Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az intézményvezető-helyettesi megbízás szabályai

2013.06.04

Az intézményvezető-helyettesi, igazgatóhelyettesi megbízás

hatályos szabályai

Milyen rendelkezések határozzák meg az igazgatóhelyettesek számát, a megbízás időtartamát, a megbízás szakmai feltételeit, szükséges-e a megbízás előtt a nevelőtestület véleményének beszerzése, intézményvezető-helyettesek kötelező óraszáma és pótléka 2013. szeptember 1-jétől…Figyelem! Új szabályozási elemek a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben az intézményvezető-helyettesek számáról!

Az igazgatóhelyettesek, óvodavezető-helyettesek száma:

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. sz. melléklete meghatározza az óvodákban kötelezően alkalmazandó óvodavezető-helyettesek számát az alábbiak szerint:

  • 51-200 tanuló esetén: 1 óvodavezető-helyettes
  • 201-500 tanuló esetén: 2 óvodavezető-helyettes
  • 500 feletti tanulólétszám estén: 3 óvodavezető-helyettes

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete 2013. szeptember 1-jétől hatályosan meghatározta a köznevelési intézményekben alkalmazott intézményvezető-helyettesek kötelező létszámát az alábbiak szerint:

51-250 tanuló esetén: 1 intézményvezető-helyettes

251-750 tanuló esetén: 2 intézményvezető-helyettes

750 tanulólétszám felett: 3 intézményvezető-helyettes.

Az intézményvezető-helyettesi megbízás időtartama:

A Kjt. hatálya alá tartozó köznevelési intézményekben a Kjt. 23. § (5) bekezdésének előírása az alábbi tartalommal hatályos:

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól (hatályos 2011.01.01-től). Ha valamely köznevelési intézményben a magasabb vezetői megbízás még nem határozott idejű, azonnal azzá kell tenni.

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 22.§-ának (1) bekezdése elrendeli, hogy a közoktatási intézmények magasabb vezetői és vezetői megbízásait mindig öt éves határozott időre kell adni. Magasabb vezetői megbízásnak számít a tagintézmény-vezetői, az intézményegység-vezetői és az intézményvezető-helyettesi megbízás.

22. § (1) A 21. §-ban rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízást - a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - az év során bármikor, öt évre kell adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával.

Az intézményvezető-helyettesi megbízás végzettségi feltételei:

Az intézményvezetői megbízás estében a pályázónak rendelkeznie kell az iskolatípusnak megfelelő végzettség és szakképzettség mellett intézményvezetői szakképzettséggel is. Az intézményvezető-helyettesi megbízás feltétele (ld. Kjt. 23.§ (1) bek.) az, hogy a magasabb vezetői feladat ellátásával megbízandó személy felsőfokú végzettséggel rendelkezzék. Nincs hatályban olyan tartalmú jogszabály, amely szerint a magasabb vezetői feladattal megbízandó intézményvezető-helyettesnek szakvizsgával vagy intézményvezetői szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Szükséges-e a nevelőtestület véleményének beszerzése az intézményvezető-helyettes megbízását megelőzően?

A Köznevelési törvény (Nkt.) nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az intézményvezető-helyettesi megbízás, ill. annak visszavonása előtt be kell szerezni a nevelőtestület véleményét. Ugyanakkor a 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet 117. § (4) bekezdése elrendeli, hogy az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve megbízásuk visszavonása előtt be kell szerezni a nevelőtestület véleményét.

Kinek a jogköre az intézményvezető-helyettes megbízása?

A magasabb vezetői feladatokkal – így az intézményvezető-helyettesi, igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával – történő megbízás a munkáltató jogköre. A köznevelési és közalkalmazotti jogszabályok ezt ugyan tételesen nem tartalmazzák, azonban a Kjt. 23.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a magasabb vezetői megbízás visszavonása a munkáltató jogköre. Ebből viszont azt következik, hogy a megbízás is a munkáltató jogkörébe tartozik. Figyelem! Az állami fenntartású iskolák munkáltatói jogkörét nem az intézményvezető, hanem a Klebelsberg Intézményirányító Központ elnöke gyakorolja, így az intézményvezető-helyettesi feladatokkal történő megbízás is a Központ elnökének jogkörébe tartozik. Az átruházott hatáskörökről szóló 5/2013. (V.31.) KLIKE utasítás 3.§ (3) bekezdésének előírásai szerint az intézményvezető-helyettesek megbízásának jogkörét a tankerületi igazgatók gyakorolják az állami fenntartású iskolákban.

Mi az egyházi intézményekben az intézményvezető-helyettesi megbízás feltétele?

A Nkt. 32. § (1) előírja, hogy ha az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményben az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol.

Az intézményvezető-helyettesi pótlék összege 2015. szeptember 1-jétől

Az intézményvezető-helyettesek a köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. sz. mellékletének 5. sorában leírtak alapján intézményvezető-helyettesi pótlék mellett látják el magasabb vezetői feladataikat, amelynek mértéke az illetményalap bizonyos százalékában van meghatározva.

A 2016-ban érvényes 101.500,- Ft-os illetményalap figyelembe vételével az intézményvezető-helyettesi pótlékok összege 2015. szeptember 1-jétől a következőként alakul.

Végzettség szintje

Az illetményalap

Az illetményalap %-a

A pótlék összege

Főiskolai végzettség

177.100,-Ft

20-40%

34.300 Ft-68.600 Ft

Egyetemi végzettség

196.100,-Ft

20-40%

39.200 Ft-78.400 Ft

 

A 20-40%-os intervallumban alkalmazott mértéket az intézmény fenntartója határozza meg.

Az intézményvezető-helyettes kötelező óraszáma 2013. szeptember 1-jétől

2013. szeptember 1-jétől a beosztott pedagógusok nem kötelező óraszám alapján dolgoznak, azonban az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes kötelező óraszám alapul vételével látja el feladatát. Az intézményvezető-helyettes kötelező óraszáma – a köznevelési intézmény tanulóinak létszáma és az intézmény típusa alapján a következő kötelező óraszám (óvodában: foglalkozási óraszám) mellett látja el magasabb vezetői tevékenységét.

 

Típus

450 fő felett

200-449 fő

50-199 fő

50 fő alatt

Óvoda

20

22

24

26

Általános Iskola

4

6

8

10

Középiskola

4

6

8

10

Kollégium

8

10

12

14

 

A táblázatunkban szereplő adatokat a Nkt. 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 5. sz. melléklete tartalmazza.

Módosítva: 2016. április 14.

 
 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai