Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tanfelügyeletet előkészítő igazgatói feladatok

2015.01.05

Az intézményvezető feladatai a tanfelügyeletre való felkészüléshez

A cikk Wordben itt letölthető: Igazgatói feladatok a tanfelügyelethez

2015-ben megindul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, röviden a tanfelügyelet rendszere. Bevezető cikkünkben azt jártuk körül, hogy mely pedagógusok számíthatnak arra, hogy 2015-ben részt kell venniük a tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatában, illetőleg az igazgató kollégákat igyekeztünk segíteni az érintettek körének behatárolásában. E cikkünkben azt tekintjük át, hogy milyen előkészítő feladatokat igényel az igazgatóktól a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés. Az első teendő mindenekelőtt az intézményvezető saját felkészülése, azaz az intézményre és az igazgatóra váró feladatok áttekintése annak érdekében, hogy az előkészítő feladatokat megfelelő időben és alapossággal elvégezhesse, és felkészítse az intézményt a tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatára.

1. A legelső fontos feladat: a nevelőtestület alapos tájékoztatása

Az igazgató saját tájékozódását követő legfontosabb teendőnek a nevelőtestület megfelelő tájékoztatását tartjuk. A téma fontossága és összetettsége miatt ez a tájékoztatás írásos formában nem oldható meg az elvárt hatásfokkal, inkább nevelőtestületi értekezleten, célszerűen prezentáció bemutatásával érdemes a feladatot alaposan elvégezni. Ezzel az előkészítő munkával ugyanis sok további fölösleges feladattól, kellemetlen helyzettől óvhatjuk meg magunkat és iskolánkat. Terveim szerint az elkövetkező időszakban vázlatot töltök föl a nevelőtestületi tájékoztató tartalmára vonatkozóan is.

2. Az ellenőrzött pedagógusok korábbi belső értékelésének dokumentumai

A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzési folyamatában a tanfelügyelőknek meg kell vizsgálniuk az adott pedagógus korábbi ellenőrzésének dokumentumait. Az első ötéves ellenőrzési ciklusban azonban ezek még nem állnak majd rendelkezésre, ezért ebben az időszakban – a tanfelügyeleti kézikönyv 3.1.1 fejezetének 2. bekezdésében foglaltak szerint – a pedagógus belső minősítési dokumentumait kell vizsgálnia a tanfelügyeletnek. Fontos intézményvezetői feladat tehát az adott félévben tanfelügyeleti értékelésre kijelölt pedagógusok belső értékelési dokumentumainak előkészítése vagy – ezek hiányában – elkészítése. Ez az irat lehet – a már nem kötelező – minőségirányítási rendszer előírásai szerint készült értékelő dokumentum, de lehet az igazgató által készített óralátogatásokon alapuló önálló értékelő dokumentum is. Ügyelnünk kell azonban arra is, hogy az értékelő dokumentum ne legyen túlságosan régi: elfogadhatónak vélem, ha a pedagógus belső értékelési dokumentuma nem régebbi 2-3 évnél, de öt évnél régebbi dokumentumot semmiképpen ne használjunk föl! Ha iskolánkban több pedagógus értékelésére kerül sor, akkor a belső értékelő dokumentumok elkészítésére érdemes visszanyúlni az IMIP-hez, és annak alapján készíteni elő a kolléga értékelő dokumentumát.

3. Az ellenőrzendő órák (foglalkozások) pedagógiai és intézményi dokumentumai

Fel kell hívni a nevelőtestület, főként pedig az ellenőrzésre kerülő kollégák figyelmét arra, hogy a pedagógusok értékelésekor a tanfelügyelők a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 148. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kötelesek áttekinteni az alábbi dokumentumokat, így ezek előkészítésére az ellenőrzött pedagógusoknak előre föl kell készülniük:

 • a meglátogatott órákra vonatkozó tanmenetek,
 • a meglátogatott órák óraterve vagy foglalkozásterve,
 • az egyéb foglalkozások (szakkör, korrepetálás, stb.) tervezési dokumentumai,
 • a foglalkozások haladási és osztályozó naplója,
 • a meglátogatott órákon részt vevő tanulók füzete.

Természetesen a tanfelügyeleti ellenőrzésről szóló hivatalos tájékoztatás előtt sem a pedagógus sem az igazgató nem tudja, hogy melyik órát látogatja meg a tanfelügyelet, de a dokumentumokat úgy kell előkészíteni, hogy azok megfeleljenek az elvárásoknak.

4. Az intézményvezető nevelőtestületi és szülői értékelésének dokumentációja

A köznevelési törvény 69. §-ának (4) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének munkáját a nevelőtestületnek és a szülők közösségének a vezetői megbízás második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékelnie kell. A köznevelési törvény szóban forgó előírása 2012. szeptember 1-jétől van hatályban. Ezért azoknak az intézményvezetőknek, akik a vezetői megbízásuk legalább második tanévét töltötték a 2012/13-as tanévben, már okvetlenül rendelkezniük kell a szóban forgó dokumentummal. A Kormányrendelet 149. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzésekor a fentebb említett kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Ezért ezt a kérdőíves értékelő dokumentumot feltétlenül elő kell készíteni azoknak az igazgató kollégáknak az esetében, akiknek tanfelügyeleti ellenőrzése az adott tanévben esedékes.

Ha a korábban kötelező minőségirányítási programban az intézmény dolgozott ki megfelelő kérdőíves módszert az igazgató munkájának értékelésére, akkor ez a kérdőív – a szükséges átalakításokat követően – minden további nélkül felhasználható a tanfelügyeleti ellenőrzés céljaira is. A kérdőíven alapuló felmérésnek azonban jól kiértékeltnek, áttekinthetőnek, esetleg grafikus formában is megjelenítettnek kell lennie annak érdekében, hogy az az előkészítő vizsgálati szakaszban feldolgozható legyen. Ajánljuk az igazgató kollégák figyelmébe az interneten néhány hónapig akár ingyenesen vagy néhány ezer forintért hosszabb időtartamra is rendelkezésre álló webes kérdőíves lehetőségeket, amelynek előnyei közé tartozik, hogy a kitöltő személy e-mail címének megadásával lehet anonim kitöltési lehetőséget biztosítani, valamint az értékelés és a grafikus feldolgozás automatikusan valósul meg, tehát megéri a – kérdések számát illetően javasoltan mértéktartó – tesztkérdések egyszeri begépelésének fáradságát.

5. Dokumentumok előkészítése az intézményvezetői értékelést megelőzően

Az igazgató vezetői munkájának ellenőrzésekor – a Kormányrendelet 149. § (1)-ában és a tanfelügyeleti kézikönyv 2.2.2 fejezetében foglaltak alapján sor kerül az intézmény alapdokumentumainak és egyéb dokumentumainak tanfelügyelői vizsgálatára is. Ennek érdekében az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően a következő dokumentumokat kell előkészíteni:

 • az intézményvezető vezetői pályázata
 • az intézmény pedagógiai programja,
 • egymást követő két tanév munkaterve és éves beszámolója,
 • az intézmény szervezeti és működési szabályzata,
 • az intézményi önértékelés dokumentuma, amellyel későbbi cikkünkben foglalkozunk majd,
 • a vezető önértékelő kérdőíve.

A felsorolt dokumentumok közül a pedagógiai programnak és az SzMSz-nek az intézmény honlapján elérhetőnek kell lennie, figyelmet kell fordítani a dokumentumok legutóbb elfogadott, hatályban lévő változatának feltöltésére. Ugyanilyen figyelemmel kell kísérni az intézményi alapdokumentumoknak a www.oktatas.hu felületén (a régi szóhasználattal: a KIR-ben) feltöltött változatának az aktualizálását is.

6. Az intézmény dokumentumainak előkészítése intézményértékelés előtt

Az intézményértékelést megelőzően – amelynek beütemezése 2015-ben még nem várható – a dokumentumelemzési feladatok végrehajtás érdekében a tanfelügyelet rendelkezésére kell bocsátani az előző fejezetben említetteken túl más dokumentumokat is, összességében tehát az alábbiakat:

 • az alapító okirat (ennek hiányában szakmai alapdokumentum)
 • a pedagógiai program
 • a szervezeti és működési szabályzat (SzMSz)
 • egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók
 • az intézmény továbbképzési programja és beiskolázási tervei
 • a házirend
 • az intézményi önértékelés
 • országos mérések eredményei
 • elégedettségmérés
 • az elmúlt öt évben lefolytatott ellenőrzések eredményei és fejlesztési tervei

Az intézmény alapdokumentumaihoz a tanfelügyelők az Oktatási Hivatal www.oktatas.hu portálján férnek hozzá. Ebben az esetben is kiemelt figyelmet kell fordítani az OH honlapján és az intézményi honlapon található dokumentumok aktualizálására. A korábbi intézmény-ellenőrzés dokumentumaihoz a tanfelügyelet az Oktatási Hivatal központi nyilvántartásából vagy az intézményvezető közreműködése révén fér hozzá.

 

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013