Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pedagógusok felmentési idejének tervezése a nők 40 éves jogosultsági idejével

2018.03.19

Közalkalmazott pedagógus felmentési idejének tervezése a nők 40 éves jogosultsági idejének megszerzésére alapozott felmentés alkalmával

A közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott pedagógusok rendszeresen fordulnak hozzám a nők 40 éves jogosultsági idő megszerzésére alapozott felmentés tervezésével kapcsolatban. Sajnos gyakori az a nem egészen korrekt munkáltatói magatartás, hogy a nők ’40 program lehetőségeivel nyugdíjba készülő pedagógus kollégák bejelentik ugyan távozási szándékukat, de a munkáltató nem nyújt megfelelő tájékoztatást a felmentéssel kapcsolatosan várható eseményekről és időpontokról. Az is gyakori probléma, hogy a fentiek miatt a nyugdíjba készülő kollégák nem tudják tervezni utolsó hónapjaik munkavégzését, szabadságuk igénybe vételét, mert nincsenek tisztában azzal, hogy milyen dátummal érdemes kérniük munkaviszonyuk vagy közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetését.

Cikkünkben alapvetően a közalkalmazott pedagógusok esetét vesszük alapul a felmentés tervezési metódusának ismertetésekor, de – bizonyos különbségekkel – a Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó pedagógusok számára is hasznos információkat tartalmaz. Tekintsük át először a közalkalmazotti törvény ide vonatkozó szabályait.

Kjt. 30. § (4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. 

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.

A gondos értelmezés és a pontos tájékozódás érdekében először vizsgáljuk meg a Kjt. fenti rendelkezésében hivatkozott törvény szövegét.

Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

18. § (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és

b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Az e törvényben foglalt lehetőség a közalkalmazott és nem közalkalmazott munkavállalók számára egyaránt nyitott. A jogosultsági idő értelmezésekor azzal kell tisztában lenniük az érintetteknek, hogy a jogosultsági idő nem azonos a munkaviszonyban töltött szolgálati idővel, de jelentősen különbözik a pedagógusok szakmai gyakorlatának időtartamától is. A jogosultsági időt alapvetően a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban (biztosítási jogviszonyban) töltött időtartam határozza meg, de beleszámít a gyermekgondozási segély (GYES), a gyermekgondozási díj (GYED), a terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) is, sőt a biztosított jogviszonyban egyéni vállalkozóként töltött idő is. A jogosultsági időt hitelesen azonban kizárólag a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozhatja meg, a 40 év jogosultsági időre alapozott nyugdíjazás kezdeményezése előtt az érintettek tehát feltétlenül szerezzék meg saját jogosultsági idejükről szóló nyugdíjbiztosítói igazolást.

Ha az érintett kolléga rendelkezik a nyugdíjbiztosítónak a jogosultsági időről készített hivatalos kimutatásával, akkor egyértelműen meghatározhatja azt a napot (ha ez még a jövőben következik be), amikor rendelkezik majd a 40 év jogosultsági idővel. A jogosultsági időre alapozott felmentését a közalkalmazott úgy kezdeményezheti, hogy a pedagógus legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában, azaz a felmentési idő végén rendelkezzék a 40 év jogosultsági idővel.

Tekintsük át néhány példán a 40 éves szolgálati idővel kapcsolatos tervezést abban az esetben, ha az érintett nő még nem töltötte be a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A cikkben az érthetőség kedvéért konkrét dátumokkal számolunk.

 1. A kolléga már rendelkezik a 40 év jogosultsági idővel

2018. május 1-jén a kolléga már rendelkezik 40 év jogosultsági idővel, de még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. A Kjt. 30.§ (4) bekezdése alapján bármelyik napon kezdeményezheti közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetését. Ha nyolc hónap felmentési időre jogosult, akkor közalkalmazotti jogviszonya az írásban benyújtott kezdeményezést követő 8. hónap elteltével szűnik meg. A kezdeményezést írásban kell benyújtania, mert a szóbeli egyeztetés utólag nehezen igazolható.

 1. A kolléga még nem rendelkezik a 40 év jogosultsági idővel, de pl. 6 hónap múlva már igen.

2018. május 1-jén a kolléga például 39 év 6 hónap jogosultsági idővel rendelkezik, és még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ha nyolc hónap felmentési időre szerzett jogosultságot, akkor a Kjt. 30. § (4) bekezdésére hivatkozva bármelyik napon kezdeményezheti közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, hiszen az írásban benyújtott kezdeményezést követő nyolc hónap elteltével már bizonyosan rendelkezni fog a 40 év jogosultsági idővel. A közalkalmazotti jogviszonya az írásban benyújtott kezdeményezést követő 8. hónap elteltével szűnik meg.

 1. A kolléga nem rendelkezik a 40 év jogosultsági idővel, de egy év múlva már igen

2018. május 1-jén a kolléga éppen 39 év jogosultsági idővel rendelkezik, és még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően a nemsokára megszerzendő 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba kíván vonulni, akkor írásban bármikor kezdeményezheti közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, de csak úgy, hogy közalkalmazotti jogviszonya legkorábban 2019. május 1-jén, azaz a 40 év jogosultsági idő megszerzését követő időpontban szűnjön meg. Nincs tehát olyan kötelezettsége az érintetteknek, hogy pontosan nyolc hónappal (a felmentési idő időtartamával) korábban, azaz példánkban 2018. szeptember 1-jén kell benyújtania a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló kezdeményezést, ezt bármikor korábban is megteheti. Felmentési ideje tehát 2018. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdődhet meg, így közalkalmazotti jogviszonya a felmentési idő megkezdését követő nyolc hónap múlva, azaz legkorábban 2019. május 1-jén szűnhet meg.

Tekintsük most át a felmentésnek a munkavégzés alóli mentesítésre, a szabadság kiadására vonatkozó feltételeit, mielőtt részletekbe menő példákkal mutatnánk be a felmentési idő tervezésének körülményeit.

Kjt. 33. § (3)  A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

Mt. 121. § (1) A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg – a 118. § (4) bekezdését kivéve – a szabadság arányos része jár. A … fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

Ha tehát a munkavállaló munkaviszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya pl. augusztus 31-én szűnik meg, akkor a pedagógus számára a munkában töltött idővel, azaz a munkában töltött napok (most: hónapok) számával arányos 8/12*46 = 30,67 nap szabadság jár az utolsó naptári évre. Ez a kerekítési szabályok szerint 31 napot jelent. Ha a munkaviszony pl. az év 100. napján szűnik meg, az időarányos szabadság 100/365*46 = 12,6; azaz kerekítve 13 nap.

És most jöjjenek a példák. Minden bemutatott esetben feltételezzük, hogy az érintett nő legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napján rendelkezik a 40 éves jogosultsági idővel.

 1. A közalkalmazott a 40 éves jogosultsági idő megszerzésére alapozva írásban kezdeményezte jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését úgy, hogy felmentési ideje 2018. május 1-jén kezdődjön. Ha számára nyolc hónap felmentési idő jár, akkor közalkalmazotti jogviszonya 2018. december 31-én szűnik meg. Szabadsága a teljes évre jár, ez – pedagógusok esetében – 46 nap. Mentesíteni kell a munkavégzés alól legalább négy hónapra, ebből kéthónapnyi mentesítés időpontját maga határozhatja meg. Megállapodnak a munkáltatóval, hogy például munkát végez május-augusztus hónapokban (négy hónap), ezen belül 44 nap szabadságát tölti 2018. július 1-től augusztus 31-ig, mert a tavaszi szünetben már megkapott két nap szabadságot. Szeptember-december hónapokban pedig a munkavégzés alóli mentesítési időszakát tölti. Közalkalmazotti jogviszonya 2018. december 31-én szűnik meg.
 2. A közalkalmazott be szeretné fejezni a 2017/2018-as tanévet annak ellenére, hogy már most is rendelkezik a 40 év jogosultsági idővel. Ebben az esetben – ismét nyolc hónap felmentési időre kalkulálva – 2018. április 15-i kezdődátummal érdemes kezdeményeznie a 40 éves jogosultsági idő megszerzésére alapozott felmentését. Ekkor 2018. december 15-én szűnik meg a jogviszonya, időarányos szabadsága 44 nap. Tényleges munkát végez 2018. április 15-től június 15-ig, majd június 15-tól augusztus 15-ig igénybe veszi 44 nap szabadságát. 2018. augusztus 16-tól december 15-ig a munkáltató mentesíti a munkavégzés alól, majd 2018. december 15-én közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
 3. A közalkalmazott – 40 éves jogosultági idejére alapozva – mielőbb szeretne nyugdíjba menni. Tegyük föl, hogy a 40 év jogosultsági időt 2019. január 31-én szerzi meg. Ha 8 hónap felmentési idő jár számára, akkor írásbeli kezdeményezését követően legkorábban 2018. június 1-jén kezdődhet meg a felmentési ideje. Ekkor – igazodva az iskola rendjéhez – 2018. június 27-ig munkát végez, ezt követően a munkáltató kiadja a 2018-ra járó szabadságát, amelyből három napot már korábban biztosított, majd augusztus 28-ig kiad újabb 43 nap szabadságot. Ekkor azonban még egy hónap munkavégzési kötelezettség terheli a közalkalmazottat, majd a munkáltató szeptember 27-től 2019. január 27-ig négy hónapra mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. Mivel 2019-re időarányosan 4 nap szabadság jár számára, ezt 2019. január 28-31. között biztosítja a munkáltató. Ezt követően a munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya 2019. január 31-én megszűnik. Természetesen a munkáltatónak van arra is jogi lehetősége, hogy a szeptemberi egyhónapos munkavégzést „elengedje”, és négy hónap helyett öt hónapra mentesítse a pedagógust a munkavégzés alól. Ha a kolléga élni kíván a Kjt. 33.§ (3) bekezdésében meghatározott jogával, és – példaként – szeptemberben nem kíván munkát végezni, akkor a munkáltatónak más időszakban kell munkavégzésre beosztani, ezek között nincs olyan, amelyet racionálisnak tekinthetnénk.

Általános tanácsok a 40 éves jogosultsági idővel felmentésüket kezdeményező pedagógusok számára:

 1. Szerezze be a nyugdíjbiztosítási igazgatóság kimutatását pontos jogosultsági idejéről, majd határozza meg azt az időpontot, amelyben rendelkezni fog a 40 év jogosultsági idővel.
 2. Ha önnek nyolc hónap felmentési idő jár, akkor a fenti időt megelőzően nyolc hónappal kezdődhet meg az ön felmentési ideje. A 40 éves jogosultsági időre alapozott felmentését természetesen korábban is benyújthatja.
 3. Végezze el a felmentési ideje előzetes tervezését: induljon ki a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének tervezett időpontjából, számolja vissza a négy hónap munkavégzés alóli mentesítést, a többi időszakban munkavégzési kötelezettség terheli vagy pedig szabadságát tölti.
 4. Az eddigiek alapján számítsa ki, hogy meddig kell effektív munkát végeznie, de ne feledkezzen el a szabadság (a naptári év utolsó napján megszűnő jogviszony kivételével az időarányos szabadság) megtervezéséről is, mert a szabadságot a munkaidő terhére kell kiadni.
 5. Terveit időrendi sorrendben jegyezze föl, és ennek birtokában forduljon a munkáltatóhoz, kérve felmentési idejének megtervezését és kiszámítását. Kérje nyugodtan a munkáltatót, hogy még a felmentési idő megkezdése előtt rögzítse írásban a felmentési idő kitöltésére vonatkozó munkáltatói tervezetet.

*

Javasoljuk mindazoknak a nőknek, akik a 40 év megszerzett jogosultsági időre alapozva kezdeményezik közalkalmazotti jogviszonyuk, munkaviszonyuk megszüntetését, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló kérelmük benyújtása előtt szerezzenek pontos információkat saját jogosultsági idejükről, valamint gondolják át közalkalmazotti jogviszonyuk, munkaviszonyuk megszüntetésével kapcsolatos lehetőségeiket. Tervezzék meg munkavégzésük, szabadságuk és munkavégzés alóli mentesítésük optimális időpontjait, és ezek birtokában kezdeményezzenek egyeztetést munkáltatójukkal.

A cikk Wordben itt letölthető: Nők felmentése 40 éves jogosultsági idővel

 

A mappában található képek előnézete A nagykörűi házunk