Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára

2013.01.21

 

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára
 
A tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, magántanulói jogviszony létesítése, és ehhez hasonló ügyekben rendszerint az elvált, külön élő szülők közül az egyik intézkedik. Az iskola e tekintetben a gondviselővel köteles kapcsolatot tartani. Néha előfordul azonban, hogy az elvált másik szülő kíván információkat szerezni az iskolától gyermekével kapcsolatban. Mit kell tennie ilyenkor a jogkövető igazgatónak?
 
A szükséges teendők meghatározásához alkalmazott jogszabályok:
·  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
·  a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény – röviden családjogi törvény
·    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény – az adatkezelés rendjét meghatározó törvény
 
Nézzük meg a fenti jogszabályoknak az ügy szempontjából lényeges előírásait:
 
Köznevelési törvény:
Nkt. 42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
(2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
Nkt. 43. § (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendjét. ….Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult.
 
Következtetés: az adat bármelyik szülővel közölhető, az a személy jogosult az adatközlésre, akit erre az adatkezelési szabályzat vagy az intézményvezető meghatalmazott.
 
Csjt.1952. évi IV. tv. – a családjogi törvény:
Csjt. 72. §  (1) A szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolják - ellentétes megállapodásuk hiányában - akkor is, ha már nem élnek együtt.
(2) Ha a házasság felbontása vagy a gyermek elhelyezése iránti perben a gyermeket a szülők megegyezése vagy a bíróság döntése alapján valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet ez a szülő gyakorolja, kivéve, ha a szülők kérelmére a bíróság a gyermekelhelyezéssel egyidejűleg közös szülői felügyeletet rendelt el, illetve a szülőknek a közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezségét jóváhagyta.
Csjt. 72/B § (1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette.
(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, továbbá iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.
Csjt. 73. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szülői felügyelet körébe tartozó olyan kérdésekben, amelyekben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem tudnak egyetértésre jutni - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével -, a gyámhatóság dönt.
 
Következtetés: A külön élő szülők együttesen gyakorolják jogaikat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben, ilyen iskolájának, valamint életpályájának megváltozása. A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeletet akkor is, ha nem élnek együtt, tehát a gyermekről a szülő számára kiadható információkat a külön élő szülőnek is ki kell adni. Persze ez időnként konfliktusok veszélyét rejti magában.
Nem várható el azonban az iskolától, hogy minden ügyben mindkét szülő álláspontját beszerezze, hiszen az iskola – adott esetben – nem is tud a szülők különéléséről. A Csjt 72/B §-a – álláspontom szerint – nem is az iskolára vonatkozóan állapít meg kötelezettséget, hanem a külön élő szülőkre, akik tehát kötelezettek a lényeges kérdésekben együttműködni.
 
Az információszabadságról szóló 2011. CXII. tv.
3. § E törvény alkalmazása során:
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Következtetés: A tanuló eredményeiről, tanulmányairól, az iskolába való beiratkozásáról, a jogviszony megszüntetéséről, stb. rögzített adatoknak a (külön élő) szülő számára történő továbbítása adatkezelési tevékenység, ezért a fenti előírások e tevékenységre is vonatkoznak.
 
Kazincbarcika, 2013. január 16.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem és én