Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A házirend 2021. évi módosítása

2021.03.23

Módosította-e ön iskolája házirendjét a megváltozott jogszabályoknak megfelelően?

A jelenleg is tartó veszélyhelyzetben a nevelési-oktatási intézmények vezetői és pedagógusai rendkívüli munkaterheléssel dolgoznak. A Kormány koronavírus-helyzettel kapcsolatos intézkedései következtében a tanulók jelenleg sajnos nem vehetnek részt a szokásos iskolai nevelésben-oktatásban, és az óvodás gyermekek számára is szünetel az óvodai ellátás. Ezek a rendkívüli intézkedések azonban maguk után vonzzák a vezetők és a pedagógusok más természetű munkaterhelésének megjelenését. Ebben az időszakban ezért talán érthető, ha az intézmények vezetői kevesebb figyelmet fordítottak azokra a jogszabályi változásokra, amelyek szükségessé teszik az iskolai, óvodai alapdokumentumok módosítását.

A vezetőknek azonban jogszabályban foglalt kötelezettségük az intézményi dokumentumok megváltozott jogszabályoknak megfelelő módosítása, ezért cikkemben igyekszem felhívni az iskolaigazgatók és helyetteseik figyelmét az utóbbi időszaknak azokra a jogszabály-változásaira, amelyek nyomán módosítaniuk kell az iskolák házirendjét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg a nevelési-oktatási intézmények házirendjére vonatkozó alapvető jogszabályi elvárásokat az alábbiak szerint.

5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni

a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat,

b) az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények kivételével a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait,

c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét,

d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit,

e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit,

f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit,

g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját,

h)  a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét,

i)  a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg

a) a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet,

b) az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet,

c) a tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét,

d) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket,

e) a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartást,

f)  az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat,

g) az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást,

h)  a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait,

i) büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket.

Ha a házirend szabályozási kérdéseiben jártas vezető- vagy pedagóguskollégák elolvassák az idézett rendelkezést, akkor első ránézésre talán nem is észlelnek jelentős változásokat. Pedig a rendelkezések olyan módosításokat tesznek lehetővé, sőt kötelezővé, amelyek lényeges mértékben teszik szükségessé az iskolai házirend felülvizsgálatát. Az óvodák számára az itt tárgyalt jogszabályváltozások nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely szükségessé tennék az óvoda házirendjének megváltoztatását.

1. Az iskolai házirendre vonatkozó 2021. évi módosítási kötelezettség

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. § (1)/h szakasza 2019. december 31-ig a következő formában volt hatályban:

5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni

(1)/h az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit,  a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét.

Ezt a rendelkezést azonban módosította a 34/2019. (XII.30.) EMMI rendelet 14.§ a következő rendelkezéssel: Hatályát veszti az 5. § (1) bekezdés h) pontjában az "az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit." szövegrész.

2020. január 1-jétől tehát a házirendre vonatkozó jogszabályi előírás szóban forgó pontja a következő tartalommal van hatályban:

5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni

h)  az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét.

Értelmezzük a lényegtelennek tűnő, valójában azonban igen fontos változást! A 2020. december 31-ig hatályos rendelkezés abban különbözik a ma hatályostól, hogy kötelezővé tette az iskolák számára, hogy házirendjükben szabályozzák az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit. Ennek jogszerű és tartalmas végrehajtása azt jelentette, hogy egy – példaként – nyolc évfolyammal működő általános iskolának mind a nyolc évfolyamára vonatkozóan szabályoznia kellett minden egyes tantárgy vizsgakövetelményeit. Tekintettel arra, hogy évfolyamonként átlagosan legalább tíz tantárgyról van szó, ez minimálisan 80 évfolyamra vonatkozó tantárgyi követelmények meghatározását és a házirendben történő megjelenítését jelentette. Itt két választása volt az iskoláknak: vagy semmitmondóan, gyakorlatilag tartalom nélkül, formálisan határozták meg a tantárgyi követelményeket, vagy pedig az elvárható minimális szakmaisággal úgy, hogy pl. egy-egy tantárgynak az egy évfolyamra vonatkozó vizsgakövetelményeit, egy negyedoldalnyi terjedelemben készítették el. Utóbbi esetben a 80 tantárgynál ez csupán 20 oldal terjedelmű volt. Jól látható, hogy már a 20 oldalnyi, minimálisan elfogadható szakmai szabályozás terjedelme is szétfeszítette a szokásos iskolai házirendek kereteit, hiszen egy jól működő, jól szabályozó, a partnerek által betartható iskolai házirend általában nem haladja meg a tíz oldalt, de akár 4-5 oldal terjedelemben is elkészíthető.

A jogszabály-módosítás üdvözlésének másik okaként azt jelölném meg, hogy a házirendbe egyáltalán nem volt jól beilleszthető az osztályozó vizsgakövetelmények szabályozása, hiszen viszonylag kevés tanulót érintő jellege miatt nem tartozik a mindennapos tanulói-pedagógusi tevékenységek körébe. Szakmailag tehát időszerűnek tarthatjuk a lényegtelennek tűnő változást, továbbá vitathatatlanul szükségesnek és célszerűnek!

Azt javaslom, hogy az iskolák – a jogszabályváltozást követve – emeljék ki házirendjükből az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti osztályozó vizsgára vonatkozó követelményeinek ismertetését, és azokat emeljék be az intézmény pedagógiai programjába, mert a szóban forgó követelményrendszer pedagógiai programba történő beemelését 2019. szeptember 1-jétől írja elő a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbi módosult tartalommal:

7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza ai) a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit ...

A jogszabályváltozások következtében a jogalkotó a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett új 193/A. §-ában előírta a házirend kötelező felülvizsgálatát az alábbiak szerint.

193/A. §  Az iskola, a kollégium 2021. január 31-éig felülvizsgálja a házirendjét és elfogadja annak módosítását e rendeletnek az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdés h) és i) pontjának való megfelelés érdekében.

2. A házirend szabályozási kötelezettségére vonatkozó 2020. évi módosítások

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2020. szeptember 1-jei hatállyal módosította az iskolai házirendekre vonatkozó előírásait a mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök használatának szabályozási kötelezettségével, valamint az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt magvalósító vagy azzal fenyegetődző tanuló cselekményének megelőzésével, kivizsgálásával és elbírálásával kapcsolatos szabályok megalkotásának kötelezettségével. A rendelet a következő új rendelkezéseket hozta.

5. § (2) h)  (a házirendben szabályozni kell) a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait.

5. § (2) i)  (a házirendben szabályozni kell) a büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket.

Az új rendelkezéseket a 31/2020. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-a vezette, be azok hatályba lépésének dátuma 2020. szeptember 1. volt.

*

Néhány iskolai házirendet megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy az intézmények és az igazgató kollégák döntő többségének figyelmét elkerülték a házirend módosításával kapcsolatos új jogszabályi rendelkezések. Fontosnak tartom, hogy a jelenlegi feszült helyzetben is megtörténjék az iskolai dokumentumok folyamatos karbantartása, a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetése annak érdekében, hogy minél korszerűbb, jól szabályozott környezetben végezhessük napi feladatainkat.

 

 

A mappában található képek előnézete A kertünk