Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Eseti helyettesítésnek számít-e a csoportösszevonás?

2017.04.10

Az eseti helyettesítés problémája csoportösszevonás esetén

   Meglehetősen nagy a bizonytalanság a pedagógusok eseti helyettesítésének elrendelése témakörében. A legtöbb problémát a napi és a heti eseti helyettesítések elrendelési számának jogszabályban meghatározott korlátozása, valamint az elrendelésnek a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidőhöz történő viszonyítása jelenti. Ez a kérdés a jogszabályok pontos szövegének tanulmányozásával többé-kevésbé jól megválaszolható. Több problémát okoz azonban az a kérdés, hogy egy másik pedagógus tanulócsoportjának összevonásával elrendelt óra vajon eseti helyettesítésnek számít-e vagy sem! A másik probléma az, hogy jár-e az így elrendelt csoportösszevonásért díjazás a pedagógus számára. E kérdések pontos megválaszolásához először tekintsük át a témára vonatkozó hatályos jogszabályokat! Elsőként elevenítsük föl a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőnek a köznevelési törvényből (a továbbiakban: Nkt.) jól ismert fogalmát, de figyelmünket most másra irányítsuk!

Nkt. 62. § (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.

Következtetés: A jogszabály szövege szerint az eseti helyettesítés nem a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben, hanem azon felül rendelhető el. Ha tehát a kolléga számára meghatározott neveléssel-oktatással lekötött időkeret pl. heti 24 óra, akkor a 24 óra felett elrendelt foglalkozások esetében jöhet szóba az eseti helyettesítés kategóriája. Ebből az is következik, hogy a neveléssel-oktatással lekötött időkeretben tartott saját órájára vonatkozóan elrendelt csoportösszevonás (más pedagógus csoportjának a saját csoportjával együtt történő tanítása) nem tekinthető eseti helyettesítésnek. Ez támasztja alá a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alább ismertetett előírása is:

17. § (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében

8. eseti helyettesítés   … rendelhető el

17. § (5) A (4) bekezdésben meghatározottak alapján az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások… száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra, óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra.

Következtetés: egy másik pedagógus tanulócsoportjának a pedagógus saját tanulócsoportjával való összevonása nem minősülhet eseti helyettesítésnek, mert az eseti helyettesítés az ismertetett jogszabályok előírásai szerint a pedagógus kötött munkaidejének a neveléssel-oktatással le nem kötött részében, nem pedig a neveléssel-oktatással lekötött részében rendelhető el. A most elmondottak alapján a Kormányrendelet 17.§ (5) bekezdésének fentebb idézett előírása sem vonatkozik a csoportösszevonás esetére, azaz nem esik az eseti helyettesítésre vonatkozó napi és heti korlátozás alá.

   Témánk teljes áttekintése érdekében vizsgáljuk még meg továbbá a megszűnt KLIK Kollektív Szerződésének témakörünkre vonatkozó előírásait és az ahhoz kapcsolt magyarázatokat. Ez vizsgálatunk szempontjából fontos tényeket tartalmazhat, mert a megszűnt KLIK Kollektív Szerződése a Munka törvénykönyvének 282. § (1) bekezdése alapján még 2017. december 31-ig hatályban van, azaz a fenntartás szempontjából jogutódnak tekintendő tankerületeknek az abban foglalt szabályokat az ismertetett határidő lejáratáig be kell tartaniuk a Munka törvénykönyvében foglalt alábbi szabályozás alapján.

Mt. 282. § (1) A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani.

Részlet a KLIK Kollektív Szerződéséből:

12.3. Ha a munkaszervezés más módon nem oldható meg és a pedagógus átmenetileg más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn belül – a sajátjával együtt tanítja, összevonással megvalósított helyettesítést lát el.  Az összevonással megvalósított helyettesítésért megállapodás szerint díjazás illeti meg a pedagógust, feltéve, ha az meghaladja az eseti helyettesítés mértékét.

   A KLIK Kollektív Szerződése tehát értelmezi az „összevonással megvalósított helyettesítés” fogalmát éppen arra az esetre, amikor a pedagógus saját tanulócsoportját egy más pedagógus tanulócsoportjával – az igazgató elrendelése alapján – összevonja. A jogszabályok azonban nem tartalmazzák az „összevonással megvalósított helyettesítés” kategóriáját, ezért ez a fogalom csupán a KLIK kollektív szerződésének a dolgozó számára biztosított további kedvezményeként értelmezhető. Ennek meghatározására, azaz az általános szabályoktól való pozitív eltérésre a Kollektív Szerződés törvényesen jogosult a Munka törvénykönyve alábbi rendelkezései szerint.

Mt. 277. § (1) A kollektív szerződés szabályozhatja

a) a munkaviszonyból származó vagy az ezzel kapcsolatos jogot vagy kötelezettséget,

b) a feleknek a kollektív szerződés megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos magatartását.

(2) Kollektív szerződés - eltérő rendelkezés hiányában - a Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet.

(4) A szűkebb hatályú kollektív szerződés az általánostól - ennek eltérő rendelkezése hiányában - csak a munkavállaló javára térhet el.

Azt is látjuk ebben a rendelkezésben, hogy az összevonással megvalósított helyettesítésért a KLIK Kollektív Szerződése szerint is csak akkor jár díjazás, ha az meghaladja az eseti helyettesítés mértékét. A neveléssel-oktatással lekötött időkeretben vagy az ezt meghaladó eseti helyettesítés maximálisan elrendelhető mértékén belül tehát a KLIK Kollektív Szerződése sem biztosít díjazást a csoportösszevonásban dolgozó pedagógus számára.

Értelmezzük a KLIK K.Sz. 12.3 pontjából idézett szöveget egy példán: legyen a szóban forgó pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje például heti 24 óra (ez a szabályos 22-26 órás intervallumban van). Ha elrendelnek számára a hét egy napján megtartandó három óra csoportösszevonást, akkor az elrendelt három óra egy órával meghaladja az elrendelhető eseti helyettesítés napi kétórás mértékét, ezért az elrendelt harmadik órára jár a 12.3-ban szereplő díjazás, az első két órára nem.

A KLIK Kollektív Szerződésének magyarázata:

Idézzük itt a KLIK Kollektív Szerződésének magyarázatát az eseti helyettesítés elrendeléséről: „Az elrendelt többlettanítás között díjazása szempontjából különbséget kell tenni az eseti helyettesítés és az eseti helyettesítést meghaladó többlettanítás között. Eseti helyettesítés jogcímén – az elrendelés feltételeinek fennállása esetén – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett, „fix” heti óraszám esetén azt meghaladóan – egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra – rendelhető el többlettanítás. A harminc tanítási napba beszámít az a nap is, amelyen egy óra többlettanítást rendeltek el. Az eseti helyettesítésért nem jár külön díjazás. Az eseti helyettesítés körébe nem tartozó többlettanításért óradíjat kell fizetni.”

Tekintsük át végezetül a KLIK Kollektív Szerződésének az „Óradíj a többlettanításért” c. részét: „A kollektív szerződés az elrendelés alapján elvégzett többlettanítás után akkor írja elő az óradíj kifizetését, ha a pedagógus a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje felett és az eseti helyettesítést meghaladó mértékben tart további tanórai vagy egyéb foglalkozást. Értelemszerűen, ahol a köznevelésről szóló törvény egyértelműen és pontosan meghatározza, hogy a pedagógusnak hány tanórai és egyéb foglalkozást kell megtartani egy héten, az e feletti tanítás után jogosulttá válik az érintett az óradíjra, amennyiben annak mértéke meghaladja az eseti helyettesítés mértékét. A heti teljes munkaidőn belül tehát önálló megítélést kap a neveléssel-oktatással lekötött idő. A munkáltató nem azt vizsgálja, hogy túllépték-e a heti rendes munkaidőt.

Ha a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százaléka, óradíjra akkor válik jogosulttá, ha huszonhat óra felett végzett tanítást és az nem minősül eseti helyettesítésnek. Ezeknek a feltételnek akkor is teljesülnie kell, ha a pedagógus tantárgyfelosztás szerinti heti tanóráinak és egyéb foglalkozásainak a száma kevesebb huszonhat óránál, például huszonkettő óra.„

    Témánk körül járását befejezve megállapíthatjuk tehát, hogy a pedagógus számára a neveléssel-oktatással lekötött időkereten belül elrendelt csoportösszevonásért – a jogszabályok előírásai alapján – nem jár helyettesítési díj. A KLIK Kollektív Szerződése tartalmaz ugyan az „összevonással megvalósított helyettesítés” esetére érvényes díjazási szabályokat, ezeket azonban a neveléssel-oktatással lekötött időkereten túl, sőt az ezt meghaladó eseti helyettesítések további heti hatórás időtartamát meghaladó esetben rendeli el kifizetni.

A cikk Wordben letölthető innen:

Eseti helyettesítés csoportösszevonás esetén?

 

A mappában található képek előnézete A jobbik részem