Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanulási-tanítási egység, tematikus terv

2014.01.06

 

A tanítási-tanulási egységek, tematikus tervek elkészítéséről
 
A mindenki számára kötelezően feltöltendő alapdokumentumok közül (ld. az útmutató 65-66. oldalain) e bejegyzésben az első kettővel fogunk foglalkozni, amelyek az alábbiak:
·    a féléves ütemterv, foglalkozási terv
·    a tanulási-tanítási egység tematikus terve
A második alapdokumentum elnevezését a koherens tárgyalásmód követése érekében megváltoztattam, szem előtt tartva az egyes dokumentumcsoportok lényegi motívumait.
 
1.   A féléves ütemterv, foglalkozási terv (útmutató 65. oldal)
 
Minden pedagógus számára kötelezően feltöltendő alapdokumentum, amely a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) féléves ütemtervének elkészítését jelenti.
A különleges bánásmódot igénylő csoport számára készített féléves ütemterv csomagjában az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni:
·    a különleges bánásmódot igénylő csoport profilja, terjedelme kb. 1 oldal
·    a féléves ütemterv (mint a később tárgyalandó tematikus terv), terjedelme 3 oldal
·    a felhasznált tananyag, terjedelme nincs meghatározva
·    legalább 2, reflexiókkal alátámasztott óraterv, foglalkozási terv feltöltése (a szükséges 10-ből), ld. a 37. sz. lábjegyzet kötelező előírását
·    a megvalósítás dokumentumai, legföljebb 2 dokumentum (tanulói munka)
·    reflexiók: az elért eredmények bemutatása és elemzése, terjedelme kb. 2 oldal
 
A különleges bánásmódot igénylő csoport számára készített féléves ütemterv terjedelme tehát összesen kb. 14-20 oldalt tesz ki a szerkesztők által meghatározott útmutató szerint.
 
 
2. A tanulási-tanítási egység, tematikus terv elkészítése (útmutató 66., 163. oldal)
 
Minden pedagógus számára kötelezően feltöltendő alapdokumentum, amely minimum egy, maximum három tanulási-tanítási egység vagy tematikus terv feltöltését igényli.
 
A tanulási-tanítási egység fogalmát az útmutató 163. oldalán olvashatjuk:
„A tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége, amelynek keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag, tanítási téma feldolgozása révén ér el. A tanulási-tanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik. Egyik fajtája a tematikus terv.”
 

 
A tematikus terv fogalmát az útmutató 163. oldalán találhatjuk meg:

„A tanulási-tanítási egység egyik fajtája. A pedagógus által készített tervezési dokumentum, amely a Nemzeti alaptantervre, az adott műveltségi területhez és szaktárgyhoz kapcsolódó kerettantervre, az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus által készített tanmenetre épül. Célja, hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét témakörnek a tanulási-tanítási folyamatáról. A tematikus terv részletesebb, mint a tanmenet,tartalmazhatja az osztály megnevezésén, a tanórák számán és felosztásán, a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon, a fejlesztendő készségeken és képességeken, valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek, szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is.”
 
Észrevétel: aki nagyon ráér, elgondolkodhat arról, van-e a két definíció között lényeges különbség! Nekem nem sikerült rátalálnom.
 
A feltöltendő 1-3 tanulási-tanítási egység keretében az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:
·    minimum 1, maximum 3 tanulócsoport profiljának feltöltése, terjedelme (itt éppen) 2 oldalban van meghatározva
· az adott tanulócsoportra adaptált minimum 1, maximum 3 tanulási-tanítási egység, vagy ennek speciális válfaja, azaz tematikus terv, terjedelme kb. 15 oldal
·  a tematikus tervekhez kapcsolódó, egymásra épülő óratervek, foglalkozási tervek, összesen 10 db, terjedelme kb. 10 oldal
·  a felhasznált anyagok és segédanyagok (tankönyvi oldalak, digitális bemutató, feladatlapok, szemléltető anyagok, stb.), terjedelem szükség szerinti
·    a tanítási-tanulási egységekhez készített reflexió, terjedelme kb. 2 oldal
A tanítási-tanulási egységek és/vagy tematikus tervek várható terjedelme tehát az előírt csatolandó dokumentumokkal kb. 30 oldal! A tematikus tervre vonatkozóan az útmutató 11. sz. melléklete ad formai javaslatot, amely az útmutató 134. oldalán tekinthető meg. Hogy mit kell a második oszlopba írni, arról nincs elképzelésem (talán ugyanazt, mint az elsőbe?)!
 
3. Az elkészítendő csoportprofilok, tanulási-tanítási egységek lehetséges száma
 
Értelmezzük most azt, hogy hány csoportprofilt és tanulási-tanítási egységet kell feltölteniük a pedagógusoknak! Erre többféle lehetőség kínálkozik, azonban összesen legalább 10 óravázlatot, foglalkozási vázlatot kell feltölteni.
 
Különböző lehetőségek a következők:
·  feltöltjük két tanított osztály (vagy csoport) csoportprofilját, és ehhez egy-egy tanítási-tanulási egységet vagy tematikus tervet dolgozunk ki, a kettőhöz összesen 8 óratervet, foglalkozási tervet készítünk
o az alapdokumentációnak történő megfeleléshez szükséges még legalább 1 különleges bánásmódot igénylő csoport csoportprofiljának elkészítése, az ehhez tartozó féléves ütemterv elkészítése, valamint 2 óraterv csatolása
o így tehát összesen 3 csoportprofilt és pontosan 3 tanulási-tanítási egységet fogunk elkészíteni
·  feltöltjük egy tanított osztály (vagy csoport) csoportprofilját, és ehhez egy vagy két tanítási-tanulási egységet vagy tematikus tervet dolgozunk ki, és összesen 8 óratervet, foglalkozási tervet készítünk
oaz alapdokumentációnak történő megfeleléshez szükséges még e mellé legalább egy különleges bánásmódot igénylő csoport csoportprofiljának elkészítése, az ehhez tartozó féléves ütemterv elkészítése, valamint 2 óraterv csatolása
oígy tehát összesen 2 csoportprofilt és 2 vagy 3 tanulási-tanítási egységet fogunk elkészíteni
·    feltöltjük egyetlen különleges bánásmódot igénylő csoport csoportprofilját, és csak ehhez a csoporthoz készítünk tanulási-tanítási egységeket (vagy tematikus terveket), ezeknek az egységeknek a száma 1-3 lehet
o az elkészített különleges bánásmódot igénylő csoport profiljához készített tanulási-tanítási egység(ek)hez készítjük el mind a 10 óratervet, foglalkozási tervet
o így tehát 1 csoportprofilt és 1-3 tanulási-tanítási egységet töltünk föl, tehát akár egyetlen tanítási egységgel is megoldhatjuk a feladatot
o ezt a legutolsó módszert nem merem minden további nélkül javasolni, nehogy aztán a feltöltéskor a szoftver mégis hiányolja a tanulási-tanítási egységet
 
Kazincbarcika, 2014. január 6.
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai