Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Pedagógus diploma nélkül

2015.01.08

Mikor alkalmazható a pedagógus diploma nélkül?
 

A köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jétől hatályos előírásai szerint a pedagógus munkakör betöltésének feltétele a köznevelési törvény (a továbbiakban Nkt.) 3. sz. mellékletében előírt megfelelő végzettség és szakképzettség. 2015. január 1-jei hatálybalépéssel azonban módosult az Nkt. 98. §-a, amely lehetőséget biztosít a nyelvvizsga hiányában pedagógus-diplomával nem rendelkezők határozott időtartamú alkalmazására.

A törvény hatályos szövege így szól:

Nkt. 98. § (14) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga- bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.

 

1. A nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező pedagógus esete

A diploma hiánya gyakran okoz problémát azokban az esetekben, amikor az alkalmazni kívánt jelöltnek megvan az abszolutóriuma, azonban nem rendelkezik nyelvvizsgával, és így nincs diplomája sem. Bizonyára a tömeges nyelvvizsga-probléma vezetett oda, hogy 2015. január 1-jétől lehetőség van a nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező pedagógusok alkalmazására.

Felhívjuk a figyelmet a rendelkezés lényeges részeire:

 • csak a tanulmányait lezárt (abszolutóriummal rendelkező) személyekre alkalmazható
 • kinevezésük csak határozott időre szólhat, a határozott idő legkésőbbi dátuma a gyakornoki idő lejárta, azaz
  • ha pl. 2015. január 8-án neveztek ki egy pedagógust, akkor határozott idejű munkaszerződésének lejárta legföljebb 2017. január 7. lehet, hiszen ezen a napon jár le a két év gyakornoki ideje
  • ha a kollégát – szabálytalanul – pl. 2014. szeptember 1-jén nevezték ki határozott időre pedagógus munkakörbe, akkor 2015. január 1-jétől szerződése törvényessé tehető, ha 2016. augusztus 31-ig tartó határozott idejű kinevezést kap

 

2. A KLIK állományában lévő, az előírt végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezők

A 2012. évi CLXXXVIII. törvény 7.§-ában az állami intézményfenntartó központ (KLIK) alkalmazásában lévő pedagógusok számára jelentős engedményt tesz.

7. § (4) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt.-ban … meghatározott képesítési feltételeknek, de a közalkalmazott a képesítési feltételek megszerzése érdekében megkezdte szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését legkésőbb a 2013/2014-es tanévtől vállalja, a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév megkezdéséig határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatható tovább. Mentesül a képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az a közalkalmazott, akinek a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig tíz évnél kevesebb ideje van hátra.

Értelmezés:

 • az engedmény kizárólag a Központ (KLIK) foglalkoztatotti állományában lévő pedagógus munkakörben, illetőleg a nevelő- és oktatómunkát segítő munkakörben, valamint az alapfeladatok ellátására létesített munkakörökben (ld. Nkt. 4.§ (1)) alkalmazottakra vonatkozik,
 • csak azokra a pedagógusokra és felsorolt más alkalmazottakra vonatkozik, akik az állami átvétel 2012. január 1-jei időpontjában már alkalmazásban voltak,
  • nem alkalmazható tehát az állami átvételt követően felvehető pedagógusokra és más alkalmazottakra, esetükben nem lehet eltekinteni a diploma meglététől,
 • kizárólag azokra vonatkozik, akik legkésőbb a 2013/2014-es tanévben megkezdték tanulmányaikat,
 • a szóban forgó pedagógusok és más alkalmazottak határozott időtartamra tovább foglalkoztathatók a képesítés megszerzéséhez szükséges idő leteltét követő tanév végéig,
  • ha tehát a tanulmányait végzőnek 2013. június 1-jén két éve van hátra tanulmányai befejezéséig, akkor 2015. augusztus 31-ig határozott időre alkalmazható
   • ha eddig az időpontig – bármely okból – tanulmányait nem fejezte be, munkaszerződése megszűnik.

3. A pedagógusképzést be nem fejező leendő pedagógusok esete

A másik gyakori probléma azoknak az esete, akiknek a pedagógusképzés befejezéséhez még több-kevesebb tanulmányi ideje hiányzik. Rájuk – abszolutórium hiánya miatt – az Nkt. 98.§ (14) bekezdésében imént ismertetett eljárása nem alkalmazható.

2012. augusztus 31-ig hatályban volt a Közoktatási törvény 127. § (10) bekezdése, amely szerint: „tanulmányai befejezéséig szóló határozott idejű kinevezéssel alkalmazható a felsőfokú oktatási intézmény utolsó évfolyamos hallgatója is, ha olyan tanulmányokat folytat, amelyben a munkakörére előírt szakképesítést fogja megszerezni.„Az idézett jogszabály azonban 2012. szeptember 1-jétől nincs hatályban, ezért a tanulmányai befejezése előtt álló pedagógus-jelölteket törvényesen nem lehet alkalmazni.

 

4. Az iskolapszichológusok, óvodapszichológusok esete

Országos problémának tekinthetjük, hogy nincs elegendő szakképzett pszichológus, akikkel betölthető lenne a sok üres iskolapszichológusi álláshely. A problémára áthidaló megoldásként jelent meg a köznevelési törvény 2015. január 1-jén hatályba lépett új előírása az alábbiak szerint.

Nkt. 98.§ (13) Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését.

 

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam