Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Veszélyhelyzeti rendelkezés a nyugdíjas közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására

2022.08.01

A nyugdíjasok közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatási lehetőségeinek bővülése a veszélyhelyzetben

A Magyar Közlöny 2022. július 29-én megjelent 128. számában megjelent a Kormány 268/2022. (VII. 29.) sz. rendelete az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól. A jogszabályban foglaltak szerint a veszélyhelyzeti rendelkezésre az Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárítása érdekében került sor.

A 2022. július 29-én a Magyar Közlönyben kihirdetett rendelkezések lényeges mértékben érintik azokat a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusokat és más közalkalmazottakat, akik betöltötték a számukra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy annak közvetlen közelében vannak, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjat állapítottak meg számukra. Fontos pontosan tudnunk, hogy a Kormányrendelet 3.§-ának (1) bekezdése alapján a Kormányrendelet rendelkezései 2022. július 30-án, a kihirdetést követő napon léptek hatályba.

A Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban röviden: a Tny-törvény) a következőként rendelkezik:

Tny. 83/C. §  (1)  Az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, … áll.

A veszélyhelyzet kezelése érdekében a Kormányrendelet a Tny-törvény most idézett rendelkezését szünteti meg 2023. augusztus 31-ig ideiglenesen azzal a rendelkezésével, hogy 2023.  augusztus  31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának folyósítása, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll.

2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tehát az öregségi nyugdíjellátásban részesülő közalkalmazottak esetében az öregségi nyugdíj folyósítását követően már nem szükséges a közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése, így a közalkalmazotti jogviszonyuk után járó illetmény mellett az öregségi nyugdíj összegére is jogosultak. Megjegyezzük, hogy a szóban forgó veszélyhelyzeti Kormányrendelet hatályba lépését megelőzően az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazottaknak meg kellett szüntetniük közalkalmazotti jogviszonyukat ahhoz, hogy az öregségi nyugdíjukat megkaphassák. Ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően közalkalmazotti jogviszonyukat nem szüntették meg, akkor az öregségi nyugdíj folyósítását követő hónap első napjától szüneteltetniük kellett az öregségi nyugdíj folyósítását. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az előző két mondatban foglaltak korábban sem érintették a nem közalkalmazotti jogviszonyban (pl. egyházi fenntartásban, alapítványi- vagy magánfenntartásban) működő intézményeknek a nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóit, tehát ők nyugdíjasként eddig is dolgozhattak úgy, hogy munkabérük mellett öregségi nyugdíjukat is megkapták. Ezt az alapvetően igazságtalan rendelkezést változtatta meg most a Kormány a veszélyhelyzetre való hivatkozással egyelőre várhatóan 2023. augusztus 31-ig.

Kérem, hogy a most következő bekezdést nagyon gondosan, szóról szóra értelmezze és alkalmazza önmagára illetve közalkalmazott munkatársaira!

Ez a rendelkezés – a közalkalmazotti jogviszonyt létesítő, illetve az öregségi nyugdíjra jogosult személy oldaláról közelítve – azt jelenti, hogy:

  1. ha a nyugdíjellátásra jogosult közalkalmazotti jogviszonya 2022. augusztus 31. napját követően jön létre, akkor a közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig (tehát egy évig) nem szüneteltethető a nyugdíjellátás folyósítása,
  2. ha  a közalkalmazotti jogviszonyban álló személy nyugdíjellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják, akkor meg az  ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az  ellátás folyósítása.

Tehát 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig az öregségi nyugdíjellátásban részesülő, de továbbra is közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók számára illetményükkel párhuzamosan az öregségi nyugdíj összege is jár, a nyugdíj folyósításához nem szükséges közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetése. A rendelkezés azt is tartalmazza, hogy az öregségi nyugdíjellátásban részesülő személyek 2022. augusztus 31. napját követően öregségi nyugdíjuk folyósítása mellett is létesíthetnek közalkalmazotti jogviszonyt – például abban az intézményben, amelyben korábban dolgoztak, de az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően közalkalmazotti jogviszonyukat megszüntették.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy továbbra is hatályban van a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről rendelkező 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat, amely az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek közalkalmazottként történő foglalkoztatására vonatkozó korlátokat határoz meg. Jelen Kormányrendelet 1. §-ának (3) bekezdése azonban a citált Kormányhatározat tiltó rendelkezéseit felfüggeszti azzal, hogy a  Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig közalkalmazotti jogviszonyban az  a  személy, aki az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a  jogviszonyra irányadó jogszabály a  nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.

A Kormányrendelet Magyar Közlönyben megjelent szövege – a közalkalmazottak számára lényegtelen rendelkezések kivágásával – az alábbiakban olvasható.

A Kormány 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek tovább foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény (a  továbbiakban: Kenyt.) 11/A.  §-ától eltérően – a  (2) és (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – 2022. szeptember  1-jétől 2023.  augusztus  31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának (a  továbbiakban együtt: ellátás) a folyósítása, aki 

a) közalkalmazotti jogviszonyban,

b)-n)……. áll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a (4) bekezdés szerinti rendeletben foglalt kivétellel –

a) az  (1)  bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az  ellátás folyósítása, ha az  ellátásra jogosult (1)  bekezdés szerinti jogviszonya 2022. augusztus 31. napját követően jön létre,

b) az  ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az  ellátás folyósítása, ha  az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg.

(3) A  jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a  Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban az  a  személy, aki az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a  jogviszonyra irányadó jogszabály a  nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.

(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket, amelyek tekintetében az (1)–(3) bekezdés nem alkalmazandó.

(5) Az  ellátásra jogosult – az  (1)  bekezdés szerinti jogviszonyban álló – személy a  foglalkoztatója nyilatkozatával igazolhatja, hogy az  ellátása e  rendelet alapján folyósítható. A  foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4) bekezdés szerinti rendeletben meghatározott kivételek.

2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1. § (4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott kivétellel a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás – 2022. szeptember 1-jétől történő – újbóli folyósításáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatónak az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

 3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

*

A veszélyhelyzeti rendelkezések részeként tehát a 2022/2023-as tanévben, nevelési évben lehetőség van az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyban történő tovább foglalkoztatására úgy, hogy párhuzamosan öregségi nyugdíjuk folyósítása sem szünetel. Szintén lehetőség van arra, hogy a köznevelési intézmények az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyekkel 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig közalkalmazotti jogviszonyt létesítsenek. Mindannyian tudjuk, hogy az égető, és évről évre fokozódó pedagógushiány kezelésére szükség van kormányzati lépésekre. A 2023. augusztus 31-ig hatályos veszélyhelyzeti rendelkezések e problémák kezelésére jelentik az első érzékelhető lépéseket, azonban a pedagógushiány távlati kezelésére semmiképpen sem elegendőek.

2022. augusztus 1.

 

Petróczi Gábor

köznevelési szakértő, c. főiskolai docens

 

A mappában található képek előnézete Raabe Akadémia-2018