az iskolák pedagógiai programja az óvodákra vonatkozó előző bekezdéssel azonos módon változott, mert a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdésének bm) szakasza az aláhúzással jelölt rendelkezéssel egészült ki: Az iskola pedagógiai programja – az alapfokú művészeti iskola kivételével – tartalmazza az intézményi egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket.

Az iskolák pedagógiai programjára vonatkozó rendelkezések kiegészítéseként jelent meg a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdésének módosult szövege az alábbiak szerint (aláhúzással kiemelve a bővült szövegrészeket):

A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a témanapokat, témaheteket és a projektoktatást is.

2.3 A kollégiumok pedagógiai programjára az óvodáknál és az iskoláknál már tárgyalt módosított előírások léptek életbe 2019. szeptember 1-jén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 10. § k) pontjának módosításával, amely szerint a kollégiumok pedagógiai programjának tartalmaznia kell az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket.

Az ebben a fejezetben tárgyalt, az iskolák pedagógiai programjára vonatkozó szabályozás témakörében tehát egyáltalán nem új. Csupán arról van szó, hogy az intézmények pedagógiai programjában alkalmazott nevelési módszereket, például az egészségnevelési, környezeti nevelési elveket ki kell egészíteni az intézményben alkalmazott programok és tevékenységek konkrét megjelenítésével.

  1. Az óvodák pedagógiai programjának módosítási feladatai

2020. január 1-jével lépett hatályba a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. §-ának módosított szövege, amely az óvodák pedagógiai programjának elkészítéséhez és a nevelési feladatok, tevékenységek szabályozásához tartalmaz előírásokat. A 2020. január 1-jei hatállyal beemelt új jogszabályi szöveget aláhúzással emeltük ki.

6. § (2) Az óvoda pedagógiai programja meghatározza

b)  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez

Tapasztalataim szerint az óvodák pedagógiai programja az eddigiekben is maximálisan szem előtt tartotta az óvodai nevelés egyik legfontosabb nevelési célját, amely minden gyermek számára biztosítani kívánja az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséget. Ezért valószínű, hogy a legtöbb óvoda esetében egyáltalán nem szükséges a pedagógiai programnak az új jogszabályi előírások szerinti bővítése. Az azonban nem nélkülözhető, hogy minden óvodában történjék meg a pedagógiai program megfeleltetése az új jogszabályi előírásnak. Ez azt jelenti, hogy az óvodavezetőnek át kell tekintenie az óvodája pedagógiai programjának rendelkezését abban a tekintetben, hogy megfelelő mértékben foglalkozik-e az óvodás gyermekek sikeres iskolakezdéséhez szükséges intézményi nevelési feladatok meghatározásával.

*

Bónusz, a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi előírásokat itt letöltheti: Pedagógiai_program_ellenőrző_lista_2022

Budapest, 2022. február 2.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

A mappában található képek előnézete A nagykörűi házunk