Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Külföldön tartózkodó gyermek óvodai jogviszonya

2022.10.26

A tartósan külföldön tartózkodó gyermek óvodai jogviszonya

(az óvodai jogviszony szünetelése tartós külföldi tartózkodás esetén)

Mostanában egyre több problémát okoz az óvodákban és iskolákban azoknak a gyermekeknek vagy tanulóknak a kezelése, akik – többnyire családjukkal – tartósan külföldön tartózkodnak. Tekintsük át az óvodai jogviszony kezelésével kapcsolatos lehetőségeket, egyben tájékozódjunk a jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos tudnivalókról!

A tartósan külföldön tartózkodó óvodás gyermekek és tanulók esetéről a Köznevelési törvény (rövidítésben: Nkt.) a következőként rendelkezik:

91. § (1)  Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti.

(2)  A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

(3)  A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

(4)  Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.

A jogszabály tehát nem írja elő az óvodás gyermeket fogadó külföldi intézmény igazolásának beszerzését, elegendő a szülő írásbeli bejelentő nyilatkozata. A "hivatal" szó a jogszabály szövegében az óvodák és iskolák esetében is az Oktatási Hivatalt jelenti. Az óvodaköteles gyermekek óvodakötelezettségének külföldi teljesítését a szülőnek az Oktatási Hivatal számára az alábbi linken elérhető dokumentum benyújtásával kell bejelenteni: https://ohtan.oh.gov.hu/Kerelem Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésével kapcsolatos információkat az alábbi oldalon találja meg: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese .

A bejelentés az Ügyfélkapuval rendelkező személyek számára elektronikus úton is lehetséges. A Köznevelési törvény idézett 91. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint az óvodai jogviszony szünetelése a szülői bejelentésben megjelölt napon kezdődik.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (2) rendelkezéseket tartalmaz a gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésével kapcsolatban, amely kötelezettségeket ró a szülőre is. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodaköteles gyermek külföldön történő tartózkodásával és annak bejelentésével azonban nem szűnik meg az óvodai jogviszony, mert az csak abban az időpontban következik be, amikor a gyermek betölti a tanköteles kort. Az óvodai jogviszony megszűnéséről ugyanis a Köznevelési törvény az alábbiak szerint rendelkezik.

Nkt. 53. § (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,

b) a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

d)  az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

Ha a szülő az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítését a jogszabályoknak megfelelően bejelentette az Oktatási Hivatalnak, az intézményünkben fennálló óvodai jogviszonyát szüneteltetjük. Nem kell, sőt nem is szabad kijelenteni a KIR Személyi Nyilvántartásából. Ennek oka a Köznevelési törvény 91. § (4) bekezdésében foglalt, már idézett rendelkezés, amely szerint „Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.”

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (R.) az alábbi eljárási szabályokat tartalmazza

R. 23. § (8) Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkező tanulót is – az iskola tartja nyilván. … Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki tanulmányait külföldön folytatja.

A most idézett jogszabályi rendelkezés ugyan a tanulmányaikat külföldön folytató tanköteles, tanulók iskolai nyilvántartásáról rendelkezik, de a jogszabályban ott szerepel az árulkodó „gyermeket” szó is, ami arra utal, hogy az óvodás gyermekek esetében is ezt az eljárást kell követni a felvételi és mulasztási napló vezetésekor. Ha a külföldi tartózkodás előre látható időpontig tart, akkor ennek bejegyzése nem okoz problémát. Ha azonban a külföldön való tartózkodás időtartama (jellemzően) bizonytalan, akkor a felvételi és mulasztási naplóba a „várhatóan …..-ig” záradék bejegyzését javaslom. Semmiképpen nem célszerű a várható időpontot minden egyes tanév utolsó napjában megjelölni, mert egyrészt minden évben új bejegyzést kell tennünk a felvételi és mulasztási naplóba, másrészt minden évben új határozatot kell hoznunk az óvodai jogviszony szüneteléséről. Figyelnünk kell arra is, hogy az óvodai jogviszony szünetelése esetében a gyermek távollétét nem regisztrálhatjuk hiányzásként, hiszen a jogviszony szünetelésekor ez nem értelmezhető.

Javaslatunk tehát az, hogy a bizonytalan ideig külföldön tartózkodó gyermekek esetében az óvodakötelezettség megszűnésének időpontját jelöljük meg záró időpontként, ennek megfelelően hozzuk meg az óvodai jogviszony szüneteltetéséről szóló határozatot, amelyben – óvatosság kedvéért – alkalmazzuk a „várhatóan” fordulatot. Azért is javasolható a lehető legtávolabbi időpont bejegyzése a szüneteltetés dátumaként, mert a tartósan külföldön tartózkodó gyermek szülei ebben az esetben jellemzően nem tartják a kapcsolatot a gyermek korábbi óvodájával, és számukra is felesleges kötelezettséget jelentene az, hogy minden nevelési évben bejelentsék az óvodakötelezettség külföldi teljesítésének tényét az Oktatási Hivatalnak és az óvodának. Az óvodai felvételi és mulasztási napló forgalomban lévő nyomtatványaiba természetesen csak nehézkesen lehet bejegyezni ezeket az adatokat, de a megjegyzés rovatokban e bejegyzés számára találhatunk helyet.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 90. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján a gyermeket csak akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha óvodai elhelyezése, azaz óvodai jogviszonya megszűnt.

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Balatoni bringakör-2020