Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Egyházi iskolák működésének eltérő szabályai

2013.06.26

 Mennyiben azonos, mennyiben más?

Az egyházi fenntartású köznevelési intézmények működésének eltérő szabályairól
 
A cikk letölthető innen: Egyházi iskolák
 
Cikkünkben felsoroljuk az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel kapcsolatos legfontosabb előírásokat kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a szabályozás eltér a nem egyházi fenntartású intézményekben követendő szabályoktól. Cikkünkben a köznevelési törvényt Nkt., a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet R. jelöléssel rövidítjük. Általában az egyes jogszabályi előírások lényegét emeljük ki, többnyire nem közöljük a jogszabály pontos szövegét!
 
Nkt.31. § (1) Az egyházi intézmények az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.
Nkt. 31.§ (2):Az egyházi fenntartású iskolák működésének legfontosabb eltérő szabályai:
· Az egyházi intézmények vallási tekintetben elkötelezetten működhetnek, ezért előírhatják a szóban forgó vallás, világnézet elfogadását, és azt felvételi eljárásban érvényesíthetik.
· Nem kell alkalmazni a tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, az osztály-, csoportlétszámokra vonatkozó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével,
· A fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást.
 
Nkt. 32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:
· a pedagógusok és egyéb munkavállalókkal szemben világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő,
·  az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol,
·   a fenntartó az iskola számára előírhatja egy bizonyos kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,
· pedagógiai programjába beépítheti a vallási ismereteket, helyi tantervébe a hitoktatást,
·    korlátozhatja, hogy a pedagógus saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját (ld. Nkt. 63. § (1) bekezdés d),
·    SZMSZ-ében és házirendjében az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, ennek megsértése esetén a pedagógus ellen eljárás indítható,
· a hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie,
· a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé,
·  az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, ha a hittan tantárgy tartalmazza a Nat-ban az etikára vonatkozóan meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.
 
Nkt. 33. § (1): A feladatellátás szabályai köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat esetében:
·    Ha az egyházi fenntartó köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat (ld. Nkt. 32. § (2) bek.) alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában.
o   Ekkor felvételi körzetének azt a települést, fővárosban azt a kerületet kell tekinteni, amelyben az általános iskola székhelye, telephelye található.
o   Ha a településen csak egy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles tanköteles tanulókat.
o   Az egyházi intézmény fenntartója a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével meghatározza azt a tanulói létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg.
·         Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az általános iskola alapító okiratában meghatározott felvehető maximális tanulói létszám huszonöt százaléka.
Nkt. 34.§ (1)-(2): A kormányhivatal vezeti az egyházi intézmények jegyzékét, továbbá legalább kétévente elvégzi az egyházi intézmények fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.
Nkt. 41. § (1): A nyilvántartások vezetési kötelezettsége
·    Az egyházi intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint a statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
·    Az egyházi intézményekben nyilván kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat, így a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.
Nkt. 46. § (3): A tanulónak joga, hogy egyházi intézményben vegye igénybe az iskolai, kollégiumi ellátást.
Nkt. 68. § (2): Az egyházi intézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.
Nkt. 74. § (2): Az állam a köznevelési feladatait egyházi intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján is elláthatja.
R. 28. § (3) Az egyházi fenntartású középiskola a tanulók felvételét az adott vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és azt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.
R. 160. § A kormányhivatal által az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézmény törvényességi ellenőrzésének vizsgálati szempontjait tartalmazza.
R. 161. § (3) Egyházi intézmény esetén a kötelező eszközök és felszerelések meglétének vizsgálatakor a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottakat is figyelembe kell venni.
 
A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet az egyházi oktatás ingyenességéről
 
21.§ (2): A köznevelés-fejlesztési tervnek ki kell térnie arra, hogy az állami köznevelési feladatok ellátásához járási, megyei, fővárosi szinten az egyházi fenntartású intézmények bevonása milyen köznevelési alapfeladat ellátásba, milyen gyermek és tanulólétszámmal, milyen időtartammal szükséges.
21/B.§ (7) A köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi intézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét a köznevelés-fejlesztési tervnek a Hivatal honlapján való megjelentetését követő öt, illetve tizenöt napon belül küldi meg a Hivatalnak.
 
37. § (1)Az egyházi és a magánintézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában
·    Ebben az esetben az oktatás ingyenességére, a térítési díj, tandíj kérdéseiben a Kormányrendelet 33-36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
 
A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.)
Ehtv. 12. § (1) Az egyház nevelési, oktatási, felsőoktatási, stb. tevékenységet végző intézményeket létesíthet és tarthat fenn.
Ehtv. 12.§ (2) Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett, így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg.
Ehtv. 19. § (4) Az egyház közcélú tevékenysége és intézménye a hasonló tevékenységet folytató állami intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatásra jogosult. Az egyházi intézményben a munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Ehtv. 19. § (5) Az állami vagy önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések az egyházi intézményének foglalkoztatottaira is azonos feltételekkel terjednek ki.
 
Az egyházi nevelés-oktatás állami finanszírozásának alapelvei
Az egyházi oktatás finanszírozásának alapelveit az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény teremti meg.
5. § (1) Az egyházi nevelési-oktatási, felsőoktatási, stb. intézmények költségvetési finanszírozása az állami intézményekre vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik.
5. § (2): Az egyházi fenntartók intézményeik után a hasonló feladatot ellátó állami intézményekkel azonosan járó normatív és egyéb állami hozzájárulásának jogcímeit az éves költségvetési törvény tartalmazza.
6. §: Az egyházak további kiegészítő támogatásra jogosultak, amelynek alapja a közszolgáltatásokat (nevelés-oktatást) egyházi intézményben igénybe vevők száma. A kiegészítő támogatás összege meghatározásának szabályait a (3) bekezdés tartalmazza.
 
Az egyházi oktatás normatív finanszírozását jelenleg a 2013. és a 2012. évi költségvetési törvények együttesen határozzák meg:
A 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi Kvtv.) 35. §-a tartalmazza a köznevelési közfeladatot ellátó egyházi fenntartók számára megállapított normatív és egyéb támogatást.
 
2013. évi Kvtv. 35. § (1) a): az egyházi köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig megillető normatív és egyéb hozzájárulásra a 2012. évi Kvtv. szabályait kell alkalmazni.
 
2012. évi Kvtv. 38. § (1) a) Az egyházi intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg a 3. melléklet 15. és 16. pontjában, az 5. melléklet 5. pontjában és 11. pont, továbbá a 8. melléklet I. rész 1-5. pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.
 
2012. évi Kvtv. 38. § (2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg 230 000 forint/év minden tanuló után, amely a fenntartót illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban.
 

 

A 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó finanszírozás szabályaita Kormány dolgozza ki és nyújtja be az Országgyűlésnek. Ennek jogszabályban rögzített határideje 2013. március 31. volt, de a szükséges lépés még nem történt meg.

 

 
Kazincbarcika, 2013. június 26.
 
Petróczi Gábor
igazgató, közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk