Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A minősítő bizottság elnökének feladatai

2015.03.26

A cikk Wordben is letölthető itt: Feladatok a minősítő látogatás előtt

A minősítő bizottság elnökének feladatai

Gondoljuk át, gyűjtsük össze a minősítő bizottság elnökének és tagjainak feladatait, amelyeket az iskola (óvoda) és a pedagógus meglátogatását megelőzően kell elvégezniük!

1. A minősítő bizottság összetételének meghatározása, információk

Az Oktatási Hivatal – az információs támogató rendszer útján – 30 nappal a minősítési eljárás legfontosabb részét képező látogatás előtt adja meg a megbízást

 • a minősítő bizottság elnöke
 • a minősítő bizottság szakos tagja

számára a minősítendő pedagógus nevének és intézményének megjelölésével. Egyben elérhetővé teszi a bizottsági tagok számára az érintett pedagógus portfólióját.

Az intézményvezető és a pedagógus – szintén az információs támogató rendszer révén – ugyanekkor értesül a minősítő látogatás időpontjáról, valamint a minősítő bizottság elnökének és szakos tagjának személyéről.

Az intézmény vezetője a minősítő látogatás időpontjának ismeretében – ugyancsak az információs támogató rendszer alkalmazásával – köteles kijelölni a minősítő bizottság harmadik tagjának személyét az igazgató vagy az intézmény szakvizsgázott, magasabb vezető beosztású pedagógusainak köréből.

Minden szereplő első teendője annak eldöntése, hogy a minősítő látogatás kijelölt időpontja megfelel-e a feladatok elvégzésére! Amennyiben bármelyik félnek alapos oka van, azt haladéktalanul – a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 11.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint legkésőbb öt munkanapon belül – jeleznie kell az Oktatási Hivatalnak! Minden szereplő esetében kizárólag alapos ok (tanítás nélküli munkanap, egész iskolát átfogó rendezvény, távollét az iskolától, betegség, stb.) jöhet szóba.

Javasoljuk, hogy az intézmény vezetőjével való első kapcsolatfelvételre már az Útmutatóban meghatározott 15 napos határidő előtt, a lehető legkorábban kerüljön sor, mert az előrelátó kapcsolatfelvétel sok további problémát előzhet meg!

 

2. Kapcsolatfelvétel az iskolával (óvodával) és a minősítendő pedagógusokkal

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 11.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a minősítő bizottság elnökének a kijelölt minősítési időpont előtt 15 nappal föl kell vennie a kapcsolatot a pedagógussal, az intézmény vezetőjével és a minősítő bizottság tagjaival. Az idézett jogszabály szövege nem úgy rendelkezik, hogy „pontosan 15 nappal a látogatás előtt”, nem is úgy, hogy „legalább 15 nappal a látogatás előtt”, csupán „15 nappal a látogatás előtt” fordulatot használ a rendelkezés. A rendelkezés alapján nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a minősítő bizottság elnöke 15 napnál korábban vegye föl a kapcsolatot a felsorolt személyekkel. Ezt praktikus és szakmai okokon túl azzal is indokolhatjuk, hogy a látogatás előtti 15. nap eshet pihenőnapra vagy munkaszüneti napra is, ezért a 15 napnál korábbi kapcsolatfelvétel egyáltalán nem szabályellenes.

2.1 Tájékozódó kapcsolatfelvétel az intézmény vezetőjével

Az elnöknek először az intézmény vezetőjével érdemes fölvennie a kapcsolatot, és egyeztetnie kell vele a következőket:

 • van-e a kitűzött időpontban történő látogatást akadályozó vagy veszélyeztető körülmény,
 • az érintett pedagógus(ok) meglátogatásának van-e objektív akadálya,
 • mely pedagógus(ok) látogatására kerül sor és melyik tantárgyukból
 • hány órakor kezdődhet meg a minősítő bizottság munkája,
 • mikor kerülhet sor a pedagógus(ok) portfólió-védésére (60 perc, adminisztrációval 90 perc)
 • várhatóan hány órás időkeretben tervezhető az adott napra kitűzött feladatok elvégzése.

Úgy véljük, pedagógiai és szervezési okokból az első kapcsolatfelvételkor elégséges ezekről a legfontosabb kérdésekről egyeztetni, mert a további részletek rögzítését megelőzően az a legcélszerűbb, ha az intézményvezető egyeztet a minősítendő pedagógussal és az intézmény vezetőivel, átgondolják az időpont alkalmasságát és a nap szakmai feladatainak beosztását. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül kell az intézményvezetővel való első egyeztetés napján tárgyalni a minősítendő pedagógusokkal (természetesen csak akkor, ha a 15 napos határidőből még nem futottunk ki).

 

2.2 Az intézményvezető egyeztetési feladatai

Az elnöki kapcsolatfelvételt követően az intézmény vezetőjének haladéktalan feladatai vannak az alábbiak szerint:

 • áttekinteni az intézmény és az adott pedagógus(ok) esetleges akadályoztatását,
 • egyeztetni az érintett pedagógusokkal arról, hogy az adott tantárgyban melyik osztályban melyik foglalkozásuk meglátogatását preferálnák (nem kötelező, csupán gesztus, de ajánlott gesztus),
 • előkészíteni az adott nap előzetes forgatókönyvét: melyik órában melyik pedagógus óráját látogatja meg a bizottság, melyik „órában” kerül sor a portfólió védésére, illetőleg az óralátogatás értékelésére.

Nagyon jelentős lépés az intézményvezető és az érintett pedagógus részéről a meglátogatandó órák körültekintő megválasztása. Ha ugyanis két különböző évfolyamon választanak egy-egy órát, akkor ezek mindegyikéhez el kell készíteni a tematikus terveket. Ha van lehetőség ugyanazon tematikus terven belül két óra látogatására (akár ugyanabban az osztályban, akár egy párhuzamos osztályban), akkor egy tematikus terv benyújtása is elegendő lehet.

Nem tiltja rendelkezés vagy szabály azt sem, hogy az adott nap tanítási rendjét módosítsa az intézmény vezetője annak érdekében, hogy a minősítendő pedagógus látogatással érintett óráinak az időpontja minél kedvezőbb legyen, azaz minden további nélkül van lehetőség a szokásos órarend módosítására.

Az Útmutató 92. oldalán a következő információk szerepelnek:

„Az óra vagy a foglalkozás látogatása előtt a szakértő egyeztet a minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, valamint az intézményvezetővel arról, hogy milyen időpontban, melyik szaktárgyból és mely osztályait vagy csoportjait látogatja meg. Az előzetes egyeztetésen célszerű megbeszélni a látogatás menetét és az időkeretet is, valamint azt, hogy milyen módon, milyen helyszínen és milyen kezdési időponttal szervezik meg a látogatás előtti személyes megbeszélést, az órák vagy a foglalkozások megfigyelését és az elemzést.”

Az eddigi szakértői megbízások és intézményi értesítések alapján azt láthatjuk, hogy egy minősítő bizottságnak egy látogatási napon jellemzően egy pedagógus minősítésének feladatait kell elvégeznie. Több esetben előfordul az is (nyilvánvalóan jellemzően nagyobb intézményekben), hogy egy napra két pedagógus minősítési feladatai hárulnak a minősítő bizottságra. Két pedagógusnál több kolléga minősítésére a megfelelő időkeretek híján nem nyílik lehetőség.

 

2.3 A minősítő bizottság elnökének második kapcsolatfelvétele

Javasoljuk, hogy (legalább 15 nappal, de lehetőleg még korábban) a minősítő bizottság elnöke ismét egyeztessen az intézmény vezetőjével. Ebben az időpontban a körültekintő intézményvezetők már túl vannak az érintett pedagógusokkal való egyeztetésen, ezért a munkafolyamatra vonatkozó megállapodások véglegesnek tekinthetők. Jelen kapcsolatfelvétel alkalmával a minősítő bizottság elnökének és az intézmény vezetőjének meg kell állapodni az alábbiakról:

 • a szóban forgó napon hány órakor kezdi a munkát a minősítő bizottság,
 • melyik pedagógus melyik óráit látogatja meg a minősítő bizottság,
  • ezek a foglalkozások hányadik órában esedékesek,
  • a meglátogatott foglalkozások előtti megbeszélés időtartama (max. 10 perc),
 • mely időpontokban történik meg a meglátogatott órák elemzése,
 • mely időpontban kerül sor a pedagógus portfólió-védésére (30 perc),
 • várhatóan mikor kerülhet sor a minősítő bizottság tagjainak egyeztetésére.

 

2.4 A bizottság elnökének kapcsolatfelvétele az érintett pedagógussal

A minősítő bizottság elnökének (legkésőbb a látogatást megelőző 15. napon) föl kell vennie a kapcsolatot az érintett pedagógussal is. A kapcsolatfelvétel – az előzőekben leírt alapos előkészítés esetében csupán rövid egyeztetést jelent az előző felsorolásban érintett kérdésekről. A pedagógussal történő elnöki kapcsolatfelvétel alkalmával az elnöknek célszerű kitérnie az alábbiakra:

 • melyik osztályban milyen foglalkozások meglátogatására kerül sor,
  • a meglátogatott foglalkozások előtti megbeszélés időtartama 10 perc,
  • szeretné-e, hogy a bizottság tagjain kívül más is részt vegyen az óráján
 • legkésőbb az óralátogatást megelőzően a pedagógusnak be kell nyújtania az óravázlatot, valamint az adott tanulási-tanítási egység tematikus tervét,
 • fölvethető, hogy – amennyiben az óravázlatokkal egy-két nappal a látogatást megelőzően már elkészült a pedagógus – azokat a szakértők felkészülésének segítése érdekében elektronikusan küldje meg a bizottság elnökének,
  • ez azonban semmiképpen sem lehet elvárás, és legföljebb egy-két nappal a látogatás előtt várható el, ugyanakkor ebben az esetben az utolsó pillanatig nyitva kell hagyni az óravázlat módosításának lehetőségét.

 

3. Kérdések megküldése a portfólióvédésen történő szakmai beszélgetéshez

Az Útmutató 45. és 56. oldalain szereplő információk szerint a portfólió megismerését követően a minősítő bizottság elnöke a látogatást megelőzően hét nappal (2016. január 1-jétől már csak öt nappal) – az informatikai támogató rendszer révén – elküldi a pedagógusnak a minősítő bizottság kérdéseit, amely a portfólióvédés részeként sorra kerülő szakmai beszélgetéshez adnak támogatást, felkészülési lehetőséget. Ezek a kérdések célszerűen a pedagógus tevékenységének azokra az elemeire vonatkoznak, amelyek a portfólió áttekintése során nem voltak egyértelműek, esetleg a minősítők kiegészítendőnek vélik azokat.

Az elnök által megküldött kérdésekre a pedagógus nem köteles sorban válaszolni, azokat beépítheti prezentációjába vagy kitérhet rájuk a szakmai beszélgetés során. Javasoljuk az alábbiakat:

 • a kérdések számának meghatározásakor a bizottság elnöke legyen mértéktartó, hiszen a portfólióvédés időtartama a prezentációval együtt legföljebb 60 perc,
 • a kérdések orientálják a pedagógust tevékenysége eddig rejtve maradt elemeinek bemutatására vagy a portfólióban előzetesen hiányosnak értékelt elemek kiteljesítésére,
 • ne tegyünk föl olyan kérdéseket, amelyekre a portfólióban megtalálható a világos válasz, ezek a kérdések öncélúak, csak az időt rabolják,
 • ne tegyünk föl túlságosan általános kérdéseket, minden kérdés a portfólióhoz, a pedagóguskompetenciákhoz és a pedagógus feladatkörére vonatkozzék.

 

4. Milyen dokumentumokat és mikor kérhet a bizottság elnöke vagy a szakos szakértő

A látogatás dokumentumait az Útmutató 94. oldalán olvashatjuk.

Az óra/foglalkozás meglátogatásakor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

 • a meglátogatott órák/foglalkozások óravázlata,
 • a meglátogatott két órához kapcsolódó tematikus tervek,
  • a tematikus terv az adott tanulási-tanítási egység tetszőleges formában elkészített terve,
 • a tanmenet bemutatása nem kötelező, ezt a szakértő nem kérheti, jogszabály nem írja elő a tanmenet-készítési kötelezettséget,
 • az útmutató előírása szerint a pedagógusnak a foglalkozás vázlatát a foglalkozást megelőző beszélgetésen kell átadnia – értelemszerűen ugyanez vonatkozik a tematikus tervre is,
  • nem várhatja tehát el az elnök vagy a szakos szakértő azt, hogy a foglalkozások vázlatát vagy a tematikus tervet a látogatást megelőzően küldje meg számára a pedagógus vagy az intézmény vezetője,
  • ugyanakkor segítség lehet a minősítő bizottság számára, ha a szóban forgó dokumentumokat már korábban megküldi számukra a pedagógus, de ez elvárásként nem fogalmazható meg.

 

5. Milyen hibákat kell elkerülnie a minősítő bizottság elnökének és a szakmai szakértőnek

 • az elnök vagy a szakos szakértő ne egyszemélyben határozza meg a látogatandó foglalkozások (tanítási napon belüli) időpontját,
 • ne a szakértők válasszák ki a meglátogatott órákat/foglalkozásokat,
  • az elnök nem „diktál”, hanem „egyeztet” a látogatás ütemezéséről az intézményvezetővel és a pedagógussal,
 • nem szabhatnak időbeli korlátokat személyes érdekeik alapján (pl. „jó lenne, ha 12 órára…”, „ha legkésőbb…”, „ha nem kezdődne 9 óra előtt…”, stb.),
 • nem léphetik túl a jogszabályokban és az Útmutatóban meghatározott időkereteket.

A portfólió teljességét a támogató rendszer automatikusan ellenőrzi, a portfólió előzetes értékelésekor azonban előfordulhatnak olyan hibák és hiányosságok, amelyre fel kell hívni a bizottsági tagok és az érintett pedagógus figyelmét:

 • az elnök és a szakos szakértő a portfólió dokumentumainak értékeléséhez észrevételeket fűzhet az informatikai támogató rendszerben, ennek kezeléséről jogszabály vagy az Útmutató azonban nem rendelkezik
 • "A minősítőbizottság elnöke az e-portfólió megtekintése után a hiányosságról/ az észlelt hibáról elektronikus úton értesítést és hiánypótlási felhívást küld ki a minősítendő pedagógusnak. Ennek keretében felhívja a figyelmét a szükséges dokumentum hiánypótlására/ javítására és pótlására (képek, tanulói nevek nélkül), valamint arra a kötelezettségére, hogy a javított dokumentumot haladéktalanul, a vizsga időpontját megelőzően juttassa el a bizottság tagjaihoz. A minősítendő pedagógus által megküldött dokumentum javításáról és hiánypótlásáról a védésen jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek mellékletét képezze a megküldött, javított dokumentum.

Az elnök és a szakos szakértő maximálisan tájékozott legyen a minősítést érintő kérdésekben, a minősítés eljárásrendjében. Alapvető elvárás, hogy minden körülmények között nyugodtan, kiegyensúlyozottan és barátságosan viselkedjenek.

 

 

A mappában található képek előnézete Iskolai képek

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Intézményvezető - Óralátogatás

2015.03.26 23:22

Tisztelt Igazgató Úr!

Részt vesz/vehet a minősítő bizottság elnöke a minősítési eljáráshoz kapcsolódó óralátogatáson? (Útmutató 87. old. XII. A) pont)

B.Éva - portfólió

2015.03.27 00:26

Kedves Igazgató úr! Mi a teendő ön szerint,ha a kolléga a portfóliójába olyan linkeket adott meg,ahol a diákok beazonosíthatók és több dokumentumában is név szerint szerepelnek a tanítványai? Válaszát köszönöm

Petróczi Gábor - Re: Óralátogatás

2015.03.29 21:05

Az óralátogatáson a szakos szakértő és az intézmény igazgatója vesz részt, az elnöknek ez nem kötelessége. Nem látom ugyan, hogy hol szerepel, de az elektronikus vizsgákon azt tanultuk, hogy a szakértő engedélyével, a pedagógus beleegyezésével más is részt vehet az óralátogatáson. Az elnök tehát csak úgy, ha a pedagógus kezdeményezi és a szakértő engedélyezi. Furcsa! Legjobb, ha az elnök távol marad az óráról!

SM - Intézményvezető a bizottságban...

2015.03.30 09:53

Tisztelt Igazgató Úr!
Intézményvezetőként a legjobb tudásom szerint szeretném a kollégám minősítését lebonyolítani. Azonban a rendelkezésre álló szabályozás alapos áttekintése után is rengeteg gyakorlati kérdés tisztázatlan számomra. Nyomon követem az Ön bejegyzéseit, részt vettem több előadásán is - igyekszem tájékozott és naprakész lenni.
Ennek ellenére úgy érzem, hogy a "nem szakértő intézményvezetőként" méltatlan helyzetbe kerültem sok társammal együtt. Úgy érzem, hogy nem rendelkezem azokkal az ismeretekkel (pl. portfólió-értékelés!), amelyekre a szakértőket felkészítették, bennünket pedig nem - miközben a bizottság tagjaként fontos feladataink vannak. Tudom, hogy sor kerül majd az intézményvezetők felkészítésére is. Na, de addig?? Áprilisban már aktuális egy minősítés. Már egy hét eltelt a megelőző 30 napból. A portfólióhoz való hozzáférésnek híre sincs, pedig már előkészítettem a kockás füzetet a kompetenciák indikátorainak pontozásához (ami a szakértők számára szoftveresen történik). Miközben lelkiismeretes vezető vagyok, miért kell magamat felkészületlennek éreznem?
Elnézést kérek az ironikus szavakért, lassan önvédelmi mechanizmusként muszáj használnom...

Petróczi Gábor - Re: Intézményvezető a bizottságban...

2015.03.30 11:30

Kedves Kollégám!

Nem mondhatok mást, mint hogy teljes mértékben egyetértek. Csúszik, mint minden....

Töreky Erzsébet - Órák kiválasztása - erzsebet.toreky.k@gmail.com

2015.03.30 11:20

Kérdésem: Tanító esetében hogyan módosul a látogatáshoz a tanóra kiválasztása. (Tanár esetén heti min. 2 órás tantárgy legyen.) A tanító kolléga 1 tanulócsoportban tanít, a matematika mellett több heti 1 órás tárgyat, és szabadidős foglalkozásai is vannak. Látogatható példának okáért az ebédeltetés vagy az udvari foglalkozás is?

Petróczi Gábor - Re: Órák kiválasztása - erzsebet.toreky.k@gmail.com

2015.03.30 11:29

Kedves Erzsébet!
Azt a tantárgyat kell látogatni, amelyet a kolléga a jelentkezéskor kiválasztott, ha matematika, akkor azt. Az ebédeltetés véleményem szerint nem foglalkozás, hanem a heti 32 óra kötött munkaidő terhére végzett munka. Az udvari foglalkozás már lehet ilyen is és olyan is: a levegőztetés nem foglalkozás, ha viszont "egyéb foglalkozás"-ként szervezi és számolja el az iskola, akkor foglalkozás.

NZS - Foglalkozás látogatás előtti dokumentumok

2015.03.27 06:54

Kedves Igazgató Úr!
Az óvodák esetében a látogatás kötelező dokumentumai:
"a gyermekcsoport féléves nevelési terve, tematikus terv (tanulási-tanítási egység, két foglalkozásterv)" az Útmutató szerint.
Mi a teendő a portfólióban található fényképekkel, nevekkel?
Köszönöm előre is válaszát!

Bella - foglalkozások megtekintése

2015.03.28 22:22

Tisztelt Petróczi Úr!
A Tematikus terv blokkban Ön azt írja, hogy előbb a portfólióvédés van, aztán a szakos szakértő és az intézményt képviselő bizottsági tag meglátogatják a foglalkozásokat.
Szerintem a kettő fordítva van. 1. fogl. előtti megbeszélés (pár perc) részese a minősítendő pedagógus, szakos szakértő, intézményi delegált
2. órák látogalása
3. óramegbeszélés
4. portfólióvédés, megbeszélés - ezt vezeti az elnök.
Cáfolatot, vagy megerősítést kérek.

Petróczi Gábor - Re: foglalkozások megtekintése

2015.03.29 21:00

Kedves Bella!
Keresem a kormányrendeletben vagy az útmutatóban azt, amit ön állít. Én nem találom. A korm. r. 11.§ (9)-ben vannak felsorolva a minősítési eljárás részei, de a sorrend itt nincs meghatározva. Tehát értelmezésem szerint az a bizottság, az igazgató és az érintett pedagógus megállapodásán múlik. Továbbá az órarenden is múlhat. Ha talál érvényes rendelkezést, jelezze!

Petróczi Gábor - Re: Foglalkozás látogatás előtti dokumentumok

2015.03.29 20:43

Kedves Kolléga!
A portfólióban valódi neveket nem szabad szerepeltetni. Ha létező nevek szerepelnek, akkor ezt kifogásolni lehet. Ha a feltöltés időpontjában érvényes Útmutató kizárta tanulói fényképek feltöltését, akkor azt szintén.

SzCs - hiánypótlás

2015.03.28 17:41

Tisztelt Igazgató Úr!

Van egy olyan OH állásfoglalás, hogy a
"A minősítőbizottság elnöke az e-portfólió megtekintése után a hiányosságról/ az észlelt hibáról elektronikus úton értesítést és hiánypótlási felhívást küld ki a minősítendő pedagógusnak. Ennek keretében felhívja a figyelmét a szükséges dokumentum hiánypótlására/ javítására és pótlására (képek, tanulói nevek nélkül), valamint arra a kötelezettségére, hogy a javított dokumentumot haladéktalanul, a vizsga időpontját megelőzően juttassa el a bizottság tagjaihoz. A minősítendő pedagógus által megküldött dokumentum javításáról és hiánypótlásáról a védésen jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek mellékletét képezze a megküldött, javított dokumentum. A jegyzőkönyvet a dokumentumok fülről lehet majd letölteni."
Ez ellentétben áll avval, amit ön írt!

Petróczi Gábor - Re: hiánypótlás

2015.03.29 20:50

Kedves Kolléga!

Ha megkaphatnám az OH állásfoglalását, megköszönném, hozzám ilyen nem jutott el. Én a jogszabályokból és az Útmutatóból dolgoztam, ebből vontam le a következtetést. Érthető, ha az OH is észlelte ezt a hiányosságot és állásfoglalást adott ki, bár jobb lett volna, ha a jogszabályban szerepel ez a lehetőség. Ha megkapom az állásfoglalást, javítom a szöveget!

K. Judit - Naplóellenőrzés?

2015.03.27 18:49

Biztos ez a naplóellenőrzés-dolog? Nem tudok róla, hogy minősítéskor lenne! Az a tanfelügyeletkor történik.

Petróczi Gábor - Re: Naplóellenőrzés?

2015.03.29 20:48

Valóban: a naplót nem kell ellenőrzni, a tanulók füzetét lehet! Törlöm az erről szóló szövegrészt! Köszönöm a figyelmeztetést!

Tisztelt Igazgató Úr! - plágium bejelentés

2015.03.26 23:34

Véleménye szerint a minősítő bizottság elnöke milyen formában kell, hogy jelentse az OH felé, ha plágium vétséget vél felfedezni az előzetesen értékelt e-portfólióban? E-mail formájában? Hova? Tapasztaljuk, hogy az OH válaszai nagyon nehezen érkeznek meg, az idő pedig gyorsan szalad.
Az érintett pedagógus felé is az elnök jelez? Az értékelő felületen ezt nem lehet megtenni. Köszönöm válaszát!

Tisztelt Igazgató Úr! - Re: plágium bejelentés

2015.03.29 10:09

Véleménye szerint a minősítő bizottság elnöke milyen formában kell, hogy jelentse az OH felé, ha plágium vétséget vél felfedezni az előzetesen értékelt e-portfólióban? E-mail formájában? Hova? Tapasztaljuk, hogy az OH válaszai nagyon nehezen érkeznek meg, az idő pedig gyorsan szalad.
Az érintett pedagógus felé is az elnök jelez? Az értékelő felületen ezt nem lehet megtenni. Köszönöm válaszát!

Petróczi Gábor - Re: plágium bejelentés

2015.03.29 20:37

A plágiumot haladéktalanul e-mail-ben kell bejelenteni a minosites@oh.gov.hu felületen. Ha 3-4 nap alatt nem érkezik válasz, akkor marad a telefon! Azt javaslom, az e-mail téma megjelölése erőtljes legyen: Plágium!
Az elnöknek a pedagógussal - úgy látom - csak telefonon vagy e-mail-ben lehet fölvenni a kapcsolatot. Legjobb az igazgató révén mobilszámot kérni!