Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A garantált illetmény pontos megállapítása

2016.10.09

A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a hatályos jogszabályok alapján

Kifejezetten gyakori problémaként jelentkezik a pedagógusok garantált illetményének szakszerű megállapítása. Az alapvető gondot általában az jelenti, hogy 2013. szeptember 1-jétől a hatályos jogszabályok szerint a garantált illetmény megállapítása már nem a Kjt., hanem a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírásai alapján történik. Ugyanakkor a köznevelési törvény által az ágazatban töltött évek alapján meghatározott fizetési kategóriát (Pl. Pedagógus I. fokozat 5. kategória, Mesterpedagógus fokozat 10. kategória, stb.) a Kjt-ben a fizetési fokozat (Pl. F fizetési osztály 5. fokozat, H fizetési osztály 12. fokozat, stb.) megállapításához előírt, a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell megállapítani. Nézzük meg ennek jogszabályi alapjait!

Nkt. 64. § (2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételévelnem alkalmazhatóak.

Nézzük meg tehát, hogy a hatályos rendelkezések alapján hogyan kell kiszámítani a pedagógus fizetési kategóriáját!

Nkt. 64. § (5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

Nkt. 97. § (20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra.

Következtetés: Igaz ugyan, hogy a pedagógusok garantált illetményének megállapításakor – a pedagógus életpálya bevezetésével – nem a Kjt., hanem az Nkt. meghatározó előírásait kell alkalmaznunk, de az Nkt. imént idézett 64.§ (5) és 97.§ (20) bekezdéseivel éppen azt rendeli el, hogy:

  • a fizetési kategóriát a Kjt-ben a fizetési fokozatok számításánál közalkalmazotti jogviszonyként meghatározott időtartamok alapján kell meghatározni.

Nézzük meg tehát, hogyan rendelkezik a Kjt. a fizetési fokozat megállapításához beszámítandó időtartamról:

Kjt 65. § (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

A szabályok tehát röviden – és ennek megfelelően meglehetősen pontatlanul – úgy fogalmazhatók meg, hogy a pedagógus az Nkt. 64.§ (4) bekezdésében meghatározott fizetési fokozatát (Pedagógus I., Mesterpedagógus fokozat, stb.) az Nkt. 7. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani, de fizetési kategóriáját (5., 12. kategória, stb.) az Nkt-nek a Kjt-re visszamutató rendelkezései, azaz a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell kiszámítani.

Tehát: A pedagógus fizetési kategóriáját az Nkt. rendelkezései alapján – az Nkt-nek a Kjt-re történő hivatkozása miatt – a Kjt-ben meghatározottak, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell meghatározni. A fizetési kategória megállapításakor figyelemmel kell lenni a Kjt. 87/A §-ban foglalt rendelkezéseire is:

87/A. § (1)  E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát…

*

Ha pedig a tisztelt olvasó úgy érzi, hogy már-már világosan érti a pedagógus életpálya köznevelési törvényben és a Kjt-ben együttesen meghatározott besorolási szabályait, felhívjuk a figyelmét a szóhasználatnak – meglehetősen sok problémát okozó – alábbi anomáliájára:

  • az Nkt. a pedagógus életpályán történő besorolásra a fokozat, az évek számára történő utalásnál pedig a kategória elnevezést használja:
    • pl. Pedagógus I. fokozat 5. kategória
  • a Kjt. azonban a nem pedagógus közalkalmazottak besorolására – az Nkt-tól eltérően – a fizetési osztály, a közalkalmazotti évek számának jelölésére pedig a fokozat elnevezést használja:
    • pl. F fizetési osztály 5. fokozat

Cikkünkben igyekeztünk következetesen használni a jogszabályokban alkalmazott fogalmakat, de bizony az egymásra utaló jogszabályoknál komoly logikai gondot jelent, hogy az Nkt-ban használatos „fokozat” a Pedagógus I. stb. életpálya-szakaszokra utal, míg a Kjt-ben használatos „fokozat” éppen ezzel mintegy ellentétesen a közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveknek a függvénye.

Példák:

  1. A munkavállaló 6 év bolti eladói munkakörben töltött munkaviszonyt követően 2016. június 30-án pedagógus szakképesítést szerzett, és 2016. szept. 1-jén pedagógus munkakörbe nevezték ki.

Munkaszerződésében nem gyakornoki fokozatba, hanem a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 6.§ (3) bekezdésének előírásai szerint Pedagógus I. fokozatba kell besorolni, hiszen rendelkezik legalább 6 év munkaviszonnyal. Mivel azonban korábban nem volt közalkalmazott, ezért az Nkt. 64-§ (5) és a 97.§ (20) bekezdéseiben foglaltak miatt az 1. kategóriába kell besorolni.

  1. A pedagógus 2000. június 30-án szerzett pedagógus diplomát, 2000. szept. 1-jétől azonban nem pedagógus munkakörben dolgozott. 2016. szeptember 1-jén pedagógus munkakörbe kapott kinevezést.

Munkaszerződésében nem gyakornoki fokozatba, hanem a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 6.§ (3) bekezdésének előírásai szerint Pedagógus I. fokozatba kell besorolni, hiszen rendelkezik legalább 6 év munkaviszonnyal. Tekintettel az Nkt. 64.§ (5) és 97.§ (20) bekezdéseiben, valamint a Kjt. 65.§ (1), 87/A. § (1) bekezdésének rendelkezéseire, figyelembe kell venni a pedagógus diplomája megszerzésétől eltelt 16 évet, Pedagógus I. fokozat 6. kategóriájába kell besorolni.

  1. A munkavállaló 1990. június 30-án pedagógus diplomát szerzett, de évtizedekig nem pedagógus munkakörben dolgozott. 2016. szeptember 1-jén pedagógus munkakörbe kapott kinevezést.

A pedagógus nem rendelkezik pedagógus szakmai gyakorlattal, de a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 6.§ (3) bekezdésének előírásai szerint Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Tekintettel az Nkt. 64-§ (5) és a 97.§ (20) bekezdéseiben, a Kjt. 65.§ (1), 87/A. § (1) bekezdésének rendelkezéseire közalkalmazotti jogviszonyként figyelembe kell venni a pedagógus diplomája megszerzésétől számított 26 évet, és Pedagógus I. fokozat 9. kategóriájába kell besorolni.

 

A mappában található képek előnézete Privát szféra