Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Osztályozó vizsga

2015.06.11

A magántanuló és a jogszabályban meghatározottnál többet hiányzó tanuló év végi, félévi osztályzatainak megállapításáról

Az év végén több kérdést kaptam a magántanulói jogviszonyt teljesítő tanuló osztályozásáról, valamint a jogszabályban meghatározott mértéknél többet mulasztó tanuló év végi osztályozásáról. Járjuk körbe ezeket a problémákat!

  1. Ha a tanuló a félévet/tanévet lezáró nevelőtestületi (osztályozó) értekezlet időpontjában magántanulói jogviszonyban van

Nkt. 55. § (2) A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. …

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

64. § (2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

 

Következtetés: Mivel a magántanulót mentesíteni kell a tanórai foglalkozások alól, a magántanulót a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§ (2)/a előírása szerint kizárólag osztályozó vizsgán lehet minősíteni. Akkor is osztályozó vizsgát kell szervezni a magántanuló számára, ha – akár a magántanulói jogviszonyának létesítését megelőző időszakban, akár az órák rendszeres vagy időnkénti látogatásának eredményeként – rendelkezik elegendő osztályzattal ahhoz, hogy az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint le lehetne zárni.

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye… alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

 

64. § (3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

 

65. § (1) … osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

Következtetés: Az osztályozó vizsgát és a tanuló évközi osztályzatain alapuló értékelést határozottan el kell választani egymástól, a kettő együttes vagy kevert alkalmazása az idézett 64. § (1) bekezdés „vagy” kifejezése miatt nem lehetséges.

 

  1. Ha a tanuló mulasztása meghaladta a jogszabályban meghatározott mértéket

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

51. § (3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(7) Ha a tanulónak … egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

Ha tehát a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a fentebb említett óraszámokat – ide értve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékának túllépését – akkor két lehetőség áll az intézmény előtt:

  • ha hiányzásai ellenére a tanuló tanév közben teljesítménye éremjegyekkel értékelhető volt, akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő módon minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem feltétlenül kell osztályozó vizsgát tennie,
  • ha hiányzásai következtében a tanulónak nincs elegendő évközi osztályzata, akkor a tanév végén nem minősíthető, kivételt képeznek az alábbi esetek
    • ha a nevelőtestület hiányzásai ellenére engedélyezi számára az osztályozó vizsgát,
    • ha igazolatlan hiányzásának mértéke nem haladta meg a húsz órát,
    • ha az iskola a hiányzások kapcsán nem tett eleget az 51. § (3) bekezdésében meghatározott értesítési kötelezettségének.

A nevelőtestület akár úgy is dönthet, hogy bizonyos tantárgyakból az évközi osztályzatai alapján leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból – amelyekből a hiányzásai eredményeként nincs elegendő osztályzata – pedig osztályozó vizsgára kötelezi. Úgy azonban nem dönthet, hogy néhány tárgyból az évközi osztályzatok alapján leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból azonban nem engedélyezi az osztályozó vizsga letételét.

Az egyes esetekben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alábbi záradékait lehet alkalmazni

Ha a tanuló nem minősíthető: Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.

Ha a tantestület halasztást ad az osztályozó vizsga letételére (legkésőbb az érintett tanév utolsó napjáig, azaz augusztus 31-ig): Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére .............................-ig halasztást kapott.

Ha minden tantárgyból osztályozó vizsgára utasítjuk: Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó vizsga letételével folytathatja.

 

A mappában található képek előnézete Állami kitüntetést kaptam