Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pedagógus végzettségű iskolatitkár besorolása

2018.04.09

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalók pedagógus életpálya szerinti besorolása

Ez a cikk a Raabe Klett Kiadó Sikeres Iskolavezetés c. cserelapos kiadványában fog megjelenni szerkesztett formában

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet hatályos előírásai alapján a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott, egyben pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókat a pedagógus életpálya szerinti fokozatokba és kategóriákba kell besorolni. Ez méltányos helyzetet teremt azon pedagógus diplomával rendelkezők számára, akik nem pedagóguspályán, hanem a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörök valamelyikében (jellemzően iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, dajka) munkakörökben vannak foglalkoztatva. Besorolásukkal kapcsolatban azonban a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet több speciális előírást tartalmaz, amely kihatással van bérezésükre és egész szakmai pályafutásukra. Jelen cikkben közölt hivatkozások a fenti kormányrendeletre vonatkoznak.

13.§ (3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

A pedagógusdiploma megszerzése előtt a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót a Kjt. rendelkezései szerint kellett besorolni, azaz végzettségének megfelelően pl. (érettségivel) a C 6-ba vagy (főiskolai diplomával) F 10-be. Ha azonban a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt megszerezte a pedagógusdiplomát, akkor a fenti rendelkezés szerint a diploma bemutatását követő hónap első napjától őt Gyakornok fokozatba kell besorolni. A Gyakornok fokozathoz azonban nem tartoznak kategóriák, így a munkaviszonyban töltött évek alatt a Kjt. szerint elért 6. vagy 10. kategóriáját átmenetileg „elveszíti” a munkavállaló. Nem létezik ugyanis Gyakornok 6. vagy Gyakornok 10. kategóriájú besorolás, csupán Gyakornok. Ennek következtében – főként az idősebb korosztály esetében – nagyon ritkán az is előfordulhat, hogy a korábbi Kjt. szerinti besorolásával magasabb volt a munkabére vagy illetménye, mint a pedagógusdiploma megszerzését követően „elért” Gyakornok fokozatban. Ekkor lép életbe a 13. § fentebb idézett (3) bekezdésének utolsó mondata, mely szerint ilyen esetben a munkabére, illetménye nem csökkenhet.

Most tekintsük át azt, hogy a két év gyakornoki fokozatban töltött idő elmúltával hogyan alakul a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, pedagógus végzettséggel rendelkező kollégák munkabére, illetménye, fizetési besorolása. A kolléga Gyakornok fokozatba történő kinevezésekor (átsorolásakor) számára két év gyakornoki időt kell előírni, amely az átsorolását követő két év elteltével jár le. A gyakornoki idő lejárati hónapjának utolsó napjáig a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkatársnak minősítő vizsgát kell tennie. Természetesen  a gyakornoknak ezt a kötelezettségét a munkáltatónak a KIR Személyi Nyilvántartásba a kinevezését követően öt napon belül be kell jegyeznie. A minősítő vizsga az intézmény helyi értékelési szabályzatában foglalt követelmények és szabályok alapján az intézményben történik, az értékelés szabályait is a helyi értékelési szabályzat rögzíti. A helyi értékelési szabályzat elkészítésekor a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében közölt mintaszabályzat előírásait kell alkalmazni. A helyi értékelési szabályzattal kapcsolatos követelményeket a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 9. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell elkészíteni, az az ott olvasható rendelkezés szerint a szabályzatot az intézmény honlapján kell közzétenni.

Ha a kolléga a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben sikeres minősítő vizsgát tesz, akkor – a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a minősítő vizsga sikeres letételét követő naptári év 1. napjától kell átsorolni a Pedagógus I. fokozatba.

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben Gyakornok fokozatban foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalót a sikeres minősítő vizsga letétele után hogyan kell jogszerűen besorolni! Súlyos tévedés azt hinni, hogy a Gyakornok fokozatból történő kilépés esetében őt minden esetben a Pedagógus I. fokozat 1. kategóriájába kell besorolni! A Pedagógus I. fokozatba történő átsorolásakor ugyanis figyelembe kell venni azt, hogy a Kjt. 87/A §-ban meghatározottak szerint történik a fizetési kategória megállapítása. Mivel a Gyakornok esetében nincsenek „fokozatok”, a gyakornok esetében ezt az előírást nem lehetett követni, de a Pedagógus I. fokozatban már igen.

Kjt. 87/A. § (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,…

Tekintettel arra, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök többségéhez (így például az iskolatitkár, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, laboráns, dajka) munkakörök betöltéséhez a jogszabályok nem írják elő szakképesítés megszerzését, ezek a munkakörök általában érettségi vizsgával (azaz középfokú végzettséggel) minden további nélkül betölthetők, sőt a dajka munkakör általános iskolai (azaz alapfokú) végzettséggel is ellátható. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének rendelkezései szerint az iskolatitkári, pedagógiai asszisztensi vagy laboráns munkakör C-F fizetési fokozatokban, a rendszergazda munkakör F-I fokozatokban tölthető be, azaz az előbbiekhez középfokú végzettség (érettségi vizsga), míg utóbbihoz felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség szükséges. A dajka munkakör A-E fokozatokban tölthető be.

A Pedagógus I. fokozatba történő átsoroláskor tehát egy iskolatitkár (vagy más nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló) esetében figyelembe kell venni mindazokat a munkában töltött időtartamokat, amelyek alatt a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel (érettségivel) rendelkezett, azaz többnyire az érettségi vizsga megszerzése óta munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Rendszergazda munkakörben pedig azokat az éveket, amelyeket a főiskolai vagy egyetemi végzettség megszerzése óta munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltött.

Ha tehát egy óvodatitkár vagy iskolatitkár Pedagógus I. fokozatba történő átsorolásakor az érettségi vizsga megszerzésétől számítva – például – több mint 15 (15-17) évet töltött munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, akkor őt a minősítő vizsga sikeres abszolválását követő naptári év januárjának első napjától Pedagógus I. fokozat 6. kategóriájába kell sorolni. Ha a dajka munkakörben foglalkoztatott Pedagógus I. fokozatba átsorolt munkavállaló az általános iskolai végzettségét követően 24 (24-26) év munkaviszonnyal rendelkezik (itt a munkaviszony időtartama alatt Gyes-en, Gyed-en töltött időszakot is számításba kell venni), akkor őt a Gyakornoki fokozat után Pedagógus I. fokozat 9. kategóriájába kell átsorolni.

Tekintsük át a most következő példák alkalmazásával azt, hogy a 2018. január 1-jén érvényes besorolási szabályokkal és besorolási bérekkel hogyan alakul a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak munkabére, illetménye.

 1. Főiskolai szintű nem pedagógusdiploma után szerzett főiskolai pedagógusdiploma esetében:
 • pl. főiskolai szintű mérnök rendszergazda munkakörben pedagógusdiplomát szerez
 • előző besorolása főiskolai végzettsége miatt és 9 év munkaviszonya miatt F 4 volt
 • illetménye az F 4 fokozatnak megfelelően 180.500 Ft volt
 • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést is tartalmazott

Munkakör

Munkaviszony időtartama a Kjt. 87/A. § szerint

Gyakornoki fokozatban Főiskolai (BA) diploma esetében

Pedagógus I. fokozatban Főiskolai (BA) diploma esetében

Illetményalap (Ft)

Főiskolai diploma esetén: 182.700 Ft

Rendszergazda, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka, stb.

Időtartam

Besorolás

Munkabér

Besorolás

Munkabér

 9 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 4.

246.600 Ft

15-17 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 6.

264.900 Ft

24 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 9.

292.300 Ft

 1. Egyetemi szintű nem pedagógusdiploma után szerzett egyetemi pedagógusdiploma esetében:
 • pl. egyetemi szintű közgazdász diplomával iskolatitkár munkakörben pedagógusdiplomát szerez
 • előző besorolása egyetemi végzettsége és 15 év munkaviszonya miatt F 6 volt
  • mert az iskolatitkárt E-F fokozatokban lehet foglalkoztatni, H-ban már nem
 • illetménye az F 6 fokozatnak megfelelően 180.500 Ft volt
 • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést is tartalmazott

Munkakör

Munkaviszony időtartama a Kjt. 87/A. § szerint

Gyakornoki fokozatban Egyetemi (MA) diploma esetében

Pedagógus I. fokozatban Egyetemi (MA) diploma esetében

Illetményalap (Ft)

Egyetemi diploma esetén: 203.000 Ft

Rendszergazda, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka, stb.

Időtartam

Besorolás

Munkabér

Besorolás

Munkabér

 9 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 4.

274.000 Ft

15-17 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 6.

294.300 Ft

24 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 9.

324.800 Ft

 1. Középszintű végzettséget (érettségi) követően szerzett főiskolai szintű pedagógusdiploma esetében:
 • pl. érettségivel iskolatitkár munkakörben foglalkoztatott személy pedagógusdiplomát szerez
 • előző besorolása középfokú végzettsége és 15 év munkaviszonya miatt C 6 volt
 • illetménye a C 6 fokozatnak megfelelően 180.500 Ft volt
 • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést is tartalmazott

Munkakör

Munkaviszony időtartama a Kjt. 87/A. § szerint

Gyakornoki fokozatban Főiskolai (BA) diploma esetében

Pedagógus I. fokozatban Főiskolai (BA) diploma esetében

Illetményalap (Ft)

Főiskolai diploma esetén: 182.700 Ft

Rendszergazda, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka, stb.

Időtartam

Besorolás

Munkabér

Besorolás

Munkabér

9 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 4.

246.600 Ft

15-17 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 6.

264.900 Ft

24 év

Gyakornok

182.700 Ft

Ped. I. 9.

 1. Ft

 

 1. Egyetemi szintű nem pedagógusdiploma után szerzett egyetemi szintű pedagógusdiploma esetében: pl. egyetemi szintű informatikus vagy mérnöki diplomával rendszergazda munkakörben pedagógusdiplomát szerez.
 • ha előző besorolása egyetemi végzettsége és 15 év munkaviszonya miatt H 6 volt
  • illetménye a H 6 fokozatnak megfelelően 180.500 Ft volt
  • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést is tartalmazott
 • ha előző besorolása egyetemi végzettsége és 24 év munkaviszonya miatt H 9 volt
  • illetménye a H 9 fokozatnak megfelelően 192.300 Ft volt
  • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést nem tartalmazott
 • ha előző besorolása egyetemi végzettsége és 30 év munkaviszonya miatt H 11 volt
  • illetménye a H 11 fokozatnak megfelelően 210.400 Ft volt
  • ez az illetmény a garantált bérminimumra történő illetménykiegészítést nem tartalmazott

Munkakör

Munkaviszony időtartama a Kjt. 87/A. § szerint

Gyakornoki fokozatban Egyetemi (MA) diploma esetében

Pedagógus I. fokozatban Egyetemi (MA) diploma esetében

Illetményalap (Ft)

Egyetemi diploma esetén: 203.000 Ft

 

Időtartam

Besorolás

Munkabér

Besorolás

Munkabér

Rendszergazda

 15 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 6.

294.000 Ft

Rendszergazda

24 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 9.

324.800 Ft

Rendszergazda

30 év

Gyakornok

203.000 Ft

Ped. I. 11.

345.100 Ft

Összegezve a példákon megszerzett tapasztalatokat az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. Ha a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak pedagógusdiplomát szereznek, akkor őket két évre a pedagógus életpálya szerinti Gyakornok fokozatba kell besorolni. Gyakornoki fokozatban a munkabérük/illetményük csupán néhány ezer (maximum 20 ezer) forinttal lesz magasabb, mint a pedagógusdiploma megszerzése előtti Kjt. szerinti besorolásban volt. A két év gyakornoki idő elteltekor sikeresen letett minősítő vizsgát követő év első napjától munkabérük/illetményük azonban jelentős mértékben, jellemzően 100 ezer forint körüli összeggel, az idősebb korosztály esetében akár 140 ezer forinttal is emelkedik.

Vajon mentesülhet-e a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, pedagógus diplomát szerző munkavállaló a két év gyakornoki idő kitöltésétől abban az esetben, ha rendelkezik legalább hat év munkaviszonnyal?

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat bizonyos esetekben mentesíti a gyakornoki időszak teljesítésének kötelezettsége alól:

(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

A pedagógus munkakörbe kinevezett személyek tehát mentesülnek a Gyakornok fokozatba történő besorolástól abban az esetben, ha korábbi pályafutásuk során pedagógus munkakörben már legalább két év szakmai gyakorlatot szereztek. Mentesülnek továbbá akkor is a gyakornoki kötelezettségek teljesítése alól, ha rendelkeznek – akár nem pedagógus munkakörben – legalább hat év bármilyen munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal. Vajon ez a lehetőség rendelkezésére áll-e a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó, pedagógus szakképzettséget szerző munkavállaló számára akkor, amikor a pedagógus életpálya szerint besorolják? Sajnos nem, a Kormányrendelet erről egyértelműen rendelkezik az alábbiakban.

6. § (3a)  A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre nem alkalmazható.

Ez alól egyetlen kivételként a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók mentesülnek abban az esetben, ha munkaviszonyuk 2015. szeptember 1. előtt jött létre.

39/E § (1) Az Mt. hatálya alá tartozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, ha munkaviszonya 2015. szeptember 1-je előtt létesült, két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

Végezetül tekintsük át, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott, pedagógiai szakképzettséggel is rendelkező munkavállalók a pedagógus életpályán milyen fokozatig juthatnak el! A köznevelési törvény hatályos rendelkezése szerint a szóban forgó kollégák legföljebb Pedagógus II. fokozatot érhetnek el.

Nkt. 65. § (9c)  A pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott legfeljebb Pedagógus II. fokozatot érhet el. Ha a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat korábban pedagógus-munkakörben alkalmazták és Pedagógus II. fokozatnál magasabb fokozatot ért el, illetményét, munkabérét a Pedagógus II. fokozatnak megfelelően kell megállapítani.

 

A mappában található képek előnézete A feleségem virágai-2017