Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Óvodai besorolási problémák

2021.01.19

Óvodai foglalkoztatási, besorolási problémák

Ahogyan a köznevelésben foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok évről évre bonyolultabbá (egyben persze jogi értelemben tisztázottabbá) váltak, egyre növekedett a problematikus besorolási esetek száma. Az óvodákban azonban még az átlagosnál is nehezebb a helyzet, hiszen az óvodapedagógusok mellett nagyon sok a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs, gondoljunk csak a dajkákra vagy a pedagógiai asszisztensekre. Ráadásul az óvodavezetők mint önálló munkáltatók többsége nagyon magára van hagyatva besorolási problémáival. A helyzetet tovább nehezíti, hogy míg az óvodapedagógusokat a pedagógus életpálya szerint kell besorolni, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak döntő többségét már a Kjt. besorolási szabályai szerint. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kollégák kettős helyzete pedig rendszeresen nehéz problémákat generál.

Ez az írás egy szakértői segítséget kérő óvodavezető besorolási problémái és kérdései alapján született bízva abban, hogy sok más óvodavezetőnek és óvodapedagógusnak is segítséget nyújthat a helyes foglalkoztatási besorolás elkészítéséhez vagy a helyes besorolásról történő megbizonyosodáshoz.

  1. A pedagógiai asszisztens szakképzettséggel rendelkező dajka besorolása

A közalkalmazott 1975-ben érettségizett, majd 1992-től 2014-ig több cégnél munkaviszonyban dolgozott, ezt követően 2014-ben egy óvodában dajka munkakörben kapott munkaszerződést. 2015-ben dajka munkakörét pedagógiai asszisztens munkakörre módosították, amit jelenleg is betölt. Eddig D fizetési osztály 10. fokozatába sorolták be.

  • : Hová kell sorolni a szóban forgó pedagógiai asszisztenst, ha pedagógiai asszisztens felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, amelynek OKJ száma 54 140 02? Ha át kell sorolni E fizetési osztályba, akkor tovább kell-e vinni a fizetési fokozatát vagy sem?

Válasz: A szóban forgó pedagógiai asszisztens érettségivel rendelkezik, ezért jogszerűen foglalkoztatható ebben a munkakörben. A pedagógiai asszisztens munkakörhöz ugyanis jogszabály nem határoz meg szakképzettségi követelményeket. Mivel azonban a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a pedagógiai asszisztens munkakör C-D-E-F fokozatokban tölthető be, a pedagógiai asszisztensnek legalább érettségi vizsgával kell rendelkeznie. A munkakör azonban betölthető az E fizetési osztályban, azaz az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéssel, amellyel a kolléga rendelkezik, ezért őt az E fizetési osztályba kell besorolni.

 
Természetesen a korábban megszerzett, elismert éveket – ha azokat jól számolták ki – tovább kell vinni, tehát a D fizetési osztály10. fokozata helyett az E fizetési osztály 10. fokozatába kell besorolni. Nincs olyan jogszabály, amely előírná azt, hogy a fizetési osztály megváltozása esetén újra kellene kezdeni a fizetési fokozat számolását. A Kjt. 87/A. § (3) pedig egyértelműen rendelkezik arról, hogy a besoroláskor (így a fizetési fokozat meghatározásakor) kötelezően figyelembe kell venni a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel (jelen esetben az érettségivel) rendelkezett.

Megjegyezzük, hogy a Kjt. 79/D. § (6) bekezdése a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan valóban elrendeli, hogy munkakör változása esetén a közalkalmazottat az új munkakörének első fizetési fokozatába kell besorolni, ez azonban a köznevelési intézményekben, így az óvodákban dolgozókra nem érvényes.


2) Az óvodapedagógus korábbi jogviszonyainak beszámíthatósága

A pedagógus 1991-ben megszerezte az óvodapedagógus szakképzettségét. Előtte 1986-tól folyamatosan az óvodai nevelésben munkaviszonyban dolgozott. Az óvodapedagógusi diploma 1991-es megszerzése után azonban nem közalkalmazotti jogviszonyban és nem a köznevelés intézményrendszerében dolgozott. Óvodapedagógusi közalkalmazotti munkaszerződése 2015-ben jött létre.

Kérdés: Az óvodapedagógusi besorolásakor mely korábbi munkaviszonyait és közalkalmazotti jogviszonyait kell beszámítani? Be lehet-e számítani azokat az éveket, amelyekben nem a köznevelésben dolgozott?

Válasz: A Kjt. így rendelkezik.

Kjt. 87/A. § (1)  E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

  1. az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt…

Másrészt a Kjt. így rendelkezik a fizetési fokozat megállapításáról.

Kjt. 87/A. § (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát.

Az 1992. július 1. előtti munkaviszony teljes időtartamát a fentiek szerint kötelező beszámítani. Az 1991-től 2015-ig nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket is kötelező beszámítani, hiszen ezekben az években már rendelkezett az óvodapedagógusi szakképzettséggel. Tehát mind az 1992. július 1. előtti munkaviszonyt, mind pedig az 1991-től 2015-ig teljesített nem közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni. A 2015-től fennálló közalkalmazotti időtartamot is be kell számítani jelenlegi besorolásakor.

Egy fontos megjegyzés a példához: a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése így szól:

Korm. r. 13. § (3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

Ez a rendelkezés azonban 2016. június 30-tól hatályos, tehát a 2015-ben történt óvodapedagógusi munkaszerződésének időpontjában még nem volt hatályban, azaz a kollégát 2015-ben nem kellett gyakornoki fokozatba sorolni.

3) A legalább hat év munkaviszonnyal rendelkező óvodapedagógus besorolása

A szóban forgó óvodapedagógus 2014-ben szerezte meg óvodapedagógusi szakképzettségét majd 2015 szeptemberétől helyezkedett el egy önkormányzati óvodában óvodapedagógusként. Ezt megelőzően már több mint hat év nem óvodában és nem közalkalmazotti jogviszonyban megszerzett munkaviszonnyal rendelkezett.

Kérdés: Az óvodapedagógusi munkaszerződésnél Pedagógus I. fokozat legalacsonyabb 2. kategóriájába kellett besorolni vagy Pedagógus I. fokozat 3. kategóriába, figyelembe véve a hat évet meghaladó korábbi munkaviszonyt?

Válasz: A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (2015. szeptember 1-jén) így rendelkezett.

Korm. r. 14. § (3)  Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 13. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban megszerzett két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben a 13. § (1) bekezdésében foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben legalább hat év szakmai gyakorlatot szerzett, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

A kollégát a hat évet meghaladó bármely munkaviszonya miatt a Pedagógus I. fokozatba kellett sorolni, azonban a besorolási kategória meghatározásánál ismét a Kjt. 87/A. § már ismert szabályait kell alkalmazni, azaz be kell számítani a Kjt. 87/A. § (3) bekezdésben meghatározott időtartamokat:

Kjt. 87/A. § (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát…

Ha tehát az óvodapedagógus kolléga alkalmazása előtt közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott volna, azt be kellett volna számítani. Ha azonban nem közalkalmazottként dolgozott, akkor azt az időtartamot sajnos nem lehet beszámítani, hiszen nem rendelkezett ezen időtartam alatt óvodapedagógusi szakképzettséggel. A Gyakornok fokozat helyett azonban – a hat évet meghaladó munkaviszony megléte miatt – Pedagógus I. fokozatba kell sorolni. Tekintettel arra, hogy pedagógus szakmai gyakorlattal nem rendelkezik, a helyes besorolása Pedagógus I. fokozat 2. kategória.

Ismét utalnék az előző kérdésnél adott válaszra, amely szerint 2016. jún. 30-át követően hatályba lépett a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 13. § (3), amely szerint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben történő jogviszony fennállása alatt szerzett pedagógusdiploma esetében gyakornoki fokozatba kell sorolni, de az érintett óvodapedagógusi munkaszerződése ennél korábbi volt. Kinevezésének időpontjában hatályos volt a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 14.§ (3), amely elrendelte, hogy a hat év bármely munkakörben szerzett munkaviszony esetében Pedagógus I. fokozatba kell sorolni.

4) Az óvodapedagógusi kinevezés előtti helytelen besorolás következményei

2000 szeptemberében érettségivel felvettek egy közalkalmazottat óvodapedagógus munkakörbe a C fizetési osztály 5. fokozatába történő besorolással, így munkaszerződésének elkészítésénél figyelembe vették az addig munkaviszonyban (de nem közalkalmazotti jogviszonyban) töltött összesen 13 év idejét. Óvodapedagógusi szakképzettségét 2004-ben szerezte meg, amikor a főiskolai végzettség megszerzése miatt a C fizetési osztály 7. fokozatából átsorolták az F fizetési osztály 7. fokozatába.

Kérdés: 2000-ben történt óvodapedagógusi kinevezésekor jogos volt-e az addig megszerzett 13 éves munkaviszony beszámítása a besorolási kategória meghatározásakor?

Válasz: 2000 szeptemberében még nem létezett a Kjt. 87/A. §-a, tehát az eddigiekben már előfordult szabályokat nem alkalmazhatjuk. Azon a napon a Kjt. akkor hatályos alábbi rendelkezései alapján kellett elvégezni a besorolást.

Kjt. 64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.

(2) A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell venni a közalkalmazotti, szolgálati, és közszolgálati jogviszonyban töltött időt. Ezen túlmenően a munkaviszonynak azt az időtartamát is figyelembe kell venni, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, vagy képesítéssel rendelkezett.

Kjt. 87. § (3)  A fizetési fokozatba történő besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál - a 64. § (2) bekezdésétől eltérően - az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni

2000-ben keletkezett munkaszerződésében tehát csak a közalkalmazotti időtartamokat, valamint az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyok időtartamát lehetett volna figyelembe venni, hiszen az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez óvodapedagógusi diploma volt szükséges, amivel még nem rendelkezett.

Erre való tekintettel a besoroláskor korábbi 13 év munkaviszony időtartamából csak a 2012. július 1-jét megelőző időtartamnak, azaz körülbelül 5 évnek a beszámítása volt lehetséges. Tehát 2000-ben a helyes besorolása C fizetési osztály 2. fokozat lett volna. 2004-ben a Kjt. szabályai szerinti diplomás óvodapedagógusi besorolásakor pedig az immár 9 évet meghaladó beszámítható időtartam miatt az F fizetési osztály 4. fokozatába kellett volna besorolni.

Az esethez hozzá kell fűznünk, hogy a pedagógusok besorolásának minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak még akkor is, ha – akár a korábbi munkáltatók hibájából – a foglalkoztatott besorolása téves volt. A pedagógus munkaszerződését és az annak részét képező besorolását tehát minden esetben a jogszerű időtartamok figyelembe vételével kell elvégezni. Ez minden esetben a foglalkoztatást biztosító munkáltató feladata és felelőssége. A jogszabályoknak meg nem felelő besorolás esetén tehát a munkavállalót vissza kell sorolni. A tévesen, azaz jogalap nélkül kifizetett illetményt a munkáltató legföljebb hatvan napra visszamenőleg követelheti vissza, ez azonban nem kötelező (és tegyük hozzá: nem is méltányos). A jogalap nélkül kifizetett munkabér visszaköveteléséről a Munka törvénykönyve rendelkezik az alábbiak szerint.

Mt. 164. § A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő.


5) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens besorolása

Az óvodában foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya 1993-tól 2015-ig – a kihagyásokkal – 18 év volt, közalkalmazotti jogviszonya azonban csak 2010-ben kezdődött. 2015-ben óvodapedagógiai asszisztens OKJ-s bizonyítványt szerzett, és egy óvodában dajka munkakörbe vették fel, és a Kjt. szerint a C fizetési osztály 8. fokozatába sorolták be. 2018 márciusában munkaszerződésének módosításával óvodapedagógiai asszisztens munkakörbe került át. Ezt követően 2020 nyarán megszerezte az óvodapedagógus diplomát, így 2020-ban a Pedagógus I. fokozat 8. kategóriájába sorolták át.

Kérdés: Ebben az esetben az átsorolásnál,  besorolásánál csak a közalkalmazotti jogviszony számít vagy a korábbi munkaviszony időtartamát is figyelembe kell venni?

Válasz: A kolléga 1993-tól 2010-ig (a kihagyásokkal) legalább tíz év munkaviszonyt teljesített, de nem közalkalmazottként. Ez alatt nem rendelkezett óvodapedagógusi szakképzettséggel. A helyzet azonban bonyolultabb, hiszen 2015-től és ezt követően 2018-tól nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben dolgozott, ahol az általános iskolai, majd az érettségi végezettség elegendő volt a dajka, illetve a pedagógiai asszisztens munkakörök betöltéséhez, tehát ezekben az esetekben figyelembe kellett venni minden korábbi munkaviszonyt, így az 1993-2010 között teljesített munkaviszonyok időtartamát is. 2015-ben nem volt helyes a C8 besorolása, hiszen OKJ-s bizonyítványa volt, tehát E8-ba kellett volna sorolni. 2018-ban szintén az E fizetési osztályba kellett volna sorolni az összes eddigi munkaviszonyának a beszámításával.

A kolléga 2020-ban foglalkoztatási jogviszonya alatt óvodapedagógus szakképzettséget szerzett, de pedagógus szakmai gyakorlattal egyáltalán nem rendelkezett. Ekkor azonban már hatályban volt a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet korábban idézett 13. § (3) bekezdése, amely szerint pedagógusként két évre gyakornoki fokozatba kell sorolni, amelyben nincsenek kategóriák. Ennek leteltével majd Pedagógus I. fokozatba kell sorolni, de az illetménykategóriájának meghatározásakor már az óvodapedagógusi munkakörre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azaz csak a korábbi közalkalmazotti jogviszonyokat, ezen túl pedig azokat az időtartamokat lehet és kell figyelembe venni, amelyekben rendelkezett az óvodapedagógusi szakképesítéssel (ilyen esetünkben nem volt).

6) Milyen végzettséggel és szakképesítéssel tölthető be a dajka munkakör?

Kérdés: Nem találtam arra vonatkozó előírást, hogy a dajka munkakör érettségivel betölthető-e, vagy kritérium hozzá a 32-es számmal kezdődő, középfokú szakképesítést tanúsító OKJ-s szakképesítés megszerzése?

Válasz: Azért nem talált ilyen előírást, mert nem létezik. Ezért a dajka munkakör érettségivel vagy akár általános iskolai végzettséggel OKJ-s bizonyítvány nélkül is betölthető. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete meghatározza, hogy a dajka munkakör milyen fizetési osztályokban tölthető be.

Amint látható, a dajka munkakör A, B, C vagy D fizetési osztályban, azaz akár általános iskolai végzettséggel is betölthető.


 

 

A mappában található képek előnézete A nagykörűi házunk