Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az új köznevelési törvény legfontosabb változásai

2012.08.22

A Köznevelési törvény legfontosabb újdonságai, hatályba lépési előírások

4.§ 2. pont: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség definiálásaviragok-2011-024.jpg

3. pont: egész napos iskola definiciója

12. pont: kiemelt figyelmet igénylő gyermek

19. pont: óraadó tanár, aki legfeljebb 10 órában van alkalmazva

6.§ (4): 50 óra közösségi szolgálat az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele, ezt a 2016-ban megkezdett érettségi vizsgáknál kell először alkalmazni (97.§)

8.§ (2): az óvoda 2014. szept. 1-jétől kezdődően 3 éves kortól kötelező

9.§ (4): 7-12. évfolyamok között határon túli kirándulások

10.§: 1-8. évfolyamon országosan egységes követelmények szerinti oktatás

13.§: hároméves a szakiskola, majd a tanuló két év alatt készülhet föl az érettségire

14.§: Hídprogramok 2013. szeptember 1-jétől, Híd-I a középiskolába föl nem vett tanulókat készíti föl a középiskolai tanulásra, Híd-II a legalább 6 osztályt végzett 15 éves betöltött tanulókat készíti föl a szakiskolára, Híd programok az ált. és középiskolában szervezhetők

25.§: SzMSz elfogadása véleményezéssel, fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában (az egyházi intézményekben fenntartói egyetértéssel lép életbe)

26.§: pedagógiai program elfogadása, helyi tanterv választása a kerettantervek alapján, a pedagógiai program jóváhagyása az igazgató jogköre, fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában van, bevezetése felmenő rendben fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában,

97.§ (14): a pedagógiai programot, 2012 dec. 31-ig kell felülvizsgálni, tehát 2013 őszén léphet életbe

27.§ (2): az iskolai oktatást úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások 16 óráig tartanak, az 55.§ (1) szerint a szülő kérelmére ilyenkor a délutáni foglalkozások alól felmenthető; ha azonban az iskola egész napos rendben működik, akkor felmentést nem kaphat

27.§ (11): heti 5 testnevelési óra, 97.§ (6): a kötelező mindennapi testnevelést az 1., 5. és 9. évfolyamokon 2012. szept. 1-jétől felmenő rendszerben megszervezni

41. és 44. §: adatkezelési szabályok, közalkalmazotti nyilvántartás

43.§ (1): az adatkezelési szabályzat az SzMSz melléklete, a diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek csak véleményezési joga van

45.§ (2): az augusztus 31-én 6. életévét betöltött gyermek (2013. január 1-jétől) tanköteles

45.§ (6): ha hátrányos a magántanulói jogviszony, a kormányhivatalt kell értesíteni

48.§ (3): a DÖK patronálóját (pedagógus) 5 évre bízza meg az igazgató, (4): a diákönkormányzat véleményét csak néhány esetben kell beszerezni (a házirend elfogadásakor sincs egyetértési joga), jogai jelentősen korlátozódtak

50.§ (3): nem szervezhető ált. iskolában felvételi vizsga, középiskolában fizetős előkészítő

58.§ (14): a fegyelmi eljárás lefolytatásának részletes szabályait az SzMSz tartalmazza

61.§ (5): a nem pedagógusdolgozók száma a teljes állású pedagógusok számának 20%-a lehet (szakközépiskolában 30%, kollégiumban 50%)

62.§ (2): a pedagógusok továbbképzési kötelezettsége 50 helyett 55 éves korukig tart

62.§ (5): a munkaidő 80%-át a munkahelyen kell tölteni, hatályba lépés: 2013.09.01., (6) a munkaidő 55-65%-ában további foglalkozások megtartása rendelhető el (ez maximum heti 26 óra),

64.§: a pedagógusok előmeneteli rendszere 2013-ban indul

67.§ (1): az intézményvezetői megbízáshoz intézményvezetői szakképzettség szükséges, (7): az intézményvezetői pályázat mellőzhető, ha a fenntartó, nem állami intézmény esetében a nevelőtestület és a kormányhivatal egyetért, a harmadik és további megbízások előtt a pályáztatás kötelező

68.§: az intézmény vezetőjét a miniszter bízza meg vélemények beszerzését követően, a visszavonás a miniszter jogköre; az egyházi int. vezetőinek megbízásához a miniszter egyetértése kell, amelyet csak jogszabálysértéskor tagadhat meg

69.§ (4): a vezető munkáját megbízása 2. és 4. évében anonim kérdőíves felméréssel értékelni kell

73.§ (3): intézményi tanács hozható létre az alábbiak részvételével: szülők, tanulók, történelmi egyházak, fenntartók, kormányhivatal, gazdasági kamara, az igazgató félévenkénti beszámolási kötelezettsége

74.§ (4): a települési önkormányzat az államtól átveheti működtetésre az intézményeit

75.§ (1): a kormányhivatal 2013. január 1-jétől hatályosan feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelyet legalább ötévente értékel, és szükség szerint módosít

76.§ (1): 2013. jan. 1-jétől köznevelési szerződés keretében az önkormányzat vállalhatja az intézményeinek a működtetését úgy, hogy a pedagógusok bér- és járulékköltségein felüli költségeket átvállalja

94.§ (1): a miniszter szabályozhatja a szülői közösség, diákönkormányzat, iskolaszék, diáksportkör működési szabályait

97.§ (1): a 9. évfolyamot a 2011/12-es tanévben és korábban kezdő tanulók tankötelezettsége 18. életévig tart

35.§: kötelező hittan vagy erkölcstan-oktatást az 1. és 5. évfolyamon 2013. szeptember 1-jétől lép életbe (97.§ (7))

87.§ (1): az intézményekben ötévente a kormányhivatal pedagógiai-szakmai ellenőrzést tart

89.§ (1): a kistelepüléseken, ahol legalább 8 szülő kéri, a kormányhivatal óvodát, alsó tagozatot működtet, ha a demográfiai viszonyok ezt várhatóan legalább 3 évig lehetővé teszik

97.§ (11): 2012. dec. 31-ig az önkormányzati fenntartású iskolák vezetőinek megbízási jogát az önkormányzat gyakorolja

97.§ (12)-(13): a 6 v. 8 évfolyamos emelt szintű követelményeknek a 2016/17-es tanév végéig kell megfelelni, a nyelvi előkészítőknek a 2014/15-ös tanév végéig, a továbbiakban felmenő rendszerben szűnnek meg

97.§ (18) az új osztálylétszámokat a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben kell bevezetni

Mivel a kerettörvény legföljebb 100 §-ból állhat, e törvénynek éppen 100 paragrafusa van!

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Petróczi Gábor - Re: Működési engedély?

2012.09.26 20:07

Kedves Vera!

Szerintem is jól ért mindent, legalábbis én sem értem jobban.
Az a bizonyos szakértő nem támasztotta alá a vélekedését, és nem is támaszthatja alá: ha minden közoktatási intézmény, akkor az óvodák is. Ha a jogszabály nem részletezi, hogy mely típusú fenntartóra gondol, akkor mindegyikre. Hacsak a paragrafus címe nem az pl., hogy az Egyházi fenntartású intézmények ....
Igen, a lépések ezek, a kormányhivatalnak kell benyújtani a működési engedély iránti kérelmet. Vigyázat: augusztus 31-i állapotról van szó!

Melinda - siklodi.melinda@gmail.com

2012.09.24 19:30

Tisztelt Igazgató Úr!
Az új tv. hatályba lépéseit keresve bukkantam rá az Ön oldalára, mely máris hasznosnak bizonyult.
Kérdésemre sehol sem találtam a választ.
Kérdésem: a szakfelügyeleti ellenőrzések óvodákban mikor lépnek hatályba?
Válaszát köszönöm
Tisztelettel:
S. Melinda

Petróczi Gábor - Re: siklodi.melinda@gmail.com

2012.09.24 19:58

Kedves Melinda!
2013. szeptember 1-jén, de csak nagy vonalakban ismerjük az ellenőrzés módszerét és célját. Részletes szabályozás még nincs. Előbb ezt az évet kell megélnünk!

Keszei Judit - juci1214@freemail.hu

2012.08.31 17:14

Tisztelt Igazgató Úr!
Nagyon köszönöm gyors válaszát, sok segítséget jelentett. Még egy problémával fordulnék Önhöz ( remélem, nem gond).
A jelenlegi köznevelési törvényben az alkalmazás feltételei közt az szerepel, hogy művészeti iskolában tanár vagy művész taníthat. ( már, ha jól értelmezem). Az én alapdiplomám tanító, erre építettem rá a drámapedagógus két éves továbbképzést, melyről szintén diplomát szereztem, majd drámapedagógiából szakvizsgát is tettem. Pár évvel ezelőtt már egyszer el kellett küldeniük a munkahelyemről pontosan azért, mert csak a tanárok maradhattak a művészeti képzésben. Hála Istennek ez időközben megváltozott, és mi, tanítók is visszakerülhettünk a művészeti képzésbe. De mi lesz ezután? Kérem, szíveskedjen segíteni nekem abban, hogy e kérdésben tisztán láthassak. Segítségét újra nagyon köszönöm!!!
Tisztelettel: Keszei Judit drámapedagógus

Keszei Judit - juci1214@freemail.hu

2012.08.30 16:54

Tisztelt Igazgató Úr!
Művészeti Iskolában tanítok, és abban kérném segítségét, hogy meg tudná-e nekem mondani, hol találok a művészeti iskolák térítési és tandíjaira vonatkozó szabályokat, mert ezzel az új törvény bevezetése nem foglalkozik. Akkor ilyenkor még a régi szabályozást kell figyelembe venni?
Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel: Keszei Judit drámapedagógus

Petróczi Gábor - Térítési díj, tandíj

2012.08.30 20:34

Kedves Judit!
A köznevelési tv. alábbi §-aiban talál a tandíjra, térítési díjra vonatkozó szabályokat: 16, 83.
A megjelent 229/2012. (VIII.28.) Korm.r. 29-33. §-aiban található részletesebb szabályozás. Ugyanakkor a térítési díj mértékét a fenntartónak kell meghatároznia a jogszabály keretei között.
Egy jogszabály bármely paragrafusáról, szakaszáról megállapítható, hogy az adott pillanatban hatályban van-e vagy sem. Ha hatályban van, akkor alkalmazni kell, más választás nincs.

F-né P. Vera - kötelező pedagógus-továbbképzés

2012.08.26 13:09

Tisztelt Igazgató Úr!

A nyár utolsó napjai a jogszabályok útvesztőjében - bukdácsolással - telnek. Köszönöm, hogy kiemeléseivel felhívta a figyelmünket a lényeges változásokra.

Pl: „62.§ (2): a pedagógusok továbbképzési kötelezettsége 50 helyett 55 éves korukig tart”

Segítségét szeretném kérni abban, hogy jól értelmezem-e a Nkt. 97.§ (16) pontját? Vagyis, hogy a fenti hivatkozás csak azokra a kollégákra vonatkozik, akik 1960. szeptember 1-e után születtek. Ez időpont előtt született pedagógusok (52 évesek) pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhetőek?
Segítségét köszönöm.
Tisztelettel: Fné P. Vera óvodavezető

Petróczi Gábor - kötelező pedagógus-továbbképzés

2012.08.26 20:39

Kedves Vera!

Igen, a tv. hatályba lépésekor 52. életévüket betöltött pedagógusok számára nem emelkedik a kötelezettség korhatára.