Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Mesterpedagógusok órakedvezménye

2018.12.02

Minden mesterpedagógusnak jár-e órakedvezmény

Korábbi cikkeimben már többször kifejtettem azt a meggyőződésemet, hogy a pedagógustársadalomnak alkalmazkodnia kell a pedagógus életpálya kihívásaihoz, ennek megfelelően, amint arra lehetősége nyílik, mindenkinek érdemes jelentkeznie a következő minősítési fokozat elérésére. Az általam vezetett gimnáziumban 2019-ben tíz mesterpedagógus-jelölt pályázatának elbírálására és minősítésére kerül majd sor, de hat mesterfokozatot elért kolléga már most is dolgozik a tantestületünkben.

Amikor ezt néha elmondom a szakmabelieknek, akkor első reakcióként mindig őszinte megdöbbenést váltok ki, a második kérdés pedig általában arra irányul, hogyan lehet ilyen sok pedagógus számra biztosítani a mesterpedagógusoknak járó órakedvezményt…

E területen tehát alapvető félreértés uralkodik a pedagógusok között, amelynek oka nyilvánvalóan az, hogy négy évvel ezelőtt az első mesterpedagógusok azokból a kollégákból lettek, akik – megfelelve a feltételeknek – jelentkeztek az Oktatási Hivatal által indított pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen folytatott köznevelési szakértői képzésére. E szakértői képzések célja a minősítési és tanfelügyeleti rendszer működtetéséhez szükséges szakértői létszám biztosítása volt. A szakértői ismeretek megszerzését és a vizsgák letételét követően ezeket a kollégákat a mesterpedagógus fokozatba kellett sorolni, és vállalásuk alapján részt vettek (és többségükben ma is részt vesznek) a minősítési és tanfelügyeleti feladatok ellátásában. A minősítési és tanfelügyeleti ellenőrzési rendszerben részt vevő mesterpedagógusoknak munkaidő-kedvezmény jár, amelyet a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint szabályoz.

17/A. §  (1) Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a) heti tizennyolc óránál,

b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,

c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

 (3a)  Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus esetén heti húsz óra.

(4)  A (2)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak - vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

Az eddig elmondottakból azonban egyáltalán nem következik az, hogy minden mesterpedagógus fokozatot elért kollégának jár az előző bekezdésekben tárgyalt munkaidő-kedvezmény, órakedvezmény. Ellenkezőleg: azoknak mesterpedagógus fokozatot elért pedagógusoknak, akiket az Oktatási Hivatal az adott naptári évre nem bízott meg a minősítési és tanfelügyeleti rendszerben végzendő szakértői feladatok ellátásával, vagy – szaktanácsadó mesterpedagógusok esetében – a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény nem bízott meg szaktanácsadói feladatok ellátásával, nem jár munkaidő-kedvezmény. A mesterpedagógus fokozatot elért, a szakértői-tanfelügyelői vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásával meg nem bízott pedagógusokra tehát nem érvényes a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17/A. §-ában részletezett órakedvezmény, azaz ezeknek a mesterpedagógusoknak a neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidő-kerete továbbra is 22-26 óra.

Ez a tény azonban egyetlen mesterfokozatra pályázó kollégát se tántorítson el! Ettől függetlenül mesterprogramot érdemes készíteni, a mesterpedagógus minősítést – akinek csak lehetősége van rá – meg kell szerezni!

 

 

 

A mappában található képek előnézete Őszi sanzon