Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Online kérdőívek

2015.08.09

A pedagógusokat értékelő online kérdőívek

Az önértékelési kézikönyvek 4.3.1.3 fejezetének 3. pontja rögzíti, hogy az önértékelésre kijelölt pedagógus tevékenységével kapcsolatosan online kérdőívek kitöltését kell megszervezniük az önértékelési csoport tagjainak.

 

Online kérdőív kitöltése szükséges az alábbi szereplők részéről:

 • az önértékelésben résztvevő pedagógus (18 kérdés)
  • a pedagógus maga tölti ki
 • a pedagógus által tanított tanulók elégedettségi kérdőíve (csak középiskolában és a szakképző intézményekben, 20 kérdés)
  • az érintett pedagógus által tanított diákok töltik ki
 • a pedagógus által tanított tanulók szüleinek elégedettségi kérdőíve (39 kérdés)
  • a kérdőívet a pedagógus tanítványainak szülei töltik ki
 • a munkatársaknak az adott pedagógusra vonatkozó kérdőíve (36 kérdés)
  • a nevelőtestület tagjai töltik ki
 • vezetői önértékelő kérdőív (40 kérdés)

Az intézményvezető és az intézmény önértékelési folyamatában még további kérdőívek is szerepet kapnak, ezek tárgyalásától most eltekintünk, mert a pedagógusok értékelési rendszerére koncentrálunk. A 4.3.1.2 fejezetben leírtak alapján a kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer támogatja. A felmérést azok számára lehet továbbítani, akik az informatikai rendszer által generált egyedi elérhetőségeket kitöltötték. Az online kérdőívek kitöltésével kapcsolatban ezért jelentkezhetnek problémák. Egyáltalán nem biztos, hogy minden egyes iskolában és óvodában egyszerűen megszervezhető, hogy a résztvevő szülők (esetleg tanulók) az informatikai rendszerbe belépjenek és az egyedi elérhetőségre vonatkozó adatokat kitöltsék. Adott esetben sok ember számára az is problémát jelenthet, hogy hogyan kell egy online kérdőívet kitölteni. Ez esetben jöhet szóba a 4.3.1.3 fejezetben leírtak szerint a kérdőívek papír alapú felhasználása.

 

De fordítsuk figyelmünket arra, hogy az egyes online kérdőívek kitöltését hány fő részvételével érdemes megszervezni, hiszen ezzel kapcsolatban az Önértékelési kézikönyv is csak nagyon általános megállapításokat tesz.

 • a pedagógus által tanított tanulók elégedettségi kérdőíve (középiskolában és a szakképzésben)
  • célszerű, ha több osztályt, csoportot tanító pedagógus esetében a kitöltők köre legalább két osztály tanulóiból tevődik össze, a tapasztalatok szerint 18-20 fős megfelelően széles körben válogatott mintán már érvényesnek tekinthető eredményt kaphatunk
 • a pedagógus által tanított tanulók szüleinek elégedettségi kérdőíve
  • célszerű, ha több osztályt, csoportot tanító pedagógus esetében legalább két osztály szülőiből tevődik össze a kitöltők köre, a tapasztalatok szerint 18-20 fős megfelelően széles körben válogatott mintán már érvényesnek tekinthető eredményt kaphatunk
 • a munkatársaknak az adott pedagógusra vonatkozó kérdőíve
  • az Önértékelési kézikönyv végképpen félreérthető megfogalmazást közöl
  • 10-12 pedagógus megkérdezésével (ha van ennyi a nevelőtestületben) már reális eredményt kaphatunk
  • ha a tantestület létszáma alacsony, mindenkit vonjunk be a kérdőív kitöltésébe
  • ha a tantestület létszáma magas, akkor ne vonjunk be mindenkit a kérdőív kitöltésébe, mert pl. egy 50 fős nevelőtestületnél évi legalább 25 pedagógus kérdőíves értékelését kell megszervezni

 

A továbbiakban (a vezetői önértékelő kérdőív kivételével) közöljük a pedagógusra vonatkozó online kérdőíveket az Önértékelési kézikönyv mellékleteinek felhasználásával.

 

1 A pedagógus önértékelő kérdőíve

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:

5 = teljesen egyetért

4 = többségében így van

3 = általában igaz

2 = többnyire nincs így

1 = egyáltalán nem ért egyet

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk.

 

1. Ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket.

2. Alapos és körültekintő a szakmai tervezése.

3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő.

4. Szívesen, örömmel tanít.

5. Határozott, szuggesztív az órákon.

6. Tanóráinak felépítése logikus.

7. Színes, változatos módszereket alkalmaz.

8. A szemléltetése változatos.

9. Teljesíthető követelményeket támaszt.

10. Ellenőrzése, értékelése következetes.

11. A házi feladatok mennyisége a korosztálynak megfelelő.

12. A házi feladatokat, tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi.

13. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít.

14. A lemaradó tanulókat korrepetálja.

15. Tanóráin rend, fegyelem van.

16. Jó a kapcsolata a diákokkal.

17. Jó a kapcsolata a szülőkkel.

18. Jó a kapcsolata a kollégákkal.

 

Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide!

 

2 A tanulók elégedettségét mérő kérdőív

(csak a középiskolákban és a szakképző iskolákban)

Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy az alábbi állítások közül melyik mennyire igaz a tanárára vonatkozóan! A legördülő menü segítségével válassza ki a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között!

A számok jelentése a következő:

5 = teljesen egyetértek

4 = többségében így van

3 = általában igaz

2 = többnyire nincs így

1 = egyáltalán nem értek egyet

0 = nincs információm

A „0” megjelölést a kérdőív átlagába nem számítjuk bele!

 

Pontos válaszai segítenek abban, hogy tanára munkájára vonatkozóan az Ön véleményét megismerjük. Segítő közreműködését köszönjük.

1. Szívesen, örömmel tanít.

2. Határozott, szuggesztív az órákon.

3. Tanóráinak a felépítése logikus.

4. Színes, változatos módszereket alkalmaz.

5. Teljesíthető követelményeket támaszt.

6. A házi feladatok mennyisége és minősége megfelelő.

7. A házi feladatokat, a tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi és értékeli.

8. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőséget biztosít.

9. A lemaradó tanulókat igyekszik felzárkóztatni.

10. Nevelőmunkája humánus.

11. Tanóráin megfelelő rend, fegyelem van.

12. Jó a kapcsolata a diákokkal.

13. Értékelése objektív, érthető, igazságos.

14. Feleltetésnél, dolgozatírásnál mindig tudatosítja az elvárásokat.

15. A dolgozatokat a megadott határidőre kijavítja.

16. Segít, hogy a tanulók megismerjék és fejlesszék képességeiket.

17. Felkészít a továbbtanulásra.

18. Segítséget nyújt a hiányosságok pótlásában.

19. A nevelésre is gondot fordít.

20. Tanórán kívül is lehet rá számítani, ha erre valakinek szüksége van.

 

3 Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

 

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:

5 = teljesen egyetért

4 = többségében így van

3 = általában igaz

2 = többnyire nincs így

1 = egyáltalán nem ért egyet

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

 

1. A tanulói munkákból jól követhető a tananyag.

2. Szívesen, örömmel tanít, gyermekem szereti az óráit.

3. Szakterületének fogalomrendszerét gyermekem megérti, használja.

4. Számomra hiteles személyiség, példaadó pedagógus.

5. Az ellenőrzőbe az osztályzatokat időben beírja, a beírásból követni tudom azt is, hogy gyermekem a jegyet melyik tananyagra kapta.

6. Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról.

7. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi a gyermekem előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit, szorgalmi feladatait.

8. Gyermekem otthoni tanulását az interneten keresztül is segíti.

9. A tanóráin gyermekem egyéni feladatokat is kap.

10. Folyamatosan motiválja gyermekemet a tanulásban.

11. Olyan követelményeket támaszt, amelyet gyermekem teljesíteni is tud.

12. Számonkérése rendszeres, igazságosan és következetesen értékel

13. A házi feladatokat, gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi.

14. A gyermekemnél észreveszi a fejlődést, vagy visszaesést, és arról visszajelez.

15. Nevelőmunkájában megértő, fejlesztésközpontú.

16. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál velünk, szülőkkel.

17. Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában.

18. Ha gyermekem lemarad a tananyagban, korrepetálást tart számára.

19. Gyermekemet a társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli.

20. Jól kezeli a konfliktusokat, a diákokkal közösen elfogadott szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját.

21. Folyamatosan fejleszti gyermekem kommunikációját, ösztönzi őt a véleménycserére, párbeszédre, fejleszti vitakultúráját.

22. Jó közösségépítő pedagógus.

23. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a tanítványai számára.

24. Értékelése objektív, következetes, számunkra érthető.

25. Rendszeresen számon kéri gyermekem felkészülését.

26. Elegendő osztályzatot ad gyermekemnek, időben lehetőséget ad a javításra.

27. Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a tájékoztatása alapos. Jól követhető az osztály/gyermekem tanulmányi előmenetele, magatartási helyzete.

28. A dolgozatokat megfelelően előkészíti.

29. A dolgozatokat az előírt határidőre kijavítja.

30. A dolgozatokat kiértékeli, az eredmények függvényében korrepetálást szervez, a problémás feladatokat folyamatosan gyakoroltatja.

31. Kommunikációját a szülőkkel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

32. E-mailben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra.

33. Nyitott gyermekemmel, és a tanítás eredményességével kapcsolatos, visszajelzéseimre.

34. Gyermekem fontos a számára, sokszor beszélget vele, véleményét meghallgatja.

35. Alapos munkájára, megbízható személyére, mindig számíthatnak a szülők.

36. Személyisége mintaértékű számomra.

37. Megnyilatkozásaiból látszik, hogy fontos számára az intézmény, amelyben tanít.

38. Jó ötletei vannak, sok új kezdeményezése van az osztályban.

39. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival.

 

 

4 Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

 

Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:

5 = teljesen egyetért

4 = többségében így van

3 = általában igaz

2 = többnyire nincs így

1 = egyáltalán nem ért egyet

0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

 

1. Az előírt pedagógiai feladatokat magas szakmai színvonalon látja el.

2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket.

3. Hiteles személyiség, példaadó pedagógus.

4. Dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő.

5. A tanulók osztályzatait, értékelését a naplóban rendszeresen vezeti.

6. Beszámolói áttekinthetőek, alaposak.

7. Színvonalas bemutató órákat tart.

8. Jól ismeri az intézmény szabályzatait, az intézmény nevelés-oktatási koncepcióját.

9. Jól ismeri az intézmény vezetésének elvárásait (munkaköri leírás) azoknak a napi munkája során kiválóan megfelel.

10. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival.

11. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre.

12. A lemaradó tanulókat rendszeresen korrepetálja.

13. Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről.

14. Szívesen, örömmel tanít, a tanulók szeretik az óráit.

15. Határozott, szuggesztív személyiség.

16. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

17. Jól kezeli a konfliktusokat, tanulóival közösen elfogadott szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját.

18. Gyermekvédelmi munkája figyelmes, tapintatos és hatékony.

19. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára.

20. Értékelése objektív, érthető, következetes.

21. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

22. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja azokat szakmai fejlődése érdekében.

23. Szakmai vitákban nyitott, toleráns. Kiáll a véleményéért, de meggyőzhető és együttműködő.

24. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában.

25. Munkája során érthetően, és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.

26. Alapos munkájára, megbízható személyére mindig számíthatnak a kollégái.

27. A gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultál kollégáival,.

28. Pozitív nevelői mintát sugároz a kollégák felé.

29. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival.

30. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről.

31. Folyamatosan képezi magát, szívesen vesz részt továbbképzésen, ha lehetősége adódik.

32. Nyitott az új módszerekre, figyelemmel kíséri a szakterületeit érintő tudományos eredményeket.

33. Jó ötletei vannak, keresi az új kezdeményezésekre a lehetőséget az osztályokban, a nevelőtestületben.

34. Szívesen vesz részt pályázatírásban, ha erre lehetőség adódik.

35. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival.

36. Ötleteivel, hatékony munkájával segíti az intézményvezetést, kollégái munkáját.

 

*

Az intézményi önértékelésnek a pedagógus értékelésével, önértékelésével kapcsolatos kötelező feladatai ismertetésének végére értünk. Láthatjuk, hogy az Önértékelési kézikönyvekben rögzített információszerzési módszerek rendkívül sok feladat elé állítják az intézmények vezetőit, az önértékelési csoportban résztvevő kollégákat és az abban közvetlenül részt nem vevő pedagógusokat is. Talán megkockáztathatjuk a megállapítást, hogy az itt vázolt értékelési és önértékelési eljárás kétévenkénti megismétlése feleslegesen sok munkára kényszeríti a pedagógusokat. Az ötéves tanfelügyeleti ellenőrzési ciklusokhoz igazodva bőven elégségesnek mutatkozna, ha a pedagógusok önértékelésére ötévente csak egyszer, a tanfelügyeleti látogatást megelőzően kerülne sor.

 

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e fejezetben ismertetett eljárások elvégzését követően a megismert adatokat, tényeket az adatgyűjtést végzők az erre a célra kialakított informatikai felületen kötelesek rögzíteni (4.3.1.2. fejezet bevezető része), amely azokat elérhetővé teszi az önértékelést végző pedagógus, az önértékelési csoport tagjai és az intézményvezető számára.  Nem tudunk információt adni arra vonatkozóan, hogy az informatikai felület e célra szolgáló része mennyi adat bevitelét követeli meg a felhasználóktól.

 

 

A mappában található képek előnézete Lurdy-ház-2013