Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tanfelügyelők munkaidő-kedvezménye

2015.01.12

A tanfelügyelők munkabeosztásának problémáiról

2015. január 1-jén a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 37.§ (1) bekezdése alapján Mesterpedagógus fokozatba kerülnek azok a pedagógusok, akik a TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.15. kiemelt projektje keretében sikeresen vettek részt próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban. A kormányrendelet 4.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint:

 4. § (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

a) heti tizennyolc óránál,

b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,

c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

A szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó mesterpedagógusok (a továbbiakban: szakfelügyelők) munkaidő-kedvezményére vonatkozó rendelkezés ténylegesen 2015. január 1-jén lép életbe, hiszen minden érintett ezen a napon került Mesterpedagógus fokozatba. Értelmezzük most gondosan, hogy mit jelent a jogszabályban meghatározott munkaidő-kedvezmény, illetve hogyan kell végrehajtani a rendelkezést!

Hiányossága a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: kormányrendelet), hogy nem szabályozza konkrétan a szóban forgó munkaidő-kedvezmény kiadásának módját, mint azt teszi a szakszervezeti tisztségviselők és a közalkalmazott tanácstagok esetében az alábbi módon:

„18. § A szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen.”

Jelenleg nincs tehát jogszabályban meghatározva, hogy a munkáltató a szóban forgó munkaidő-kedvezményt milyen módon köteles biztosítani. Ennek következtében a munkáltató jogosult azt meghatározni, hogy az egy tanítási napra jutó nyolc órás munkaidőnek mely hányadát tekinti kötött munkaidőnek! Tekintettel arra, hogy a tanfelügyeleti munka jellemzően az intézményen kívül látható el, nincs akadálya annak, hogy a kormányrendelet 17.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint annak teljes időtartama a kötött munkaidő terhére legyen elszámolható. Indokoltnak tartom, hogy a munkáltatók a tanfelügyeleti egynapos munkaidőt nyolc óra időtartamban tekintsék a kötött munkaidő részének. Ezt az érvet alá lehet támasztani a kormányrendelet 17. §-a (1) bekezdésének rendelkezésével, amely a kötött munkaidő részeként rendeli el

 • a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet (9. sor) és
 • az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködést (16. sor)

Javaslatomat azzal is alátámasztom, hogy ebben az esetben a munkaidő-kedvezmény arányosan érvényesül, mert:

 • a tanfelügyelő heti négy tanítási napot tölt az intézményben, ez a teljes heti munkaidő 80%-a
 • a kormányrendelet szövegéből látható, hogy a 80%-os elv követése vezérelte a jogszabály alkotóit, hiszen
  • a heti 18 óra neveléssel-oktatással lekötött időkeret a 22 óra 82%-a,
  • az óvodapedagógusok esetén a 25 óra pedig a 32 óra 78%-a,
 • a heti 32 óra kötött munkaidőből a tanfelügyelők tehát 8 órát a tanfelügyeleti napjukon teljesítenek, így a hét további négy napjára 24 óra kötött munkaidő jut.

Alapvetően tévesnek tartom azt a gondolatot, amely a tanfelügyelők által az intézményen kívül töltött időt nem tekinti a heti munkaidő vagy kötött munkaidő részének, hiszen ebben az esetben a tanfelügyeleti munkával megbízott pedagógus:

 • az intézményi munkájával töltene heti 40 órát, és a tanfelügyeleti munkával további minimálisan heti 8 órát, így heti munkaideje 48 óra lenne, ami törvénytelen,
 • ugyanakkor az intézményben töltött heti 32 óra kötött munkaidejét szintén heti 8 órával megnövelné a tanfelügyeleti tevékenység, így kötött munkaideje heti 40 óra lenne, amely szintén szabálytalan.

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét arra, hogy a kormányrendelet 17.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusok kizárólag a nevelési-oktatási intézményben, és melyek azok, amelyeket az intézményen kívül teljesíthetnek. Nem igényel indoklást, hogy a tanfelügyeleti munka kizárólag az intézményen kívül látható el. Ezt munkáltatói utasításban szükséges rögzíteni.

Megvizsgáltam azt is, hogy a Munka törvénykönyve hogyan rendelkezik a munkaidő-kedvezményről. Megállapítottam, hogy a fogalmat ugyan használja, azonban kizárólag az üzemi tanács (közalkalmazotti tanács) tagjainak vonatkozásában, az ott meghatározott rendelkezések tehát ügyünkben nem tartalmaznak értelmezhető rendelkezéseket.

Összegezve tehát megállapítható, hogy a jogszabályok – ide értve a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet is – nem tartalmaznak megfelelően részletes szabályozást a szóban forgó munkaidő-kedvezményekről. Az is megfogalmazható, hogy az egy tanítási napnyi intézményi munka alóli mentesítés valójában nem is munkaidő-kedvezmény, legalábbis abban az értelemben nem, mint ahogyan a szakszervezeti és közalkalmazotti tanácsi képviselők esetében az, hiszen csupán azt jelenti, hogy a tanfelügyelők heti munkaidejükből egy napot az intézményen kívül teljesítenek.

Szükségesnek látom még azt is tisztázni, hogy a kormányrendelet 4.§ (5) bekezdése a tanfelügyeleti munkában részt vevő pedagógusok számára minden héten elrendeli a hét adott tanítási napján az intézményi munka alóli mentesítést, tehát ez a „tanfelügyeleti nap” akkor is jár a szóban forgó pedagógusnak, ha az adott napon esetleg nem kapott tanfelügyeleti megbízást.

A cikk Wordben itt letölthető: Tanfelügyelők munkaidő-kedvezménye

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk