Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az óvodai jogviszony kezdetének pontos meghatározása

2021.10.06

Mi a különbség az óvodai felvétel és a jogviszony létesítésének időpontja között?

Jogszabályi változás az óvodai jogviszony létrejöttének dátumában!

Amikor egy gyermeket felvesznek vagy átvesznek az óvodába, a felvételről szóló értesítést írásban kell közölni, mert a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4)  az alábbiakban rendelkezik:

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában (közli a szülővel.)

A rendelkezés alapján egyértelmű, hogy a felvételi kérelem teljesítésekor nem szükséges annak határozati formában történő közlése, azonban a kérelem elutasításakor nem elegendő az írásban, levélben történő értesítés, hanem az elutasítást határozat formájában kell közölni. Cikkünkben az óvodába felvételt nyert gyermekek esetét vesszük alapul, és azt helyezzük vizsgálatunk középpontjába, hogy a felvételről szóló értesítésnek mit kell tartalmaznia. A normatívák igénylésekor és elszámolásakor ugyanis az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos adatoknak pontos egyezést kell mutatniuk a KIR-ben rögzített adatokkal. Az Államkincstár ellenőrzésekor minden gyermek esetében tételesen és napra pontosan ellenőrzi azt, hogy mely naptól állt óvodai jogviszonyban az intézménnyel. Ennek jogszabályban rögzített egyik okát a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:

37/B. § (1)  Az átlagbér alapú támogatás az után a nevelési-oktatási intézményben …a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás a nevelési-oktatási intézményben nevelt, oktatott olyan gyermek… után vehető igénybe,

a) aki szerepel a felvételi és mulasztási vagy beírási naplóban,

b) akiről kiállították a törzslapot, …illetve aki óvoda esetében szerepel a felvételi előjegyzési naplóban,

c)  akinek jelenlétéről, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetnek,

e)  aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.

Noha az előzőekben idézett Korm. rendelet az étkeztetési normatívák igényléséről szól, de általában is igaz, hogy az óvodákban csak azok után a gyermekek után lehet normatívát igényelni és elszámolni, akik szerepelnek az óvodai előjegyzési naplóban, valamint az óvoda által kötelezően vezetendő felvételi és mulasztási naplóban. A felvételi és mulasztási naplóban – a gyermek személyes adatai mellett – két lényeges időpont szerepel:

  • a gyermek felvételének időpontja,
  • a jogviszony létesítésének időpontja.

A felvétel időpontja a gyermek felvételéről szóló írásos tájékoztatás vagy felvételről szóló határozat dátuma, amely a felvételről szóló értesítő iraton vagy határozaton szerepel. Ez az időpont elvileg lehet ugyan azonos a jogviszony létesítésének időpontjával, jellemzően azonban eltér attól. A felvétel időpontja tehát az a dátum, amelyen az óvodavezető a felvételről szóló döntését – az erről szóló irat bizonysága szerint – írásban közölte a szülővel. Ezt a dokumentumot – a későbbi esetleges viták, eltérések tisztázása érdekében – ezért is érdemes megőrizni.

Az óvodai jogviszony létesítésének időpontja a felvétel időpontjától általában különbözik. Az óvodai jogviszony létesítésének napja 2021. május 27-ig az a nap volt, amelytől kezdődően a gyermek az óvodai ellátást ténylegesen igénybe vette vagy arra jogosulttá vált. Ezért a felvételről szóló írásos tájékoztatásnak vagy határozatnak feltétlenül tartalmaznia kellett az óvodai jogviszony létesítésének napját. Példa a két dátum különbözőségére: a szülő benyújtotta gyermeke felvétel iránti kérelmét 2021. április 1-jén, de a gyermek csak 2021. november 1-jén tölti be a két és féléves kort, amely feltétele az óvodai jogviszony létesítésének. Az óvoda vezetője 2021. június 1-jén írásban tájékoztatja a szülőt a gyermek felvételéről (tehát a felvétel dátuma június 1.), azonban a jogviszony létesítésnek időpontjaként 2021. november 1-jét jelöli meg, mert a gyermek legkorábban ezen a napon vehető föl az óvodába.

A felvétel időpontját és a jogviszony létesítésnek időpontját tehát egyértelműen tartalmaznia kell a felvételről szóló dokumentumnak, és mindkét dátumot – a felvételi dokumentummal szigorúan megegyezően – be kell jegyezni a felvételi és mulasztási naplóba. Ezzel együtt azonban arra is szigorúan kell ügyelni, hogy a felvétellel kapcsolatos adatoknak a KIR-be történő bejegyzésekor mindkét időpontnál pontosan ezek a dátumok szerepeljenek. Ezt egyetlen módon lehet garantálni: a három dokumentum felvételi és jogviszonylétesítési időpontjait minden gyermeknél egyesével és figyelmesen, lehetőleg három személy egyidejű közreműködésével kell egyeztetni. Az esetleges MÁK-ellenőrzés során az ellenőrök ugyanis pontosan így járnak el, tételesen ellenőrzik minden gyermek esetén a bejegyzett időpontok egyezőségét. Amennyiben eltérést találnak, annak eredménye könnyen az lehet, hogy a normatíva igénybe vételét az eltérésben érintett napokra vonatkozóan jogszerűtlennek ítélik meg.

2021. május 28-tól azonban hatályba lépett a Köznevelési törvénynek az óvodai jogviszony létrejöttével kapcsolatos új rendelkezése az alábbi tartalommal:

Nkt. 49. § (3a)  Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

Figyelem! Tehát 2021. május 28-tól kezdődően az óvodavezető nem határozhatja meg szabadon az óvodai jogviszony létrejöttének időpontját, mert az óvodai jogviszony – a jogszabály rendelkezése szerint – általában a beíratás napján jön létre. Mint tudjuk, az óvodai beíratásra a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint április 20-a és május 20-a között kerül sor.

Az óvodakötelesek esetében tehát a felvétel időpontját a felvételről szóló határozat dátuma határozza meg, míg az óvodai jogviszony létesítésének napja az óvodai beiratkozás napjával azonos – hacsak az óvoda házirendje ettől eltérően nem rendelkezik. Az óvoda házirendje azonban az óvodai csoportfoglalkozásokon való részvétel, azaz a tényleges óvodai ellátás igénybe vételét jogszerűen kötheti az első nevelési év megkezdéséhez, azaz szeptember 1. napjához. Amennyiben az óvoda szükségesnek látja azt, hogy a május 20-ig beiratkozott gyermekek az óvodai ellátást csak szeptember 1. napjától vehessék igénybe, feltétlenül módosítania kell házirendjét, amelyben szerepeltetni kell ezt a korlátozó intézkedést. Amennyiben ezt az intézkedést az óvoda elmulasztja, úgy a harmadik életévét betöltött gyermek és szülője a beiratkozást követő napon jogosulttá válik az óvoda összes szolgáltatásának igénybe vételére, tehát a beiratkozást követően azonnal részt vehet az óvodai nevelésben.

Megjegyezzük, hogy azon gyermekek esetében azonban, akik az új nevelési évben még nem óvodakötelesek, az óvodába történő beírásra természetesen nem feltétlenül április 20. és május 20. között kerül sor. Ebben az esetben a felvételről szóló dokumentumban érdemes megjelölni az érintett gyermek számára az óvodai beiratkozás napját, amely egyben az óvodai jogviszony kezdő napjaként fog funkcionálni.

 

 

A mappában található képek előnézete Anyakönyvek