Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Csak óvónőknek!

2013.08.14

 Kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő az óvodákban

 A cikk innen letölthető Wordben is: Óvodapedagógusok munkaideje
 
A köznevelési törvény a nevelési-oktatási intézményekben 2013. szeptember 1-jétől rendeli el a kötött munkaidő, illetve a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alkalmazását. Tekintsük át most azt, hogy az óvodákban milyen speciális rendelkezések érvényesek!
 
A köznevelési törvény előírásait Nkt. rövidítéssel, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletet 2013. szeptember 1-jétől felváltó rendelet tervezetét pedig Korm. r. rövidítéssel fogjuk jelölni!
 
Először vizsgáljuk meg az óvodapedagógusok munkaidejére, kötött munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó szabályokat!
 
Általános szabályt fogalmaz meg a Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik, így az óvodapedagógusokra is. Az alább idézett (4) szakasz szerint az óvodapedagógusok kötött munkaideje a heti 40 órás munkaidőből 32 órát tesz ki. Az (5) szakasz azt írja elő, hogy minden pedagógus számára 22-26 közötti heti foglalkozás megtartása írható elő.
Nkt. 62.§ (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
 
A minden pedagógus számára kötelezően alkalmazandó eddig ismertetett szabályokat azonban az óvodapedagógusokra vonatkozóan további fontos előírással egészíti ki a köznevelési törvény az alábbiak szerint:
Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
 
A 62.§ (4)-(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:
·    heti munkaideje 40 óra
·    kötött munkaidejük heti 32 óra
·    a megtartandó foglalkozások száma heti 32 óra
·   a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a 62.§ (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítaniuk.
Ha az óvodapedagógusok számára csak a 62.§ (4)-(5) bekezdéseiben leírtak lennének érvényesek, akkor a heti foglalkozásszámuk nem haladhatná meg a 26 órát. A 62.§ (8) bekezdésének végén megfogalmazottakra pedig azért van szükség, mert ellenkező esetben a 32 óra foglalkozás megtartását követően a 32 órás kötött munkaidőben nem lehetne elrendelni az óvodában értekezletet, nem lehetne ünnepségeket tartani, a nevelési folyamat előkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai tevékenységet végezni. Ennek biztosítására emelte be a törvény a 32 órás kötött munkaidőn túli, maximálisan heti 4 óra időkeretet. Ez persze azt jelenti, hogy – a munkáltató döntésétől függően – az óvodapedagógusok kötött munkaideje a 32 órát meghaladóan akár heti 36 óra is lehet. Az előírás azt is jelenti, hogy heti a teljesített 32 órán túl 36 óra időtartamig eseti helyettesítés rendelhető el, amiért – a korábban jogszabályban meghatározott – túlóradíjat nem kell fizetni.
 
A gyakornok óvodapedagógus számára meghatározott foglalkozások száma:
Nkt. 62.§ (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet.
 
Az óvodapedagógusok számára érvényes képesítési követelmények:
Nkt. 3. sz. melléklet 3. sora: az óvodai nevelésben az óvodapedagógus munkakör óvodapedagógusi szakképesítéssel látható el.
Nkt. 98.§ (3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is.
98.§ (8)/c) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói, a nevelőtanári, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;
99.§ (6) /b) Óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatható és újonnan alkalmazható az is, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.
 
A mesterpedagógus fokozatba kerülő óvodapedagógusokra vonatkozó szabályok:
Korm. r. 4. §(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt óvodapedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. Az (óvodapedagógus) neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonöt óránál – továbbá hetenként legalább egy napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell, annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni.
 
Az óvodapedagógusok számára megállapítható gyógypedagógiai pótlék:
Korm. r. 15.§ (6) A gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek… óvodai nevelését… vagy fejlesztő nevelés-oktatását – a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel… foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek… aránya a nevelési év…első napján eléri a harminchárom százalékot.
 
Nem változnak az óvodapedagógusok szabadságának kiadására vonatkozó szabályok:
Korm. r. 29. § (4) A pedagógus szabadságát — a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével — elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.
 
A főiskolai végzettséggel rendelkező óvodavezetők és helyetteseik számára 2013. szeptember 1-jétől érvényes kötelező óraszámok az alábbiak:
gyermeklétszám
49-ig
50-199
200-449
450 felett
óvodavezető
12
10
8
6
óvodavezető helyettes
26
24
22
20
 
A köznevelési törvény 1. sz. mellékletének 4-7. sorainak előírása alapján az óvodában kötelezően alkalmazott óvodavezető-helyettesek és tagintézményvezető-helyettesek létszáma az alábbi:
 
 50-ig
51-200
201-500
500 felett
óvodavezető-helyettesek száma
0
1
2
3
tagintézményvezető-helyettes
0
0
1
2
 
Tagintézményenként egy fő tagintézmény-vezető alkalmazása kötelező.
 
A köznevelési törvény 8. sz. mellékletének 2. és 5. sora szerint, továbbá 65.§ (1)-(3), valamint az illetményalapot módosító, 2013. szeptember 1-jétől hatályos 97.§ (20a) bekezdése szerint az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes vezetői pótléka az alábbiak szerint alakul.
 
a pótlék mértéke
az illetményalap %-ában
összegben
minimum
maximum
minimum
maximum
óvodavezető
40%
80%
61.800 Ft
123.700 Ft
óvodavezető helyettes
20%
40%
30.900 Ft
61.800 Ft
 
Végezetül összegezzük a közalkalmazotti tanácsok (nem a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók esetében az üzemi tanácsok) elnökének és tagjainak számára a Munka törvénykönyve által előírt munkaidő-kedvezmények óvodában történő kiadását szabályozó rendelkezéseket!
 
A  köznevelési törvény megjelenés előtt álló végrehajtási rendeletének 17. §-a pontosan meghatározza az órakedvezmény kiadásának módját a következők szerint: a munkaidő-kedvezményt az érintett pedagógus kötött munkaidejének (heti 32 óra) terhére kell kiadni  úgy, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre (heti 22-26 óra), 20%-a pedig a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő közötti időre (32-26 óra) essék. Mivel az óvodapedagógusok esetében a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyaránt 32 óra, a teljes munkaidő-kedvezményt a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni.
 
Az óvodákban a közalkalmazotti tanács (üzemi tanács) tagját megillető munkaidő-kedvezmény mértéke a Mt. 260.§ (1) bek. szerint a heti 40 órás munkaidő 10%-a, azaz heti 4 óra, amelyet a heti 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni, azaz a közalkalmazotti tanács tagjának kötött munkaideje, továbbá foglalkozások megtartására fordítandó munkaideje nem 32 óra, hanem csak 28 óra. A közalkalmazotti (üzemi) tanácsok elnökeire ugyanez vonatkozik azzal a különbséggel, hogy munkaidő-kedvezményük heti 6 óra. Az Nkt. 62.§ (8) bekezdésében meghatározott maximálisan 4 óra munkahelyen töltendő idő természetesen a közalkalmazotti tisztségviselőkre is vonatkozik.
 
Végezetül tekintsük át a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos hatályos szabályokat!
A Munka törvénykönyvének 134. §(1)-(3) bekezdése előírja, hogy a munkáltatónak kell nyilvántartania a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. A nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
A megjelenés előtt álló Kormányrendelet 16.§ (7) pontosítja a Mt. által meghatározott szabályokat az alábbiak szerint: „Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.„
Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell nyilvántartania, hanem az intézményvezetőnek kell vezetnie és azt havonta igazolnia kell.
 
 
Kazincbarcika, 2013. augusztus 14.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013