Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Vezetői tanfelügyelet

2016.03.02

Az intézményvezetők vezetőként és pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzéséről

Cikkünkben világos különbséget szeretnénk bemutatni az intézményvezetőkre, a tagintézmény-vezetőkre és a többcélú intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló, nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetőire váró tanfelügyeleti ellenőrzések típusai között, mert lényeges különbség van a vezetők

 • vezetői tanfelügyeleti ellenőrzése
 • a vezetők pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzésének

           céljai, vizsgálati módszerei között.

Cikkemben az alábbi forrásokra támaszkodtam:

 • a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tanfelügyelettel kapcsolatos előírásai,
 • a tanfelügyeleti kézikönyv harmadik kiadása az általános iskolák számára – 2015. január 25.
 • az Oktatási Hivatal 2016 februárjában küldött elektronikus levelei.

A vezetők pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzése (a beosztott pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésével teljes mértékben azonosan) pedagógiai tevékenységük legfontosabb területeire vonatkozik. Ezek: a tanulók személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége, a kommunikáció és a szakmai együttműködés.

A vezetők tanfelügyeleti ellenőrzése a vezetői munka speciális területeinek ellenőrzését célozza. Az ellenőrzés során vizsgálni kell a vezető felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tanulás és tanítás, a változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a működtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.

Mielőtt az intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés szabályainak részletes megismerésébe belefognánk, tekintsük át a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 146. § (5) bekezdésének az intézményvezetői ellenőrzésre vonatkozó fontos előírásait:

Az intézményvezető ellenőrzése a köznevelési intézmény és annak tagintézménye vezetőjére, valamint a többcélú intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetőjére (a továbbiakban együtt: intézményvezető) terjed ki.”

Az ellenőrzés célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, valamint az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. Módszere az interjúkészítés és a dokumentumelemzés, valamint az Nkt. 69. § (4) bekezdése által előírt és egyéb, az intézmény feladatellátásával összefüggő kérdőíves felmérések és az intézményi önértékelés intézményvezetőre vonatkozó dokumentumainak elemzése.”

Az első idézett szakaszból azt kell leszűrnünk, hogy az intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzésben nem csak az intézményvezetői megbízással rendelkező vezetők, hanem a tagintézmény-vezetők és a többcélú intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetői is részt vesznek.

A második idézett szakaszban arra fordítsuk figyelmünket, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza az intézményvezetői tanfelügyelet módszereit a dokumentumelemzés és az interjúkészítés formájában, a vizsgálati módszerek között az óralátogatás vagy foglalkozáslátogatás nem szerepel.

A tanfelügyeleti rendszer szempontjából az intézményvezetőkön és a tagintézmény-vezetőkön kívül vezetői ellenőrzés alá esnek a többcélú intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló, nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetői. Amennyiben az intézményvezető megbízásának negyedik évét megelőzően az intézményben még nem került sor az ötévenkénti intézményellenőrzésre, az intézményvezetői megbízás negyedik évében, intézményellenőrzés keretében kell lefolytatni az intézményvezető ellenőrzését. 2016-ban jellemzően ez a helyzet áll elő, hiszen tanfelügyeleti intézményellenőrzés még egyetlen intézményben sem történt.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” A vezető beosztású pedagógusok tanfelügyeletének a vezetői munka értékelése mellett célja a pedagógiai tevékenység vizsgálata is, ezért az intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a vezetői ellenőrzés, hanem a pedagógus-ellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard szerint is sor kerül.

Az intézményvezetőkre tehát kétféle tanfelügyeleti ellenőrzés vár:

 • amikor intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzés részesei,
 • amikor nem vezetőként, hanem pedagógusként vesznek részt tanfelügyeleti ellenőrzésben.

A vezetőket érintő két tanfelügyeleti ellenőrzési forma azonban térben és időben különválik. Egy adott tanfelügyeleti ellenőrzésnél tehát nagyon lényeges, hogy az intézményvezetőt (ide értve a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetőit is) az adott tanfelügyeleti folyamatban intézményvezetőként vagy pedagógusként ellenőrzik. Nincs olyan tanfelügyeleti vizsgálat, amelynek során az intézményvezetőt vezetőként és pedagógusként egyszerre ellenőriznék.

 

1. A tanfelügyelet intézményvezetőket érintő vezetői ellenőrzésének vizsgálati szempontjai

A vezetői ellenőrzés az alábbi két módszerrel történik:

1.1) Dokumentumelemzés, amely a követezőkben felsoroltak vizsgálatán alapul

 • Az intézményi vezetői önértékelés során felvett értékelőlapok alapján
 • A vezetői pályázatban foglaltak alapján
 • megfogalmazott stratégiai célok és az ebből levezetett feladatok,
 • innovatív gondolatok és a hagyományőrzés egysége,
 • együttműködés a pedagógusokkal,
 • a vezetői programban látható vezetői erősségek,
 • a tanulás eredményességének növelését célzó intézkedések,
 • az intézmény fejlesztésével kapcsolatos tervek,
 • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésével kapcsolatos elképzelések.

Ha az intézményvezetőnek nincs vezetői pályázata (pl. egyházi iskolák), vagy tagintézmény-vezetőként, intézményegység-vezetőként ilyet nem kellett írnia, akkor állítson össze vezetési feladatainak áttekintése, tervezése, megvalósítása érdekében néhány oldalas saját vezetői tervet.

 • A pedagógiai programban leírt
 • pedagógiai alapelvek, célok, feladatok,
 • a tanulói eredményesség javulását célzó fejlesztési tervek,
 • az egyéni bánásmód hatékonyságát célzó fejlesztési tervek.
 • Egymást követő két tanév munkaterve és beszámolója, ennek részeként
 • a pedagógiai tervezőmunka irányítása, kontrollja,
 • az intézményi erőforrások elemzésének színvonala,
 • az intézményi célok elérését biztosító szervezeti formák támogatása.

Ha a tagintézmény-vezetőnek, intézményegység-vezetőnek nincs önálló munkaterve, beszámolója, mert az intézményi szinten készül, állítson össze két-két saját tevékenységi területére vonatkozó néhány oldalas saját vezetői munkatervet, illetőleg a tanév végén készítsen értékelést saját szervezeti egységének működéséről.

 • A Szervezeti és működési szabályzatban leírtak
 • a vezetési feladatok megosztása
 • a döntéshozatali rendszer szabályozása
 • a pedagógiai munka belső ellenőrzésére vonatkozó tervezés
 • az intézmény kapcsolatrendszere

1.2) Interjúk készítése

 • magával a vezetővel
 • a fenntartó képviselőjével
 • a vezetőtársakkal

A tanfelügyelő előzetes felkészülése során felmerült, kiegészítésre szoruló információkra vonatkozó kérdéseket tartalmazó interjú felvételére a helyszíni ellenőrzés során kerül sor. Az Oktatási Hivatalnak az intézményvezetők számára 2016. február 1-jén küldött e-mail-jében az alábbi tájékoztatás szerepel:

Az intézményvezetővel/vezetővel készített interjút lefolytató intézményi pedagógus kolléga az interjúkérdések, a dokumentumelemzés és a kérdőíves felmérések tapasztalatai alapján, indokolt esetben az interjúkérdéseket megváltoztathatja, a fentiekre való tekintettel a kérdések számát egyedileg csökkentheti. Miután lefolytatták az interjút, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzíti a jegyzőkönyvben.”

Az Oktatási Hivatal fent idézett információja azonban a tanfelügyeleti kézikönyvek harmadik kiadásában – sajnálatos és vitatható módon – nem szerepel. Remélhető, hogy a 2017. évi – immár negyedik kiadás – szövegében megjelenik majd.

Fontos tisztázandó tény: Az eddig leírtakból világosan következik, hogy az intézményvezetők vezetői tanfelügyeleti ellenőrzése a fentiekben részletezett dokumentumelemzésre és az immár könnyített interjúkészítésre korlátozódik. A vezetői tanfelügyelet nem tartalmazza az óra/foglalkozáslátogatás módszerét, tehát a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzéskor foglalkozások látogatására nem kerül sor.

Sajnálatos módon a tanfelügyeleti kézikönyvek harmadik kiadásának 61. oldalán maradt azonban egy téves információ, amely ellentmond a vezetői tanfelügyeletről eddig leírtaknak. Ezt csupán a tisztázás kedvéért idézzük: „Az adatgyűjtő lap (4. számú melléklet) az ellenőrzés egységes szempontjai mentén történő tapasztalatgyűjtés javasolt eszköze, amely lehetőséget biztosít a szakértő számára a dokumentumelemzés, óralátogatás és megbeszélés, valamint az interjúk tapasztalatainak előre megadott szempontok szerinti rögzítésére.” Az „óralátogatás és megbeszélés” kifejezés itteni szerepeltetése nyilvánvalóan téves, hiszen az nem a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés, hanem csupán a pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzés részét képezheti. A 4. sz. mellékletre történő hivatkozás abban a tekintetben is hibás, hogy a szóban forgó melléklet világosan azonosíthatóan kizárólag a pedagógusok tanfelügyeleti értékelési eredményeinek rögzítésére alkalmas, a vezetői tanfelügyelet eredményeinek leírására azonban egyáltalán nem. Az útmutató 61. oldalának utolsó bejegyzése ezt alá is támasztja azzal az információval, hogy a vezetői tanfelügyelet értékelőlapja – a pedagógus értékelőlappal azonos formában – az informatikai felületről letölthető.

 

2. Az intézményvezetőket pedagógusként ellenőrző tanfelügyelet vizsgálati szempontjai

Az intézményvezetők (ide értve a szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek vezetőit is) pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzése térben és időben egyaránt elkülönül az intézményvezetőként történő tanfelügyeleti ellenőrzésüktől, melynek szabályait az előző fejezetben ismertettük.

Az intézményvezetők, a tagintézmény-vezetők és a többcélú intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló, nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó intézményegységének vezetői nem vezetői feladatkörükben, hanem pedagógusként is részt vesznek a tanfelügyeleti eljárásban, ez a két ellenőrzés azonban világosan elkülönül egymástól.

A vezetők pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzésére a 2015 decemberében megkezdődött, 2016 elején felfüggesztett, majd várhatóan 2016 áprilisában a könnyített adminisztrációs szabályok szerint újra induló pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzések során kerül sor. Az intézményvezetők pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzése – a tanfelügyeleti kézikönyvben meghatározott – alábbi módszerekkel történik.

2.1 Dokumentumelemzés

 • az intézményi önértékelés pedagógusra (vezetőre) vonatkozó értékelőlapjai,
 • a vezetőre vonatkozó intézményi önértékelésben felvett kérdőívek eredményei,
 • a tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai (szakköri terv, sportköri szakmai munka tervezete, stb.),
 • óravázlat, óraterv, esetleges „egyéb foglalkozások” tervezési dokumentuma,
 • napló,
 • tanulói füzetek.

2.2 Óra és foglalkozáslátogatás

A tanfelügyelet az e fejezetben tárgyaltak szerint most pedagógusként ellenőrzi a vezetőt, ennek talán leglényegesebb részét a vezető által megtartott órák, foglalkozások meglátogatása képezi. A tanfelügyelet a vezető által megtartott két foglalkozást látogat meg. Az órák meglátogatását követően – akárcsak a beosztott pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésekor, minősítésekor – sor kerül a meglátogatott foglalkozások megbeszélésére, értékelésére.

Gyakran felmerül az a probléma, hogy mi lesz azoknak az intézményvezetőknek az óralátogatásával, akiket fenntartójuk felmentett a kötelező órák megtartásának kötelezettsége alól! A tanfelügyeletről szóló miniszteri rendeletben és a tanfelügyeleti kézikönyvekben erre vonatkozó szabályozást nem találunk. A probléma megoldása érdekében tekintsük most át, hogy milyen eszközökkel lehet „mentesíteni” az intézményvezetőket kötelező óráik vagy foglalkozásaik megtartása alól!

Az intézményvezető heti tanóráinak (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak) számára vonatkozó törvényi rendelkezést a köznevelési törvény 62. § (14) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

„A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az 5. melléklet határozza meg. Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak - az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerinti - heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint az 5. mellékletben az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma.”

Tekintettel arra, hogy a köznevelési törvényben nincs arra vonatkozó rendelkezés, hogy az intézményvezető heti tanóráinak számát a törvény 5. sz. mellékletében szereplő óraszámtól eltérően lehetne megállapítani, az intézményvezető „kötelező óráinak” eltörlését nem tekinthetjük jogszerű döntésnek, ilyen döntést a fenntartónak nincs joga hozni. Ebből az következik, hogy minden intézményvezetőnek van kötelező tanítási órája vagy foglalkozása.

2.3 Interjúkészítés

A vezetőket pedagógusként történő tanfelügyeleti ellenőrzésében – a beosztott pedagógusok ellenőrzési eljárásával azonosan – sok kerül a vezetővel pedagógus minőségében történő interjúkészítésre. A tanfelügyeleti kézikönyvben szereplő információk szerint sort kell keríteni a pedagógus munkáját közvetlenül ismerő vezetőjével készítendő interjúra is, ami – lássuk be – igencsak disszonáns lenne. A tanfelügyeleti kézikönyv 33-34. oldalain az alábbi információkat találhatjuk a vezetői interjúkészítéssel kapcsolatosan:

„Abban az esetben, amikor intézményvezető ellenőrzésére pedagógusként kerül sor, a pedagógusinterjú javasolt kérdéseit ki kell egészíteni a vezetővel készítendő interjú kérdéseivel is.” A feladat tehát az, hogy a pedagógusként ellenőrzésre kerülő vezető számára a tanfelügyeleti kézikönyvnek a pedagógusok, illetve a vezetők számára közölt kérdéseit is fel lehet/fel kell tenni. A tagintézmény-vezető és intézményegység-vezető esetében azonban lehetségesnek, sőt bizonyos mértékig szükségesnek látom, hogy az intézmény vezetőjével mint az érintett vezető közvetlen felettesével készülhessen rövid interjú a tanfelügyeleti eljárásban.

A tanfelügyeleti kézikönyv 33. oldalán közöltek alapján azonban a vezetők pedagógusként történő interjúztatásakor is érvényesek azok a 2016-ban bevezetendő könnyítések, amelyek szerint „… az alább megfogalmazott kérdések feltételéről a szakértők döntenek”. Szintén érvényes a vezetők pedagógusként történő ellenőrzésére az ott közölt további utasítás, mely szerint „Az elkészítendő vezetői interjú alábbi kérdései közül azokat kell feltenni, amelyek új információt nyújthatnak, vagy árnyalhatják, kiegészíthetik a korábbi információkat.”

További útmutatást jelent a kézikönyvek 37. oldalán közölt utasítás, amely szerint „Az interjún – mely nem azonos az óra-/foglalkozás megbeszélésével, de megvalósítható a megbeszéléssel egy időben – a pedagógus és a szakértők vesznek csak részt. A pedagógussal történő interjú az óra/foglalkozáslátogatás és az azt követő megbeszélés, valamint a dokumentumelemzés tapasztalatainak szükség szerinti kiegészítése. Ennek megfelelően a mintában megfogalmazott kérdések feltételéről a szakértők döntenek.”

A teljes cikk Wordben itt letölthető: Vezetői tanfelügyelet

 

 

A mappában található képek előnézete Képek az iskolámról