Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A gyakornoki minősítés gyakorlati problémái

2013.11.21

 

A 2012. augusztus 23-án határozott időre felvett pedagógus a gyakornoki idő lejártával a munkáltató által a Kjt-ben meghatározott szabályok szerint lebonyolítandó minősítésben, vagy a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján szervezett minősítési eljárásban köteles részt venni?
 
A hatályos jogszabályok élesen különválasztják a 2013. szeptember 1-jét megelőzően és a 2013. szeptember 1-jén vagy azt követően létesített pedagógus munkakörrel kapcsolatos minősítési követelményeket.
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 36.§ (1) bekezdése előírja, hogy A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni.” Mivel a kormányrendelet 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba, a szóban forgó esetben a kormányrendelet gyakornoki időre és minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 36.§ (1) bekezdésének további része meghatározza, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni a 2013. szeptember 1-jét megelőzően létesített közalkalmazotti jogviszony esetében: „Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek…138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletnek… a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.”

Következtetés: A 2012. augusztus 23-án létesített határozott idejű jogviszonyban felvett pedagógus esetében nem a Kormányrendelet, hanem a Kjt. már idézett rendelkezéseit kell alkalmazni, azaz számára nem kell előírni minősítő vizsgát, hanem a számára érvényes hároméves gyakornoki idő lejártával (2015 augusztusában) a munkáltatónak őt minősítenie kell. Amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésének utolsó előtti mondata alapján őt – a Kormányrendeletben szabályozott minősítési eljárás nélkül – Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
 
Megjegyezzük, hogy a szóban forgó dátummal felvett pedagógus esetében ugyan a Kjt. 22.§ (1) bek. csak a határozatlan idejű munkaszerződés létesítése estén írja elő egyértelműen a gyakornoki idő kikötését, azonban a gyakornoki idő lejártával másként nem lehetséges a Pedagógus I. fokozatba történő besorolása. Ezért helyesnek tartjuk, ha a szóban forgó esetben a munkáltató gyakornoki időt kötött ki, amely számára nem volt jogszabályban meghatározott kötelezettség.
 
A továbbiakban idézzük a válasz és a következtetés megfogalmazásához a mai napon hatályos jogszabályok szövegét:
 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
Kjt. 22. § (1) Az E-H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt kell alkalmazni – jogszabály kizáró rendelkezése hiányában – a 79/C § (2) bekezdésében szereplő tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra is.
(5) A gyakornoki idő … az F-H fizetési osztályba tartozó… munkakörben három év.
(6) A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni.
(15) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A minősítés során a 40. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint
b) a minősítés eredményeként
ba) harminctól száz százalékig "megfelelt" és
bb) harminc százalék alatt "nem megfelelt" eredmény adható.
40. § (1) A közalkalmazottat
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben minősíteni kell.
(5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni. Végrehajtási rendelet munkakörönként meghatározza a mellékletben foglaltakhoz képest az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó további, illetve a minősítésből kizárt szempontokat.
 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet
2. § (1) A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat (a továbbiakban: pedagógus) Gyakornok fokozatba (a továbbiakban: gyakornok) kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.
(3) A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
(7) A minősítő vizsga részei:
a) amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a jelölt legalább két szakórájának vagy foglalkozásának látogatása és elemzése, valamint
b) a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés).
(10) A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság)
a) a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai tevékenységét, eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során - az 1. mellékletben foglaltak szerint - kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket,
b) értékeli a meglátogatott foglalkozást és a portfólióvédést, valamint
c) elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.
(11) A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább hatvan százalékot kell elérnie.
36. § (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.
 
Kazincbarcika, 2013. november 18.
 
Petróczi Gábor
tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk