Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanfelügyelet forgatókönyve

2015.11.11

Javaslat a tanfelügyeleti ellenőrzés ütemezésére

Módosítások: 2015. december 2-án

2015 decemberében országszerte elindulnak a pedagógiai-szakmai ellenőrzési, röviden tanfelügyeleti ellenőrzések. Nekünk, értékelési és minősítési szakértőknek, intézményvezetőknek még nincs gyakorlatunk a tanfelügyeleti ellenőrzésben, hiszen jelenleg a minősítésekkel telnek a heteink! Megkaptuk azonban az OH tanfelügyeletre szóló beosztását; egy napra jellemzően két pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésére kaptunk megbízást! A tanfelügyeleti kézikönyv erre az esetre 8-tól 18 óráig tartó beosztást készített javaslatként, amelyet bizonyos kritikával fogadnak az érintettek – talán joggal!

Gondoljuk át együtt, hogyan lehet praktikusan, a realitások és a tanfelügyeleti kézikönyvben foglalt előírások figyelembe vételével lebonyolítani két pedagógus egy napra eső tanfelügyeleti ellenőrzését! Az ilyen vizsgálatok alkalmával általában két pedagógus két-két tanítási óráját kell meglátogatniuk a tanfelügyelőknek, és mindkettőjüknek mind a négy órán és az azt követő megbeszélésen részt kell venniük. Induljunk ki abból, hogy az adott intézményben 8 órakor kezdődik az első óra.

Javaslatom a reális forgatókönyv elkészítésére:

 1. 7.20: nyitó megbeszélés, a helyszínen vizsgálható dokumentumok ellenőrzése
 2. 8.00-12.00: a két pedagógus két-két tanítási órájának meglátogatása (a két tanfelügyelő mellett részt vesz az érintett pedagógus vezetője vagy annak megbízottja)
 3. 12.00-12.30: ebédszünet
 4. 12.30-13.30: a négy tanítási óra egymást követő értékelése – ez az óralátogatáskor történő aktív jegyzetkészítéssel megoldható ennyi idő alatt – (a két tanfelügyelő mellett részt vesz az érintett pedagógus vezetője vagy annak megbízottja)
 5. 13.30-14.30: négy interjú lebonyolítása a két pedagógussal és a munkájukat közvetlenül ismerő vezető kollégával (a pedagógussal készített interjún csupán a két tanfelügyelő vesz részt, a vezetői interjún a pedagógus már nem vesz részt, a vezető helyett a pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezetője, pl. munkaközösség-vezetője van jelen)
 6. 14.30-15.30: a tanfelügyeleti értékelő lapok kitöltése, a helyszíni ellenőrzés lezárása, amelyen csak a két tanfelügyelő vesz részt

A helyszíni ellenőrzés lezárása előtt az érintettek által aláírt forgatókönyvet (ld. tanfelügyeleti kézikönyv 1. és 2. sz. melléklet) fel kell tölteni az informatikai támogató rendszerbe.

A helyszíni látogatást megelőzően mindkét tanfelügyelőnek meg kell vizsgálnia az intézmény pedagógiai dokumentumait, ez az ellenőrzés azonban nem törvényességi ellenőrzés, mert kizárólag a pedagógus értékeléséhez szükséges, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges információk megszerzését szolgálja.

Az óralátogatásokon és a meglátogatott órák értékelésén mindkét tanfelügyelő köteles részt venni (tanfelügyeleti kézikönyv 13. oldal), de az azt követő feladatokat – ide értve az esetleg szükségessé váló további dokumentumelemzést – már megoszthatják egymás között. A vezető tanfelügyelőnek az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal egyeztetnie kell az intézményvezetővel, és a megbeszélés eredményeként el kell készítenie, és az érintettek számára meg kell küldenie az ellenőrzés forgatókönyvét.

A fenti ütemezés kiváló felkészülést, körültekintő ütemezést és feszes tanfelügyelői irányító tevékenységet tételez föl, ennek betartásához feltétlenül szükséges az érintett pedagógusok és vezetőjük közreműködése. A vázolt forgatókönyv azzal a változtatással is alkalmazható, hogy az egyik pedagógus két órájának egymást követő meglátogatása után (a 3. órában) a tanfelügyelők értékelik a meglátogatott órákat, majd ugyanilyen munkarend szerint végzik el a másik pedagógus óralátogatását és az órák értékelését.

A vezető tanfelügyelőnek a kapcsolatfelvételkor egyeztetnie kell az alábbiakról:

 • a nyitó értekezlet kezdési időpontja
 • a meglátogatandó négy óra időpontja
 • a megtekintendő órák tantárgya (hiszen a pedagógus bármelyik tanított tantárgyát választhatja), az évfolyam és az osztály megjelölése

A tanfelügyeleti kézikönyvben található információk szerint a tanfelügyeleti látogatás alkalmával az intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezető részt vehet a meglátogatott órákon és az azt követő értékelésen, de ez nem kötelező. Ugyanakkor „A pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai” c.,a  2015. évi tanfelügyeleti eljárás speciális problémáit taglaló OH-kiadvány 13. oldalán azt olvashatjuk, hogy az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy részt vesz a meglátogatott tanórákon és a foglalkozások megbeszélésén. Azt javasoljuk tehát, hogy az intézményi képviselők mindkét tanítási órán és az azt követő megbeszélésen is vegyenek részt.

Az intézmény vezetése ezzel megbízott tagjának személyesen részt kell vennie a pedagógussal készült interjút követő (rövid) vezetői interjún. A dokumentumelemzési és a jegyzőkönyvek elkészítési munkálatokban az intézmény képviselője nem vesz részt, jelenléte nem szükséges. Meg kell itt említenünk, hogy a jogszabályok és a tanfelügyeleti kézikönyv nem határozza meg pontosan, hogy a tanfelügyeleti eljárásban korlátozott feladatokkal jelen lévő vezető okvetlenül magasabb vezető-e (intézményvezető, helyettese, tagintézmény-vezető), a kézikönyv mindenütt vezetőről vagy vezetőségről beszél. Tekintettel erre a zárójelben felsorolt vezetői körből érdemes kijelölni a pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezetőt, aki a vezetői interjú készítésében kap szerepet, vagyis a munkaközösség-vezetői kör bevonását nem javaslom.

A tanfelügyelők még a helyszíni látogatás napja előtt áttekintik az intézmény pedagógiai programját, SzMSz-ét, házirendjét, a dokumentumokból megismerik az iskola pedagógiai tevékenységének jellemző, követelményként támasztott elvárásait. Amikor a vezető tanfelügyelő az intézmény vezetőjével fölveszi a kapcsolatot, célszerű a következő kéréseket megfogalmaznia:

 • a helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt 15 nappal
  • jelölje ki az intézményvezető a két pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezetők személyét (igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető), akik a tanfelügyeleti eljárás egyes részeiben az intézmény részéről részt vesznek vagy részt vehetnek
  • az intézmény pedagógiai programja, SzMSz-e, házirendje a KIR-ben elérhető legyen
  • az intézményi önértékelési terv részeként álljanak rendelkezésre az ellenőrzött pedagógusokról a pedagógus munkatársak és a szülők (középiskolában továbbá a tanulók) által kitöltött online kérdőívek eredményei, amelyeket az intézmény az informatikai támogató rendszerben rögzített, valamint a pedagógus önértékelő kérdőíve
  • az intézményi elvárásrendszer abban az esetben, amennyiben az önértékelési kézikönyvben a pedagógusokra vonatkozó sztenderdeket (elvárásokat) az intézmény saját intézményi elvárásrendszerrel kívánja kiegészíteni (amennyiben nem, úgy a pedagógusok értékelése a sztenderdek alapján történik, ld. az önértékelési kézikönyv 10. oldalán írottakat)
 • a nyitó értekezlet időpontjára az intézmény vezetője gondoskodjék arról, hogy:
  • nyomtatott formában rendelkezésre álljon mindkét kolléga két-két órájához készített óravázlata
  • nyomtatott formában rendelkezésre álljon a pedagógusok két-két órájához készült tanmenete (a tanfelügyeleti ellenőrzéshez tematikus tervet, csoportprofilt nem szükséges készíteni)
  • megtekinthető legyen a meglátogatott osztályok haladási és osztályozó naplója (digitális napló esetében a betekintés lehetősége)
  • legyen előkészítve a meglátogatandó tanulócsoportok két-két tanulójának a füzete

Amennyiben a körültekintő előkészítés és tervezés ellenére a dokumentumok helyszíni ellenőrzésére nem elegendő a nyitó értekezlet és az óralátogatások közötti idő, ezt a feladatot az egyik szakértő az interjúkészítés időtartama alatt is elvégezheti. Annak sincs azonban akadálya, hogy a pedagógus és a vezetői interjúk párhuzamosan, ugyanabban az időben történjenek meg (ld. kézikönyv 13. oldal). Ennek természetes feltétele az, hogy a két meglátogatott pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezető ne ugyanaz a személy legyen.

Úgy látom, hogy a tanfelügyeleti kézikönyvben közölt mellékletek elektronikus feltöltése nagyon sok munkát jelent majd a tanfelügyelők számára. A tanfelügyelet értékelését a kézikönyv 5. sz. mellékletének megfelelően kell majd feltölteni, és az immár hozzáférhető értékelőlapokon a pedagógus kompetenciákhoz csatlakozó indikátorok szerint kell számszerűen értékelni a pedagógusokat.

 

 

A mappában található képek előnézete A feleségem virágai-2015