Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Besorolási problémák 2020-ban

2020.10.28

További tipikus besorolási problémák és megoldásuk

Ha a szakértő követni igyekszik azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják az iskolákban, óvodákban és más köznevelési intézményekben dolgozó vezető és pedagógus kollégákat, mindig talál aktuális témákat, amelyek aztán egy-két év alatt rendszerint megoldódnak, beépülnek a mindennapi rutinba. Ilyenek voltak az elmúlt években a minősítés, portfóliókészítés és a tanfelügyelet kérdései, az önértékelés problémái, valamint a jogszabályok lényeges változásai. Van azonban egy olyan téma, amely talán soha nem jut nyugvópontra: ez a pedagógusok és a köznevelési intézményekben más munkakörökben foglalkoztatottak besorolási problémái, amelyek közül nagyon sok foglalkozik a gyakornokok problémáival. Ezekből igyekszem most néhány tipikusat bemutatni az elmúlt hónapokban hozzám érkezett kérdések felhasználásával.

  1. Korábban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy óvodapedagógus munkakörbe történő kinevezése

A probléma leírása: Szeretném a segítséget kérni a besorolásommal kapcsolatosan, mert az esetem kissé egyedi. 2019. június 8-án végeztem a főiskolán mint óvodapedagógus, de nyelvvizsga hiányában csak most kaptam meg a diplomát, melyet 2020. május 5-vel állítottak ki. Míg a főiskolára jártam közben, és előtte is dolgoztam mint kollégiumi titkár egy kollégiumban mint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő közalkalmazott.

A főiskolán az abszolutóriumot 2019. május 20-án szereztem meg, az államvizsgát pedig június 8-án, így felvettek óvodába, ahol óvodapedagógusként dolgozom 2019. augusztus 28-tól gyakornoki besorolással. Az óvoda 2020 márciusában jelentkeztetett a 2021. évi minősítő vizsgára.

Munkahelyeim: 2008 októberétől egy évig egy banknál dolgoztam ügyintézőként,

2009. december 1-től 2019. július 24-ig 9,5 évig voltam közalkalmazott mint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő kollégiumi titkár egy köznevelési intézményben,

2019. augusztus 28-tól óvodában dolgozom mint óvodapedagógus.

Kérdésem: jogszerű-e a gyakornoki fokozatba történő besorolásom és a minősítő vizsgára történő jelentkeztetésem?

Válasz: Ha szakmai életútja nem is éppen tipikus, de az ön esetében nagyon egyszerű a besorolási probléma megoldása, hiszen esetére a jogszabályok egyértelmű és világos rendelkezéseket tartalmaznak. Azt javaslom, hogy – akár levelemmel együtt – forduljon az óvodavezető kollégához, aki szakmai gyakorlatánál fogva jól át fogja látni az ön helyzetét, és munkatapasztalatainak figyelembe vételével a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fogja besorolni. Megjegyzem, hogy az óvodavezető kollégák nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen önálló munkáltatóként szinte senki nincs segítségükre a problematikus esetek megoldásában, és sokrétű óvodavezetői, irányítói feladataik ellátása mellett nincs könnyű dolguk a jogszabályi rendelkezések világos átlátásában. Ezért is indítottam el honlapomon az óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak szóló oldalt. De térjünk vissza a tárgyra!

Ön tehát rendelkezik legalább hat év munkaviszonnyal, sőt közalkalmazotti jogviszonnyal, hiszen 2009. december 1-től 2019. július 24-ig közalkalmazotti jogviszonyt töltött be nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben kollégiumi titkárként egy kollégiumban. Ezért egyértelműen vonatkozik önre a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alábbi rendelkezése.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

Önnek csak 2019. augusztus 28-tól kezdődően van pedagógus szakmai gyakorlata, hiszen a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött idejét a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (1)/h bekezdésében foglaltak szerint kizárólag nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben történő foglalkoztatás esetén lehetne figyelembe venni, azaz akkor, ha óvodapedagógusi diplomája ellenére például óvodatitkári vagy részben óvodatitkári munkakörben dolgozna. De nem erről van szó. Tehát a mai napig csupán kb. 10 hónap pedagógus szakmai gyakorlata van, amely a két évtől jelentős mértékben elmarad. Ez önmagában tehát nem szolgáltat alapot a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásra.

De önnek van legalább hat év bármely munkakörben megszerzett munkaviszonya, ezért a Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint ön mentesül a gyakornoki fokozat teljesítésének kötelezettsége alól, és Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ez a besorolás már 2019. augusztus 28-tól megilleti önt. Amennyiben nem így volt besorolva, a Munka törvénykönyve 286. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltatónak három évre visszamenőleg (esetünkben csupán egy évre) meg kell térítenie az elmaradt munkabér-különbözetet, amennyiben ön ezt írásban kéri. Most a legfontosabb az, hogy megtörténjen az ön jogszerű besorolása, ezt követően dönthet abban a kérdésben, hogy kéri-e az illetménykülönbözet önt megillető megtérítését.

Illetménykategóriáját tekintve a 2019. augusztus 28-i besoroláskor be kell számítani az összes közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveit, azaz 9,5 évet. Mivel a Kjt. rendelkezései szerint háromévenként kell magasabb kategóriába lépnie, 2019-ben a Pedagógus I. fokozat 4. kategóriájába kellett sorolni. Megjegyzem, hogy az ön esetében nem alkalmazható a Köznevelési törvény 7. sz. mellékletének táblázata szerinti rendelkezés, mely szerint a Pedagógus I. fokozat 4. kategóriáját 9-11 év jogviszonnyal lehet betölteni, mert ebben a táblázatban két év gyakornoki fokozatban eltöltött idő is szerepel, amit önnek nem kellett eltöltenie.

Azt javaslom, hogy ne a POK-hoz forduljon besorolási problémájával, hanem óvodavezető kollégával egyeztessen a besorolását illetően. Ha mégis a POK állásfoglalását kívánja beszerezni, akkor röviden írja le az eddigi munkaviszonyait dátumokkal, az óvodába történő kinevezésének időpontját, és kérje az általuk helyesnek vélt besorolást.

  1.  A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus diplomával rendelkező személy pedagógus életpálya szerinti besorolása

A probléma leírása: Első munkahelyemen 1997. szeptember 1-jétől 2009. augusztus 31-ig (12 évig) nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgoztam közalkalmazotti jogviszonyban. Iskolánkban 2009. szeptember 1-jétől szintén nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazotti munkakörben foglalkoztattak, és most is ezt a munkakört töltöm be. Időközben megkezdtem pedagógiai tanulmányaimat, így 2020 júniusában pedagógus diplomát szereztem. A diploma megszerzése után hogyan kell engem besorolni a Pedagógus I. fokozatba? Jelenleg F8 fizetési fokozatban vagyok.

Válasz: A Kjt. 87/A. § (1) előírása szerint minden közalkalmazotti jogviszonyt, tehát az első munkahelyén töltött 12 évét is figyelembe kell venni, valamint természetesen a jelenlegi intézményében 2009-től folyamatosan fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamát is. Pedagógus szakképzettségét nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben fennálló foglalkoztatási jogviszonyban szerezte, erről a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet így rendelkezik:

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 13. § (3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Korm. rendelet 6. § (3)  bekezdésében foglalt lehetőség (t.i. a hat év bármilyen munkaviszony beszámítása a gyakornoki fokozat kiváltására) jelen esetben nem alkalmazható a Korm. rendelet további rendelkezése miatt:

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (3a): A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre nem alkalmazható.

Keressük tovább a 13. § (3) bekezdés rendelkezése alapján a foglalkoztatási jogviszonya alatt pedagógus szakképzettséget szerzett nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó foglalkoztatott besorolásával kapcsolatos szabályokat.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 3. § (3)  Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

3. § (4a) Azt a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyt, aki az (1) bekezdés és pontjában felsorolt jogviszonyokban rendelkezik két év szakmai gyakorlattal, Pedagógus I. fokozatba kell sorolni.

A legutolsóként közölt (4a) bekezdésből első olvasásra itt úgy tűnik, hogy a két évnél jóval több nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben szerzett szakmai gyakorlatával jogosultságot szerez a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásra, de nem ez a helyzet. Itt ugyanis az a probléma, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör éppen az (1) bek h) pontjában szerepel, tehát nem az a)-g) és i) pontok között, tehát az imént citált 3. § (4a) bekezdése nem vonatkozik rá.

Az eddig kifejtett jogszabályi előírások alapján tehát önt a pedagógusdiploma megszerzését követő hónap első napjától csak gyakornok fokozatba lehet sorolni, de ezt megelőző illetménye nem csökkenthető. Ha azonban eltelik a két év gyakornoki idő és leteszi a minősítő vizsgát, akkor már számolni kell az összes közalkalmazotti idejével, azaz 23 évével. Ez azt jelenti, hogy két év múlva (25 éves közalkalmazotti jogviszonyával) a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Pedagógus I. fokozat 9. kategóriájába kell majd sorolni, hiszen minden eddigi munkaviszonya közalkalmazotti jogviszony volt.

  1. A pedagógusdiploma megszerzése előtti közalkalmazotti jogviszonyok és más munkaviszonyok beszámíthatósága

A probléma leírása: Óvodapedagógusi diplomámat 2007. április 21-én szereztem.

Ezt megelőzően 11 év 4 hónap nem közalkalmazotti munkaviszonnyal és ezen felül 1 év 6 hónap közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkeztem. A diploma megszerzését követően 2007. június 1-jétől folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezem, amelyet pedagógus munkakörben szereztem. Óvodapedagógusként történő besorolásomnál mely munkaviszonyok időtartama vehető figyelembe?

Válasz: A Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdése rendelkezik a közalkalmazottak (és a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó más pedagógus kollégák) besorolásának szabályairól az alábbiak szerint.

Kjt. 87/A. §  (1)  E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt.

Kjt. 87/A. § (3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett

A Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdésének előírása szerint tehát fizetési fokozatának megállapításakor minden közalkalmazotti jogviszonyt, így a pedagógusdiploma megszerzése előttieket is figyelembe kell venni. Az ön esetében tehát kötelezően be kell számítani a diploma megszerzése előtt közalkalmazottként eltöltött 1 év 6 hónap jogviszonyát, azonban az azt megelőző 11 év 4 hónap munkaviszonyát nem lehet figyelembe venni, mert az nem közalkalmazotti jogviszony.

2007-ben, óvodapedagógusi diplomája megszerzésekor még nem létezett a pedagógus életpálya gyakornoki fokozata, tehát 2007-2009 években önt az 1. kategóriába kellett sorolni, ahonnan háromévenként kerülhetett magasabb fokozatba, mivel közalkalmazotti jogviszonya 2007-től folyamatosan fennállt. 2020. január 1-jén tehát ön 12,58 év (12 év 7 hónap) közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett, tehát a háromévenkénti kötelező lépésekkel legalább Pedagógus I. 5. kategóriájában kell lennie. Amennyiben azonban ön 2007-től 2012. augusztus 31-ig egy alkalommal teljesítette a hétéves pedagógus továbbképzési kötelezettségét, akkor a teljesítés évét követő január 1-jén egy évvel csökkenteni kellett a fokozatok közötti várakozási idejét. Ebben az esetben ön 2018-2020. között van az 5. kategóriában, és az ezt következő év január 1. napján kell átlépnie a 6. kategóriába.

A 11 év 4 hónap nem közalkalmazotti jogviszonya csak abban az esetben volna figyelembe vehető a besorolásakor, ha annak kezdetekor már rendelkezett volna a jelenlegi munkakörének betöltéséhez szükséges óvodapedagógusi diplomával, ez azonban nem áll fenn.

  1. A nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus besorolása

A probléma leírása: Egy Baranya megyei Általános Iskolában dolgozom tanítói munkakörben. Pedagógia szakos tanári diplomám van, jelenleg azonban tanítói munkakört töltök be, de tanítói diplomával még nem rendelkezem. Várhatóan 2022-ben fogok tanítói diplomát szerezni a Főiskolán. Jelenlegi munkahelyemen Gyakornok fokozatba vagyok besorolva azzal az indokkal, hogy nem rendelkezem a tanítói munkakör betöltéséhez szükséges előírt szakképzettséggel. Az a kérdésem, hogy jogszerű-e a 2020. szeptember 1-jén kapott munkaszerződésem és a gyakornoki fokozatba történő besorolásom.

2009-től – kisebb megszakításokkal – vagyok munkaviszonyban, összes közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveim száma pontosan 10 év. 2011 és 2020 között pedagógia szakos diplomámmal egy másik általános iskolában dolgoztam tanári munkakörben. Itt 2019. január 1. napjától Pedagógus I. fokozat 4. kategóriájába soroltak.

Válasz: Mivel ön 2009-től tíz évet töltött közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus munkakörbe történő kinevezésekor alkalmazni kell a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásait, az eset azonban valóban nem mindennapi.  Ön tehát rendelkezik az előző munkahelyén tanári munkakörben szerzett kilencéves szakmai gyakorlattal. Legkésőbb 2011-ben megkezdett pedagógus pályafutásakor még nem volt érvényben a pedagógus életpálya gyakornoki fokozatára vonatkozó rendelkezés, ön tehát nem lehetett gyakornok. A legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezőkre új foglalkoztatási jogviszonyuk létesítésekor a Korm. rendelet az alábbiakat rendeli el.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (3)  Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára - kivéve, ha sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni.

A 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés azonban nem vonatkozik önre, hiszen önnek van hat évet meghaladó bármely típusú munkaviszonya, e szakaszra hivatkozva tehát nem lehet önt gyakornoki fokozatba sorolni. Mivel ön rendelkezik legalább két év szakmai gyakorlattal, ráadásul hat évet meghaladó munkaviszonnyal is, ezért nincs olyan jogszabály, amely szerint önt gyakornok fokozatba kellene vagy lehetne sorolni. Ezért ha önt 2020. szeptember 1-jétől pedagógus munkakörbe nevezik ki, akkor csak a Pedagógus I. fokozatba történő besorolása lehet jogszerű.

Gyakornoki fokozatba történő besorolása a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak is ellentmond, hiszen ennek alapján nem lehet Gyakornok fokozatba sorolni azt a pedagógust, aki korábban ennél magasabb besorolásra jogosultságot szerzett.

Van azonban itt egy nem mellőzhető probléma: önt tanítói munkakörbe nevezték ki úgy, hogy nem rendelkezik az ehhez szükséges tanítói diplomával. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében megjelenő képesítési követelmények szerint tanítói munkakört kizárólag tanítói szakképzettséggel lehet ellátni, ebbe a munkakörbe történő kinevezése tehát jogszerűtlen. Ez egyben azzal is jár, hogy az ilyen munkakörben történő szabálytalan foglalkoztatásának időtartama alatt a Korm. rendelet 6. §-ban foglalt rendelkezések alapján nem szerezhet szakmai gyakorlatot, hiszen foglalkoztatása nem jogszerű. Azt a tényt, hogy van pedagógusdiplomája, de még nem rendelkezik tanítói diplomával, nem a Gyakornok fokozatba történő besorolásával kell ellentételeznie a munkáltatónak. Az ön esetében tanítói diplomája megszerzéséig a jogszerű megoldást a Korm. rendeletben meghatározott egyéb foglalkozások megtartására történő alkalmazás adhatja az alábbiak szerint.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. §  (1) Egyéb foglalkozást az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.

Ha tehát önt nem tanítói, hanem – pedagógia szakos tanári szakképzettségére alapozva – tanári munkakörben alkalmazzák, akkor a fenti rendelkezés szerint az iskolában bármely típusú egyéb foglalkozást tarthat, így napközit, sportfoglalkozásokat, szabadidős foglalkozásokat, stb. Igaz, osztálytanítói munkakört jogszerűen nem tölthet be. Tanítói besorolása – középfokú végzettségére vagy felsőfokú végzettségére és pedagógia szakos szakképzettségére alapozva – szabályosan nem lehetséges.

  1. A tanítói diplomát szerzett üzemmérnök besorolása

A probléma leírása: Tanítóként fizetési besorolásommal kapcsolatban kérem a segítségét és állásfoglalását. Első diplomámat üzemmérnökként szereztem, ezt követően 16 évig munkaviszonyban, de nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgoztam.

A 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó időszakban közalkalmazottként pedagógiai asszisztens nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgoztam.

2020. június 10-én megszereztem a tanítói diplomát, de három hónapig még pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztattak tovább.

2020. szeptember 1-től tanító munkakört töltök be eredeti kinevezésem módosításával.

Kérdésem, hogy mely illetménykategória és melyik fizetési fokozat vonatkozik rám és melyek az erre vonatkozó törvények, jogszabályok. A munkáltató gyakornoknak akart besorolni, de "jóindulatból" Pedagógus I. fokozatba, azon belül a 2. fizetési kategóriába sorolt, amelyből csak 2024. január 1-től akar feljebb léptetni. Valóban ez a helyes eljárás?

Válasz: Ön tehát 2020.09.01-től tanító munkakört tölt be, az ehhez szükséges diplomáját 2020 júniusában szerezte meg. 16 év nem közalkalmazotti és nem pedagógus munkaviszonya van. Pedagógus szakmai gyakorlattal azonban nem rendelkezik. A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az alábbiak szerint elrendeli, hogy akinek legalább hat év bármilyen munkaviszonya van, és pedagógus munkakörbe kap kinevezést, azt nem kell gyakornoki fokozatba sorolni, tehát Pedagógus I. fokozatba kerül:

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § (3)  Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

Mivel önnek nincs meg a két év pedagógus szakmai gyakorlata, és pedagógus munkakörbe kapott kinevezést, ez a jogszabályi előírás önre vonatkozik. Tehát nem jóindulat kérdése, hanem jogszabály rendeli el a munkáltató számára kötelező érvénnyel, hogy a pedagógus munkakör létesítésekor önt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

A besorolását illetően a Kjt. 87/A. § előírásait kell alkalmazni. Ezek szerint minden közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe kell venni (a pedagógiai asszisztens munkakörben töltöttet is), ez pontosan egy év. A Kjt. 87/A. § előírása szerint besorolásakor azokat a munkaviszonyban töltött időket kell még beszámítani, amelyek alatt rendelkezett a tanító munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakképzettséggel. Ilyen időszakok az ön esetében nincsenek.

Ez azt jelenti, hogy önt a Pedagógus I. fokozat 2. kategóriába kell sorolni, és – tekintettel az egy év pedagógiai asszisztens munkakörben töltött közalkalmazotti idejére – a hároméves várakozási idő helyett a pedagógus munkakörbe történt kinevezésétől számított második év január 1. napján kerül majd a 3. kategóriába, ez 2022. január 1. napján következik be. A vezető kolléga ott téved, hogy az Nkt. 7. sz. mellékletében meghatározott 3-5 évben akarja önt a 2. kategóriában tartani, de ön nem töltötte ki a két év gyakornoki időt, tehát ezt a két évet nem lehet, és nem is kell a 3-5 évbe beszámítani. Ellenben érvényes a háromévenkénti előrelépést elrendelő törvényi előírás.

Kjt. 65. § (1)  A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

Aki két évet tölt gyakornoki fokozatban, az valóban a 3., 4. és 5. évet tölti Ped. I-ben, az ön esetében azonban más a helyzet. A Kjt. 65.§ (1) törvény, így a háromévenkénti magasabb fokozatba történő átsorolás kötelező.

  1. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens besorolása

A probléma leírása: 2016-tól intézményünkben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó pályakezdő kolléga 2019-ben fejezte be főiskolai tanulmányait, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg diplomáját. A rendkívüli jogrend idején kihirdetett kormányzati intézkedések eredményeként 2020-ban kapta meg tanítói diplomáját. Iskolánkban 2020. szeptember 1-jétől – pedagógus diplomájával – pedagógiai asszisztens munkakörben fog tovább dolgozni. Hogyan kell helyesen besorolnunk? Mik az ezzel kapcsolatos további teendőink?

Válasz: A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg a kolléga besorolásával kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket, amelyek közül a legfontosabb, hogy milyen fokozatba kell sorolni a szóban forgó pedagógiai asszisztens kollégát.

13.§ (3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

A Kormányrendeletnek ez a rendelkezése az általánostól eltérő szabályokat fogalmaz meg azokkal a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottakkal kapcsolatban, akik pedagógus szakképzettségüket akár korábbi, akár jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyuk fennállása alatt szerezték meg. Ebben az esetben a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező kollégát kötelezően Gyakornok fokozatba kell besorolni még abban az esetben is, ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben korábban két év vagy annál több szakmai gyakorlatot szerzett, vagy ha korábbi jogviszonyaiban hat év vagy annál több bármilyen jellegű munkaviszonnyal rendelkezik.

A gyakornoki fokozatba történő besorolásakor két év gyakornoki időt kell megjelölni a pedagógiai asszisztens számára, így a Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének rendelkezése szerint a gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy  ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban kell minősítő vizsgát tennie. Ha a pedagógus életpálya szerinti gyakornoki besorolására 2020. szeptember 1-jén kerül sor, akkor kétéves gyakornoki ideje 2022. augusztus 31-én jár le, azaz minősítő vizsgájának 2022 májusában kell sorra kerülnie.

Tekintettel arra, hogy nem pedagógus, hanem nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kollégáról van szó, minősítő vizsgája nem a pedagógusoknál szokásos módon az Oktatási Hivatal szervezésében, azaz a pedagógus portfólió feltöltésével történik, hanem az intézmény saját helyi értékelési szabályzata alapján.

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 10/G. § (1)  A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáján az intézményvezető látja el a minősítési követelményeknek való megfelelés megállapításával kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét írásban indokolni köteles.

Ennek következtében a pedagógiai asszisztens gyakornoki fokozatba sorolását követően az intézmény helyi értékelési szabályzatát ki kell egészíteni a pedagógiai asszisztens minősítésének követelményeivel, ha ennek a munkakörnek az értékelési szabályai abban még nem szerepeltek. Az intézmény helyi értékelési szabályzatát a Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő mintaszabályzat alapján kell elkészíteni, amelyben azonban nem szerepel iránymutatás az egyes munkakörök értékelésének szabályaira vonatkozóan. Ezeket a szabályokat – ha az adott munkakörre vonatkozóan azok még nem állnak rendelkezésre – haladéktalanul el kell készíteni, és be kell emelni azokat az intézmény helyi értékelési szabályzatába annak érdekében, hogy a gyakornok tisztában legyen a két év múlva rá váró minősítési követelményekkel. A helyi értékelési szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat a Kormányrendelet tartalmazza az alábbiak szerint.

9. § (2) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza legalább

a) a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszert,

b) a minősítés szempontjait és a teljesítmény mérésének módját,

c) a minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

(3) A helyi értékelési szabályzatot a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal az 5. melléklet szerinti mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni az intézmény, mely helyi értékelési szabályzat kiegészíthető a köznevelési intézményben betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben ellátandó feladatok és az azokhoz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírásával.

(4) A helyi értékelési szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri az alkalmazotti közösség véleményét. A szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni.

A gyakornoki fokozatba sorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott személy számára kötelező félévenként legalább öt olyan tanítási órán, foglalkozáson történő hospitálás, amely szakképzettségének megfelel, jelen esetben tehát alsó tagozatos iskolai foglalkozások meglátogatása, valamint hospitálási napló vezetése. Erről a Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik.

8.§ (1a)  A Gyakornok fokozatba besorolt, pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének, szakképesítésének megfelelő tanórát, vagy foglalkozást köteles látogatni (a továbbiakban: hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet.

(1b)  A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - magában foglalja

a) az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint

b) a hospitálási napló bemutatását és elemzését.

A minősítő vizsga sikeres teljesítését követő év első napján, azaz esetünkben várhatóan 2023. január 1-jén a pedagógiai asszisztens kollégát Pedagógus I. fokozatba kell sorolni. A fokozaton belüli kategória megállapításához a Kormányrendelet alábbi előírását kell figyelembe venni.

6. §  (1)  A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni

h) a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (szerzett szakmai gyakorlatot).

Az idézett jogszabály azt rögzíti, hogy a gyakornoki idő teljesítéséhez és az azt követő sikeres minősítő vizsga teljesítése utáni Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat kiszámításánál kizárólag a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek esetében csak a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben megszerzett szakmai gyakorlatot lehet figyelembe venni, tehát – például – pedagógus szakmai gyakorlatot nem. Ez az előírás azonban nem jelenti azt, hogy a Pedagógus I. és majd II. fokozatban a foglalkoztatott besorolási kategóriája kizárólag a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben töltött évek alapján számolandó ki, hiszen a besoroláskor a Kjt. 87/A. §-ban szereplő időtartamokat kell beszámítani. Így a kolléga esetében a Pedagógus I. fokozatba történő 2023. évi majdani besoroláskor mindazokat a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket figyelembe kell venni, amikor a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel vagy szakképzettséggel rendelkezett. A pedagógiai asszisztens munkakör betöltéséhez jogszabály azonban nem határoz meg szakképzettségi feltételeket. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó munkakör a Kormányrendelet 2. sz. mellékletének 11. sora szerint a C-F fizetési osztályba történő besorolással tölthető be, a munkakör betöltéséhez legalább középfokú végzettség szükséges, azaz a Pedagógus I. és II. fokozatba történő besoroláskor figyelembe kell venni mindazokat a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket, amelyeket az érettségi megszerzése óta a kolléga teljesített. Esetünkben tehát a gyakornoki fokozatba történő kétéves besorolást követően 2023. január 1-jén a pedagógia asszisztens kolléga Pedagógus I. fokozat 3. kategóriájába kerülhet az általa a korábbi időszakban megszerzett hét év munkaviszony időtartama alapján.

A Kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a gyakornoki fokozatba sorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak mellé is mentort kell kijelölni, aki a gyakornoki idő alatt segíti a pedagógus életpályára és a munkakör sikeres betöltésére történő felkészülésben. A mentort a gyakornokkal azonos munkakört betöltő munkavállalók közül kell kijelölni. Ha az intézményben nincs másik pedagógiai asszisztens munkakört betöltő foglalkoztatott, akkor másik intézményből lehet egy alkalmas személyt felkérni a mentori feladatok ellátására, vagy egy hasonló nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elvégezheti a mentori feladatokat.

15/A. §  (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira.

(2) A mentort az intézményvezető jelöli ki a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén - ha lehetséges - azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül.

A mentor részletes feladatait a Kormányrendelet 15/B. §-a tartalmazza.

Ha a pedagógiai asszisztens kolléga sikeres Pedagógus I. fokozatba kerülését követően megszerzi a jogszabályban előírt szakmai gyakorlatot, minősítési eljárást követően lehetősége van arra, hogy a Pedagógus II. fokozatot elérje. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak – a Köznevelési törvény 65. § (9c) bekezdésének rendelkezése szerint – legföljebb Pedagógus II. fokozatot érhetnek el a pedagógus életpályán.

A Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógiai asszisztens következő fokozatba történő továbblépésére vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet 15/C. §-a határozza meg.

15/C. § (1) Az 1-14/A., valamint a 15/A-15/B. §-ban foglaltakat

b)  a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő személy tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A pedagógus-munkakört, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört egyaránt betöltő személy minősítésére és szakmai gyakorlatának számítására a pedagógus munkakört betöltőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kollégák esetében a Pedagógus II. fokozatba történő továbblépéshez szükséges szakmai gyakorlatot tehát ugyanúgy kell számolni, mint a pedagógusok esetében. Ezért a Pedagógus I. fokozatban megszerzendő szakmai gyakorlatra a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely szerint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben megszerzett nyolc év szakmai gyakorlatot követően van lehetőség a Pedagógus II. fokozat megszerzését megcélzó minősítési eljárásra történő jelentkezésre. Ebben a nyolc évben azonban a két év gyakornoki idő is benne van, tehát a Pedagógus I. fokozatban megszerzett hat év szakmai gyakorlatot követően nyílik lehetőség a Pedagógus II. fokozat elérésére.

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Balatoni bringakör-2020