Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Intézményvezetői megbízás határozott időre

2015.06.03

Intézményvezető megbízása határozott időre …

Tekintsük át, milyen szabályok szerint kell vagy lehet ellátni a vezetői feladatokat abban az esetben, ha az intézményvezető a nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti, de a fenntartó (megfelelő időben) nem írt ki pályázatot az intézményvezetői megbízás betöltésére.

1. Ha a felmentési idejét töltő vezető mentesítve van a munkavégzés alól

Ha a nyugdíjazás előtt álló intézményvezető a felmentési idejét tölti, esetleg a felmentési időnek azt a részét, amelyben a munkáltató mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól (ez a Kjt. hatálya alá tartozók esetében általában a közalkalmazotti jogviszony megszűnését megelőző négy hónap), akkor is ő az intézmény vezetésével megbízott felelős személy. Ebben az esetben a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az intézményvezetőnek kell gondoskodnia a vezetői feladatok ellátásáról az alábbi rendelkezések szerint:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 188. § (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője, beleértve a tagintézmény, az intézményegység vezetőjét is – az SZMSZ-ben foglaltak szerint – köteles gondoskodni arról, hogy ő vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezetőhelyettesi feladatokat ellássák.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézménynek – bármely oknál fogva – nincs vezetője vagy a vezető a feladatokat akadályoztatása okán nem tudja ellátni, a vezetési feladatok ellátását az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell biztosítani.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában …kell meghatározni

f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét

Kjt. 24. §  (1) Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.

Összegezve tehát a nyugdíj előtti felmentési idejét töltő vezetőnek kötelessége gondoskodni az intézményvezetői feladatok ellátásáról, ennek az intézményben követendő rendjét pedig az SzMSz rendelkezései határozzák meg. Ezt a rendet a fenntartó nem bírálhatja fölül, mert ezzel elvonja a nevelőtestület SzMSz-t érintő döntési jogát. Mivel kétségtelen, hogy az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott személynek jelentős többletmunkát kell végeznie, ezért – a Kjt. idézett rendelkezése szerint – helyettesítési díj is megilleti.

Mivel az intézményvezetői feladatok ellátására – közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig – a felmentési idejét töltő intézményvezetőnek van megbízatása, nem lehetséges az, hogy a fenntartó egy egyidejűleg egy másik pedagógust bíz meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

 

2. Ha a felmentési idejét töltő intézményvezető vezetői megbízását visszavonják

Előfordul, hogy a fenntartó az intézményvezető munkavégzés alóli mentesítésének idejére úgy igyekszik megoldani az intézmény vezetését, hogy egy másik pedagógust szándékozik megbízni az intézményvezetői feladatok ellátásával. Ez az előző pontban kifejtettek szerint a jogszabályokkal ellentétes, mert az intézményvezető bármely ok miatt történő akadályoztatása esetén a vezetői feladatok ellátását az SzMSz-ben leírtak szerint kell biztosítani.

Ha azonban a fenntartó úgy dönt, hogy a nyugdíjba készülő intézményvezető magasabb vezetői megbízását – a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára (pontosabban nyilván véglegesen) – visszavonja, ez törvényes eljárásnak tekinthető. Mivel az intézményvezetői megbízást a feltételezett esetben a fenntartó a megbízás határozott idejének lejárta előtt visszavonta, lehetőség nyílik arra, hogy a pályázati eljárás lebonyolításáig a fenntartó más személyt bízzon meg az intézmény vezetésével:

 

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 24. § (1) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázat kiírása nélkül – vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – e bekezdésben foglaltak szerint – legfeljebb egy évig láthatók el a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.

22. § (2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

Ez az intézményvezetői megbízás azonban határozott időre, legfeljebb egy évre szól. Fontos feltételének kell tekintenünk azt, hogy az intézményvezetéssel megbízandó pedagógusnak rendelkeznie kell az intézményvezetői feladatok ellátásához szükséges intézményvezetői szakvizsgával. Az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételeket a köznevelési törvény tartalmazza az alábbiak szerint:

67. § (1) A nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Tehát (határozott időre is) kizárólag olyan személy bízható meg az intézményvezetői feladatok ellátásával, akinek megvan az ehhez szükséges szakképzettsége, intézményvezetői szakvizsgája, legalább öt év pedagógusi szakmai gyakorlata, és az adott intézményben határozatlan időtartamra szóló munkaviszonya van, vagy ilyen jogviszonyba kinevezést nyer. Az idézett jogszabály azt is világosan tartalmazza, hogy ha nincs az intézményben olyan személy, aki megfelelne az intézményvezetői megbízás feltételeinek, akkor a helyettesítés rendjét az SzMSz-ben meghatározottak szerint kell biztosítani.

Megjegyezzük, hogy az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend általában nem konkrét személyt tartalmaz, hanem pl. „az igazgatóhelyettes”, vagy ”a felsős igazgatóhelyettes” megjelölést. Ezek a személyek nem okvetlenül rendelkeznek az intézményvezetői feladatok ellátásához szükséges feltételek mindegyikével, de ezt nem is fogalmazza meg kritériumként a jogszabály. Tehát az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend alkalmazása esetén az intézményvezető helyettesítését elláthatja olyan pedagógus is, aki nem rendelkezik az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel.

 

3. Eljárás a sikertelen intézményvezetői pályázat esetében

Ha az intézménynek azért nincs vezetője, mert a szabályosan meghirdetett nyilvános intézményvezetői pályázat nem volt eredményes, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett az intézményvezető megbízáshoz szükséges feltételekkel, a követendő eljárást a köznevelési törvény határozza meg az alábbiak szerint:

Nkt. 98. § (18) Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.

31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.

d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat,

Nem alkalmazható ez az eljárás akkor, ha a pályázók között volt olyan, aki rendelkezik az intézményvezetői megbízáshoz szükséges összes feltétellel, és ennek ellenére a fenntartó úgy döntött, hogy mégsem bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. Ebben az esetben ismét a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozásához kell visszanyúlnunk, mely az alábbiakat rendeli el:

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 188. § (2):

Ha a nevelési-oktatási intézménynek – bármely oknál fogva – nincs vezetője vagy a vezető a feladatokat akadályoztatása okán nem tudja ellátni, a vezetési feladatok ellátását az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell biztosítani.

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatban emlékeztetünk itt a köznevelési törvény hatályos előírásaira az alábbiak szerint:

Nkt. 68. § (1) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét – az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.

(2) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével az állami fenntartású köznevelési intézmény, továbbá az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.

 

 

A mappában található képek előnézete Ballagás-2015