Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács tájékoztatása

2013.08.07
Az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács kötelező tájékoztatása
a köznevelési intézményekben 2013. augusztus 1-jétől
 
A Munka törvénykönyvének 262.§ (1) bekezdése alapján a munkáltatónak félévente tájékoztatnia kell az üzemi tanácsot a munkáltató működését meghatározó alapvető kérdésekről.
Az Mt. vonatkozó előírásai közül a 2013 szeptemberében a köznevelési törvény által elrendelt egyes lényeges változásokról azonban – a hatályba lépés előtt legalább 15 nappal, azaz legkésőbb 2013. augusztus 16-án – feltétlenül tájékoztatni kell az üzemi tanácsot, illetőleg a 264. § (4) bekezdésében meghatározottakról beszerzi a tanács véleményét. Ezek – megítélésem szerint – az alábbiak:
·     a munkabérek változása – Mt. 262.§ (3)/b szakasza
·     a heti 32 órás kötött munkaidő bevezetése – Mt. 262.§ (3)/b, és 264.§ (2)/f és j szakaszai
·     a heti 22-26 órás neveléssel-oktatással lekötött munkaidő bevezetése – Mt. 262.§ (3)/b, és 264.§ (2)/f és j szakaszai
 
A fenti előírások mind a Kjt. hatálya alá tartozó köznevelési intézmények, mind pedig a Kjt. hatálya alá nem tartozó, tehát csak az Mt. hatálya alá tartozó intézmények munkáltatóira vonatkozóan tartalmaznak kötelezettségeket az alábbiak miatt:
·         A Kjt. 16.§-ának a közalkalmazotti tanács tájékoztatását elrendelő (1)-(2) bekezdéseit 2012. dec. 31-i hatállyal megszüntette a jogalkotó, ezáltal megszűnt az ágazatspecifikus szabályozás, tehát a Mt. által elrendelt általános tájékoztatási kötelezettség lép életbe.
·         A Kjt. 19. §-aúgy rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt. üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezései (XX. fejezet) közül csak a 235.§ (2) bekezdése, 251.§-a és 268.§-a nem alkalmazható, azaz a fentebb hivatkozott 262. és 264.§ előírásai a Kjt. alá tartozó munkáltatókra is vonatkoznak.
·         A Kjt. 2013. augusztus 1-jétől hatályos 85/A § szerint: Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály k) üzemi tanácsot… említ, azon közalkalmazotti tanácsot…is érteni kell, azaz az Mt. szóban forgó előírásai a közalkalmazotti tanácsokra is vonatkoznak (hatályba léptette a 2013. évi CIII. tv. 1.§ (16) bekezdése).
 
Az utolsó bekezdésben említett eltérő rendelkezés pedig nincs hatályban. Ezért 2013. január 1-jével megszűnt a különbség a Kjt. hatálya alá tartozó, illetve csak a Mt. hatálya alá tartozó köznevelési intézmények fenntartóinak tájékoztatási kötelezettsége között.
 
A Munka törvénykönyve az üzemi tanács (és fenti okfejtés alapján a közalkalmazotti tanács) tájékoztatásáról az alábbiakat rendeli el:
 
Mt. „262.§ (3)A munkáltató félévente tájékoztatja az üzemi tanácsot
a) a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,
b) a munkabérek változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,
c) a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről.
(4) Az üzemi tanács félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat.”
264. § (1) A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában munkáltatói intézkedésnek minősül különösen
a) a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,
b) termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,
c) a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,
d) a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása,
e) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés,
f) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása,
g) a képzéssel összefüggő tervek,
h) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,
i) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,
j) a munkarend meghatározása,
k) a munka díjazása elveinek meghatározása,
l) a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,
m) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés,
n) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása,
o) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.
 
Kazincbarcika, 2013. augusztus 6.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk