Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A gyermekétkeztetés szervezése az óvodában

2021.11.04

A gyermekek ingyenes és kedvezményes óvodai étkeztetésével kapcsolatos szabályok

Olvasói kérdés: Szívesen olvasnék a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről, mert ez mindannyiunkat érint. Milyen törvények és más jogszabályok tartalmazzák az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előírásokat? Kiknek jár az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés? Az ingyenes étkeztetés igénybevételéhez milyen dokumentumokat kell kérni a szülőktől?

Válasz: A gyermekétkeztetéssel és az azzal kapcsolatos térítési díjakkal kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) tartalmazza az alábbiak szerint.

Nkt. 46. § (3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

Nkt. 46. § (4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

  1. Az étkezési térítési díj megállapításával és fizetésével kapcsolatos szabályok

A térítési díj fizetésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket az 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza. Az alábbi rendelkezések szerint azok után a gyermekek után, akiknek nem jár az ingyenes gyermekétkeztetés, térítési díjat (másként személyi térítési díjat) kell fizetni. Az ezzel kapcsolatos rendelkezések a fenti törvényben a következők.

146. §  (1)  Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

146. §  (2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,

b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,

c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő

(az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg.

147. §  (1)  A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

148. §  (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg.

148. § (3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről

a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor…

Az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos részletes jogszabályi rendelkezéseket a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint.

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (6) Az intézmény vezetője az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről, a szünidei gyermekétkeztetésről és az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet

a) a beíratáskor,

b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és

c) az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeinek megváltozásakor.

13. § (5)  Az intézményvezető az intézményi gyermekétkeztetés, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a 4. melléklet szerint dokumentálja.

16. § (1)  A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik –

a)  bölcsődei ellátás és intézményi gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig,

kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

16. § (2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

16. § (3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellátás igénylésének és nyilvántartásának alábbi dokumentumait. Ezek között a 6. sorszámmal megtalálható az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételét bejelentő nyilatkozat, valamint a személyes térítési díj megállapításához szükséges szülői jövedelemnyilatkozat is. A Korm. rendelet legfontosabb mellékletei az alábbiak:

1. sz. melléklet: A térítésidíj-fizetés dokumentálása

2. sz. melléklet: Az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétének dokumentálása

4. sz. melléklet: A gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálása

5. sz. melléklet: Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

6. sz. melléklet: Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

8. sz. melléklet: a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

E mellékletek közül a legfontosabbakat a cikk végén közöljük.

  1. Az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételével kapcsolatos szabályok

Az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

21/B. §  (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a)  a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad)  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

Az ad) szakaszban szereplő összeg, azaz a nettó minimálbér 130 %-a 2021-ben 144.717,- Ft, tehát azok a szülők, akik nyilatkoznak arról, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 144.717,– Ft-ot, szintén jogosultságot szereznek az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre. 2021-ben a bruttó minimálbér összege 167.400,– Ft, a nettó minimálbér összege pedig 111.321,– Ft.

21/B. §  (2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

21/B. §  (3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

  1. A térítési díj megállapításához és az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványok

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák a térítési díj megállapításához szükséges, a szülők által kitöltendő jövedelemnyilatkozatot, valamint az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges szülői nyilatkozatot. A jövedelemről szóló nyilatkozat mellett a jövedelemről szóló munkáltatói igazolásokat nem kell benyújtani, azokat az intézmény nem is kérheti.

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok:

Név: ..........................................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................................

Születési hely, idő: ..................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Apja neve: ................................................................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ..................................................................................................................

Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (1) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):

□ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,

□ nem

Az ellátást kérelmező fiatal felnőttre és családok átmeneti otthona esetén a szolgáltatást igénybe vevő szülőre, nagykorú testvérre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

   

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

   

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

   

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

   

Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

   

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, bérbeadás)

   

Összes jövedelem

   
 

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:A család létszáma: .............. fő

Munkavi-
szonyból és
más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozás-ból,
őstermelői,
szellemi és
más önálló
tevékeny-ségből származó

Táppénz,
gyermek-gondozási
támogatások

Önkormányzat
és állami
foglakoz-tatási
szerv által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és
egyéb
nyugdíj-szerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem

 

Az ellátást igénybe vevő kiskorú

             

A közeli hozzátartozók neve, születési ideje

Rokoni kapcsolat

             

1)

               

2)

               

3)

               

4)

               

5)

               

ÖSSZESEN:

             

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

            .......................................................................................

az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet:

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1998. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d)  családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

-----------------------------------------------------------------------

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

1a.  Az étkeztetés biztosítását

□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

□ bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés vonatkozásában kérem.

1b.  Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: ......................................................

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

.............................................................
 az ellátást igénybe vevő (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet:

Ezt a nyilatkozatot az ingyenes gyermekétkeztetésben történő részvételre nem jogosult, de 50%-os kedvezményes étkezésre jogosult óvodások esetében kell benyújtani.

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*

szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.

2. Az étkeztetés biztosítását

□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

□ kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: ...........................................

vonatkozásában kérem.

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: ....................................................................

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

............................................................
az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető, utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén
az ellátást igénylő) aláírása

*

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza azt, hogy az óvodai törzskönyvben szerepeltetni kell a gyermekek étkezésével kapcsolatos adatokat az alábbiak szerint.

92. § (2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza

f) nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát.

 

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Őszi sanzon