Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tanfelügyeleti ellenőrzés szabályai

2015.06.16

A pedagógusok, intézményvezetők és intézmények tanfelügyeleti ellenőrzésének szabályai

2015. április 22-i hatállyal lényegesen megváltozott a nevelési-oktatási intézmények működésének szabályait meghatározó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, amely a szóban forgó naptól részletesen meghatározza a pedagógusok és intézmények külső ellenőrzésének szabályait. Tanulmányozzuk át, hogy milyen új (vagy néhány esetben részben új) szabályokat vezetett be 2015. április 22-től a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az intézmények külső ellenőrzési rendszerének működtetésére!

Cikkünkben először a legszükségesebb feladatok, lépések időrendi bemutatására, és a pedagógusok és intézményvezetők számára legfontosabb teendők kiemelésére törekszünk, majd a későbbiekben idézzük a tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolításának részletes szabályait. A cikkben szereplő jogszabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletből idézzük.

 

1. A tanfelügyeleti ellenőrzés legfontosabb lépéseinek ütemezése a következő:

 1. Július 20-ig az Oktatási Hivatal elkészíti a következő naptári évre szóló ellenőrzési tervet.
 2. Július 31-ig az Oktatási Hivatal az informatikai rendszer révén értesíti az ellenőrzési tervbe fölvett pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket.
 3. November 30-ig az Oktatási Hivatal kijelöli az ellenőrzés időpontját és az ellenőrzésben résztvevő szakértőket (tanfelügyelőket), valamint értesíti az érintett intézmények vezetőit.
 4. 2015. november 30-ig az ellenőrzésben érintett pedagógus köteles feltölteni portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületre (ez a szabályozás 2015. december 31-ig van hatályban).

 2016-ban és az azt követő években november 30-ig az ellenőrzésben érintett pedagógus a portfóliós felületre csak a szakmai önéletrajzot, az intézmény rövid bemutatását és a szakmai életút értékelését köteles feltölteni, a teljes portfóliót tehát nem. Figyelem: olvasson tovább, később megtalálja a magyarázatot is!

 1. November 30-ig az intézményvezető ellenőrzésekor az intézményvezető köteles feltölteni az informatikai rendszerbe a vezetői pályázatát (annak hiányában vezetői programját), az intézmény pedagógiai programját, az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
 2. November 30-ig intézményellenőrzés esetében az intézményvezető köteles feltölteni az informatikai rendszerbe a az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, az intézmény legutóbbi továbbképzési programját és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási terveket, valamint az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumokat.
 3. Az ellenőrzés időpontja előtt legalább tizenöt nappal az ellenőrzést vezető szakértő felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével és egyeztetik az ellenőrzés ütemezésével és tartalmával kapcsolatos részleteket.
 4. Az Oktatási Hivatal által kitűzött időpontban sor kerül a pedagógus, az intézményvezető vagy az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésére.
 5. Az ellenőrzést követő tizenöt napon belül az ellenőrzést vezető szakértő elkészíti az ellenőrzés tapasztalatait összegző szakértői dokumentumot, és rögzíti azt az informatikai támogató rendszerben. Az ellenőrzésben érintett személy, az intézményellenőrzés esetén az intézményvezető számára az ellenőrzés eredménye ettől az időponttól az informatikai támogató rendszer útján elérhető válik.
 6. A szakértői dokumentum rögzítését követő tizenöt napon belül az ellenőrzésben érintett személy, továbbá intézményellenőrzés esetén az intézmény vezetője a nevelőtestülettel egyeztetve értékelőlapot tölthet ki a szakértőkről az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.
 7. Az intézményellenőrzés lezárását követő 45 napon belül az intézményvezető öt évre szóló intézkedési tervet készít, amelyet a nevelőtestület az ellenőrzést követő 75 napon belül hagy jóvá.
 8. Az intézkedési terv jóváhagyását követően haladéktalanul az intézményvezető feltölti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint az OH számára.

Figyelem! 2016. január 1-jétől a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 48.§ (1) bekezdése a 4. pontban leírtak szerint így rendelkezik:

48. § (1) Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a … 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióból

a) a szakmai önéletrajzot,

b) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását,

c) a szakmai életút értékelését

a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

 

2. Az Oktatási Hivatal minden év július 20-ig ellenőrzési tervet készít a következő naptári évre

146. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

a) a pedagógus ellenőrzése,

b) az intézményvezető ellenőrzése,

c) az intézményellenőrzés.  

147. § (1) A hivatal minden év július 20-ig a következő évre szóló országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv) készít megyei bontásban. A hivatal az ellenőrzési tervet úgy állítja össze, hogy az ellenőrzés ötévente egy alkalommal minden intézmény minden pedagógusára kiterjedjen.

A hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, intézményvezetőket és intézményeket.

(3) A hivatal az intézménytípus és az ellenőrzés helyszínének figyelembevételével választja ki az ellenőrzésekben részt vevő szakértőket.

(4) A hivatal a kiválasztásról, valamint az ellenőrzési tervben foglalt szervezési szabályokról július 31-ig az informatikai támogató rendszer útján értesíti a kiválasztott szakértőket és az őket foglalkoztató intézmények vezetőit.

(6) A hivatal november 30-ig kijelöli az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit.

 

3. A pedagógusok ellenőrzésének szabályai 

148. § (1) Pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott portfólióját a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Ha az ellenőrzés kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az adott tanítási év végéig módosíthatja portfólióját.

(2) A pedagógust egyidejűleg két szakértő látogatja meg. Ha a pedagógus munkakörének részét képezi tanítási óra, foglalkozás megtartása, a szakértők egy nap alatt a pedagógus két tanítási óráját, foglalkozását látogatják meg.

146. § (2) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere - ha a pedagógus munkakörének részét képezi - a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése.

(3) A pedagógus ellenőrzése a pedagógus munkájának alábbi területeit vizsgálja:

a) pedagógiai módszertani felkészültség,

b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,

c) a tanulás támogatása,

d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,

e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,

f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,

g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint

h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

 

Figyelem, lényegesen változó szabályok a pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésében:

A 2016-ban esedékes tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt pedagógusoknak 2015. november 30-ig teljes portfóliót kell feltölteniük.

A 2016-ban elkészítendő, 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervben szereplő pedagógusoknak 2016. november 30-ig azonban már nem kell portfóliót feltölteniük, hanem a számukra megnyitott portfóliós felületre csupán a szakmai önéletrajzot, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását és a szakmai életút értékelését kell feltölteniük.

Magyarázat: A látszólag indokolatlan különbségtétel vélhetően azt jelenti, hogy a 2016-ra vonatkozó (a 2015. július 20-ig kiadandó) ellenőrzési tervben csupa olyan pedagógust fog kijelölni a Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzésre, akiknek minősítésére 2016-ban sor fog kerülni. A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete ugyanis előírja, hogy 2016-ban már minden minősítési eljárást a pedagógus munkáját érintő tanfelügyeleti ellenőrzésnek („az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése”) kell megelőznie, hogy annak eredményét át lehessen emelni a minősítés célját képező értékelési folyamatba.

A 2016. július 20-ig kiadandó, tehát 2017-re vonatkozó ellenőrzési tervbe már olyan pedagógusok is bekerülhetnek, akiknek a minősítésére csak 2017 után kerül sor. Az ő esetükben nem követelmény a portfólió feltöltése (hiszen közvetlenül nem vár rájuk minősítés), csupán a portfólió korábban említett három elemét kell feltölteniük annak érdekében, hogy a tanfelügyelet tájékozódhasson szakmai életútjukról és intézményükről.

 

4. Az intézményvezető ellenőrzésének szabályai 

146. § (6) Az intézményvezető ellenőrzésére legkorábban az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor.

(7) Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki:

a) az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása,

b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása,

c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,

d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,

e) a vezetői kompetenciák fejlesztése.

 

149. § (1) Intézményvezető ellenőrzése esetén az érintett intézményvezető legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe a vezetői tevékenységet bemutató alábbi dokumentumokat:

a) a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetői programját,

b) az intézmény pedagógiai programját,

c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját, valamint

d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

(2) Az intézményvezetőt egyidejűleg két szakértő látogatja meg.

 

5. Az intézmény ellenőrzésének szabályai 

146. § (8) Az intézményellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a köznevelési intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat. Módszere az interjúkészítés és dokumentumelemzés, a pedagógiai munkához szükséges infrastruktúra megfigyeléssel történő vizsgálata, valamint az intézmény feladatellátásával kapcsolatos kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés eredményeinek elemzése.

(9) Intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére is.

(10) Az intézményellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

a) pedagógiai folyamatok,

b) személyiség- és közösségfejlesztés,

c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,

d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,

e) az intézmény külső kapcsolatai,

f) a pedagógiai működés feltételei, valamint

g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.

150. § (1) A köznevelési intézmény ellenőrzése esetén az érintett intézmény vezetője legkésőbb az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe

a) az ellenőrzést megelőző két tanév munkatervét és éves beszámolóját,

b) a legutóbbi továbbképzési programot és az ahhoz kapcsolódó beiskolázási terveket, valamint

c) az intézményi eredményeket, ide értve az ellenőrzés évét megelőző öt évben lebonyolított, az intézményre vonatkozóan kötelező országos mérések eredményeit bemutató dokumentumokat.

(2) A köznevelési intézményt egyidejűleg az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók és az intézmény által ellátott feladatok számától függően legalább három, legfeljebb öt szakértő látogatja meg.

(3) Az intézményvezető az intézményellenőrzés lezárását követő negyvenöt napon belül, az összegző szakértői dokumentuma alapján öt évre szóló intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési tervet a nevelőtestület az intézményellenőrzés összegző szakértői dokumentumának 147. § (8) bekezdése szerinti rögzítésétől számított hatvan napon belül hagyja jóvá. Az intézkedési tervet az érintett intézmény vezetője a jóváhagyást követően haladéktalanul feltölti a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe, amely azt elérhetővé teszi az intézmény fenntartója, valamint a hivatal számára.

151. § A hivatal által működtetett informatikai támogató rendszer biztosítja a benne rögzített ellenőrzési jegyzőkönyvek és összegző szakértői dokumentumok ellenőrzést követő ötödik év december 31-éig történő elektronikus tárolását, és a hivatal, valamint az ellenőrzött személyek, intézmények és az érintett fenntartók számára az azokhoz való hozzáférés lehetőségét.

 

6. Mely szakértők vehetnek részt a tanfelügyeleti ellenőrzésben 

153. § Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben olyan köznevelési szakértő vehet részt, aki

a) pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen szerepel az Országos szakértői névjegyzékben, valamint

b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakmai ismereteket a hivatal által szervezett hatvanórás továbbképzés keretében elsajátította.

154. § (1) A pedagógus ellenőrzésében az érintett pedagógussal azonos munkakörben és intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt.

(2) Az intézményvezető ellenőrzésében az érintett intézményvezetővel azonos intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Az intézményvezető vezetői ellenőrzésében részt vevő szakértők közül legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

(3) Az intézményellenőrzést az adott intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő végzi. Ha az intézményvezető ellenőrzésére a 146. § (9) bekezdése alapján kerül sor, a szakértők közül legalább egynek intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie.

155. § (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértőt a hivatal jelöli ki. Nem jelölhető ki a szakértő az ellenőrzésre abba az intézménybe, ahol őt vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazzák, továbbá olyan intézménybe, ahol az ellenőrzést megelőző két évben őt vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazták.

(3) Ha az egyházi intézményfenntartó az oktatásért felelős miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor az általa fenntartott intézményekben az ellenőrzéseket végző szakértőket az egyházi intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény javaslatára a hivatal kéri fel és jelöli ki.

(4) A felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló nevelési-oktatási intézmények, valamint ezek intézményvezetőinek ellenőrzésébe be kell vonni gyakorló nevelési-oktatási intézményben töltött ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértőt.

 

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai