Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Szakértők beosztása helyettesítésre

2016.11.23

Beosztható-e a mesterpedagógus eseti helyettesítésre?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az Oktatási Hivatal által az adott tanévre szakértői feladatok ellátásával megbízott mesterpedagógus általában minden további nélkül kiírható eseti helyettesítésre. A számára elrendelt eseti helyettesítésre jórészt ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más pedagógus számára elrendelt eseti helyettesítésre.

Az eseti helyettesítés elrendelésekor a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokra kell figyelemmel lenni, azaz a (4) bekezdésben meghatározott esetekben elrendelt eseti helyettesítések száma:

  • nem haladhatja meg a napi két órát,
  • nem haladhatja meg a heti hat órát,
  • a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felett egy tanévben legföljebb 30 napon lehet eseti helyettesítést elrendelni.

Ezek a szabályok a szakértői feladatokat ellátó pedagógusra is változatlan formában érvényesek. Kivételt képez azonban a hétnek az a napja, amelyet a mesterpedagógus a tantárgyfelosztás elkészítésekor a szakértői feladatok ellátására kapott. Ha az adott a tanévben az OH nyilatkozatával megbízta a mesterpedagógust a szakértői (minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói) feladatok ellátásával, akkor ez a napja az intézményben történő munkavégzés szempontjából védettnek tekintendő akár van az adott napon szakértői megbízása, akár nincs.

Vizsgáljuk át az e témakört meghatározó jogszabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet hatályos rendelkezéseinek áttekintésével!

11. § (2) A köznevelési szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a minősítés évét megelőző év szeptember 1-jéig rögzíti az informatikai rendszerben a munkahét azon napját, amikor a szakértőt a 17/A. § (1) bekezdése szerint a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti.

17/A. §  (1)  Ha a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több

  1. heti tizennyolc óránál,
  2. óvodapedagógus esetén huszonöt óránál,
  3. vezetőpedagógus esetében tíz óránál,
  4. vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál,

továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

17/A. § (13) A 17. § és az (1)-(2) bekezdés alkalmazásakor a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje – a kerekítés általános szabályai alkalmazásával – nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetében legalább tizenegy óra.

17/A. § (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.
(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak - vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek - a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

17/A. § (5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt az intézmény vezetője az OH-nak – vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott minősítési naptári évre szóló megbízása alapján köteles biztosítani.

Összegezve tehát: A mesterfokozatba sorolt, az Oktatási Hivatal által az adott tanévben a szakértői feladatok ellátásával megbízott pedagógust a hét adott napján mentesíteni kell a munkahelyen történő munkavégzés alól, így helyettesítésre sem osztható be. Ebből a szempontból semmiféle jelentősége nincs annak, hogy az adott hét szóban forgó napjára az OH megbízta-e szakértői feladatok ellátásával vagy sem. Ha ugyanis a szakértőnek az adott félévben sok szakértői megbízása van, akkor vélelmezhető, hogy az adott napon is a következő időszakban rá váró szakértői feladatok megoldása köti le a munkaidejét. Ha – mint az ebben a félévben is jellemző – az OH kevés szakértői feladat ellátásával bízta meg a szakértőt, akkor sem jogszerű az intézményben munkavégzésre történő beosztása, például eseti helyettesítéssel történő megbízása.

Az eddigi jogszabály-értelmezésből egyáltalán nem következik az, hogy nem tartanám racionálisnak azt, hogy ha az adott félévben a szakértő csak néhány szakértői feladat ellátására kapott megbízást, és az adott napon éppen nincs szakértői feladata, akkor eseti helyettesítésre vagy az intézményben történő más természetű munkavégzésre be lehessen osztani. A jogszabályok – amint ezt fentebb áttekintettük – ezt jelen pillanatban nem teszik lehetővé, sőt kifejezetten tiltják. Nincs olyan jellegű szabályozás hatályban, amely az ellátott szakértői feladatok függvényében más, esetleg megengedő rendelkezést tartalmazna.

Abba az esetben, amikor a mesterpedagógusnak az Oktatási Hivataltól az adott tanévre nincs érvényes megbízása, számára nem kell biztosítani az egy tanítási napon az intézményben végzendő munka alóli mentesítést, azaz nem részesül munkaidőkedvezményben. Ebben az esetben a mesterpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére nem érvényesek a 17/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályok, azaz neveléssel-oktatással lekötött munkaideje olyan, mint a többi pedagógusé. A mesterfokozathoz a törvény által biztosított magasabb illetmény fejében azonban a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl az alábbi kötelezettségek is terhelik.

17/A. § (8)  Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással … le nem kötött részében, bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében – heti két órában

a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, melynek keretében

aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését,

ab) ellátja a gyakornok mentorálását,

ac) képzések lebonyolításában vesz részt,

b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, melynek keretében:

ba) részt vesz a közneveléssel összefüggő szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények esetében a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában,

bb) részt …a tanulóknak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő vagy a miniszter által meghirdetett és finanszírozott országos vagy nemzetközi tanulmányi, szakmai, művészeti és sportversenyre történő felkészítésében, vagy

c) intézményvezetői tevékenységként köznevelési, vagy a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény tekintetében intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez.


A cikk Wordben itt letölthető: Mesterpedagógus beosztása helyettesítésre

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció