Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hogyan állunk az intézményi önértékeléssel?

2019.02.19

Az intézményi önértékelés helyzete és feladatai

Az intézményi önértékelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírásokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. A pedagógusok intézményi önértékelésére vonatkozó eredeti szabályozást alapvetően a rendelet 145.§ (2) bekezdése határozta meg, melynek értelmében eredetileg kétéves gyakorisággal kellett volna elvégzeni a pedagógusok intézményi önértékelését. A rendelet 2015. április 22-én hatályba lépett 193. § (21) bekezdése meghatározta azt az időkorlátot is, ameddig minden pedagógus önértékelését el kellett volna végezni. A 145. § (2)-(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kellett volna végezni a teljes körű intézményi önértékelést. Ez a rendelkezés azonban 2017. január 1-jétől már nincs hatályban.

2016. szeptember 1. napjától lényeges ponton (és tegyük hozzá: szükségszerűen) módosult a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendeletben foglalt szabályozás: az intézmények és a pedagógusok terheinek csökkentése érdekében a rendelet két évről öt évre módosította a pedagógusok intézményi önértékelésének gyakoriságát. Erre a módosított gyakoriságú önértékelési eljárásra azonban nyilvánvalóan nem vonatkozhat a rendelet 193. § (21) bekezdésében meghatározott 2017. június 30-i határidő, hiszen az a korábban előírt kétéves értékelési gyakorisághoz volt rendelve.

Először tekintsük át azt, hogy az Oktatási Hivatal honlapján szereplő adatok alapján milyen információnk lehet az intézményekben lezárt önértékelések számáról és összetételéről. A 2015., 2016. és 2017. évre vonatkozó lezárt intézményi önértékelésekről pontos adatokat olvashatunk a felületen, de az önértékelések pedagógusok, intézményvezetők és intézmények közötti megoszlásáról nincs érdemi információ. Vélelmezhető, hogy a 2015-2017 között lezárt intézményi önértékelések döntő többsége pedagógus intézményi önértékelés, közöttük legföljebb néhány száz intézményvezetői önértékelés lehetett, intézményi önértékelés pedig bizonyára egyáltalán nem fordul elő. Az Oktatási Hivatal honlapján a 2018-ban lezárt önértékelések számáról és megoszlásáról a cikk írásakor semmiféle adat nem szerepel. A következő diagramon az elmúlt öt évre vonatkozóan hasonlítjuk össze az egyes években lefolytatott tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint az intézményekben lezárt önértékelések számát.

Az adatokat értelmezve azonnal láthatjuk, hogy 2015-ben és 2016-ban az intézményi önértékelések száma pontosan megegyezik az elrendelt tanfelügyeleti ellenőrzések számával. Ebben az időszakban még csak azoknak a pedagógusoknak az önértékelésére került sor, akiket tanfelügyeleti ellenőrzésre is kijelöltek. Ekkor az intézményi önértékelés még a korábban már említett egyszerűsített önértékelés formájában történt, amelyben csupán a pedagógus kollégák kérdőíves felmérésének elvégzése, valamint az önértékelt pedagógus önfejlesztési tervének feltöltése volt a követelmény. Az informatikai rendszer korlátozott működése miatt 2017. január 17-ig nem is volt lehetőség arra, hogy egy tanfelügyeleti eljárásra ki nem jelölt pedagógus vagy intézményvezető esetében az informatikai felület használatával meg lehessen indítani az intézményi önértékelést, holott a jogszabály korábban már említett eredeti előírásai szerint a pedagógusok tejes körű intézményi önértékelését 2017. június 30-ig be kellett volna fejezni.

Amint a grafikonon is látható, 2017-ben már 11 ezer (többségében) pedagógus intézményi önértékelésére került sor a négyezernél is kevesebb tanfelügyeleti ellenőrzés mellett. Mint említettem, semmiféle adatunk nincs a 2018. évi, és persze nem is lehet a 2019 végére lezárható önértékelések számáról, így 2018-ra és 2019-re a 2017. évi 11 ezer fős létszámot némileg meghaladó 13 ezres és 15 ezres számot vélelmeztük, bízva – reméljük, nem ok nélkül – az intézményvezetők aktivitásában. Az adatok prognózisára azért van szükségünk, hogy áttekinthessük az intézményekben tapasztalt önértékelési aktivitás megfelelőségét vagy annak ellentettjét.

Ha a 2018. és 2019. évi 13, illetve 15 ezer fős prognózis nem tér el jelentősen a valós adatoktól, akkor a 2015-2019. közötti ötéves időszakban összesen 45 ezer pedagógus, vezetői és intézményi önértékelés lezárására lehet reálisan számítani.

A pedagógusok ötévenként történő intézményi önértékelési kötelezettségét a rendelet 145. § (2a) bekezdése 2016. szeptember 1-től hatályosan vezette be, és a rendelet nem írt elő a pedagógusok intézményi önértékelésének befejezésére vonatkozó, a korábbi 193. § (21) bekezdéséhez hasonló konkrét időpontot. Ebből adódóan a pedagógusok első intézményi önértékelését a módosított önértékelési határidők bevezetésétől, azaz 2016. szeptember 1-jétől számított öt éven belül, tehát 2021. augusztus 31-ig kell befejezni. Ugyanez a határidő vonatkozik az intézmények teljes körű intézményi önértékelésének lezárására is. A pedagógusok első intézményi önértékelését tehát az eredeti 2017. június 30-i határidőhöz képest csak 2021. augusztus 31-ig kell befejezni az intézményekben. Ez a határidő azonban vészesen közel van.

Most tekintsük át, hogy az összes pedagógus, minden intézményvezető és tagintézmény-vezető, valamint az összes intézmény 2021. augusztus 31-ig történő intézményi önértékelési kötelezettségének teljesítésében hol tartunk, és az elkövetkező két évben milyen feladatok várnak ránk! A 2018. évi statisztikai adatokból kiolvashatjuk az óvodák, általános iskolák és középiskolák számát, valamint az intézménytípusok feladatellátási helyeinek számát: óvoda 4.579, általános iskola 3.585, középiskola 2.416. Azaz összesen 10.580 feladatellátási helyen folyik a nevelő-oktató munka. Az Oktatási Hivatal intézménykeresőjében szereplő lapok számának és az egy lapon feltüntetett intézmények számának becslésével vélelmezhetően nagyjából 7 ezer önálló intézmény működik. A köznevelésben dolgozó pedagógusok száma a statisztikák szerint 150 ezer fő.

A 2021. augusztus 31-ig lezárandó önértékelések száma tehát vélhetően közel áll az alábbiakhoz:

Az önértékelés típusa

Pedagógus önértékelés

Vezetői önértékelés

Intézményi szintű önértékelés

Összesen

Becsült száma

150.000

11.000

8.000

169.000

A teljes önértékelési rendszer befejezéséhez tehát nagyjából 169.000 önértékelést kell elvégezni, amelynek 90 %-a pedagógus önértékelés, míg a maradék 10% intézményvezetői (vagy intézmény-egység vezetői, tagintézmény-vezetői), valamint intézményi szintű önértékelés. Hasonlítsuk össze a becsült adatokat a 2019. év végéig várhatóan lezárt önértékelési adatokkal:

Az önértékelés típusa

Pedagógus önértékelés

Vezetői önértékelés

Intézményi szintű önértékelés

Összesen

Becsült száma

150.000

11.000

8.000

169.000

2019 végéig lezárul

45.000

8.644

7.325

60.969

Ha az önértékelési feladatok összes számát érintő 169 ezer önértékelést eredményező számításunkat összevetjük a 2019 végéig várhatóan lezárásra kerülő önértékelések számával, az alábbiakat állapíthatjuk meg:

  • a vezetői önértékelések száma az időarányosnál jobb, a lezárt önértékelések száma kifejezetten jó,
  • az intézményi szintű önértékelések száma az időarányosnál sokkal jobb, a lezárt intézményi szintű önértékelések száma kifejezetten megnyugtató,
  • a pedagógus önértékelések150 ezerhez közeli számához képest a 2019 végéig várhatóan lezárásra kerülő 45 ezer pedagógus önértékelések száma az időarányoshoz képest rendkívül erős lemaradást mutat.

Komoly probléma mutatkozik tehát a pedagógusok intézményi önértékelésében, mert két évvel a teljes önértékelési tevékenység határidejének lejárta előtt várhatóan csupán az érintettek 30%-a esetében zárul le az első pedagógus önértékelési folyamata.

Végezetül pedig tekintsük át, hogy a hátra lévő két évben a pedagógusok intézményi önértékelésekor országos szinten hány pedagógus önértékelést kell elvégeznünk az óvodákban, az iskolákban és más köznevelési intézményekben!

Tekintettel a fentebb közölt táblázatban közölt adatokra, valamint a 2015-2019 közötti ötéves időszakban várhatóan lezáruló önértékeléseknek az e fejezetben becsült számára, a következőket állapíthatjuk meg. Ha a jogszabályban meghatározott 2021. augusztus 31-i határidőig minden pedagógus, vezető és intézmény intézményi önértékelését be kívánjuk fejezni, akkor a 2015-2019 időszakban elért teljesítmény semmiképpen sem elegendő. Arra van szükség, hogy 2020-ban és 2021-ben összesen mintegy 124 ezer önértékelést végezzünk el az intézményekben. Ennek a létszámnak az utolsó két évre való elosztása csupán fikció, amely az elvárható maximális erőkifejtés esetén valósítható meg.

Mivel az e fejezetben bemutatott adatok szerint az intézményvezetők és az intézmények időarányos önértékelése nagyon pontosan az elvárt ütemezésnek megfelelően, időarányosan halad, a lemaradás teljes mértékben a pedagógusok intézményi önértékelésében felhalmozott késedelemnek tudható be. Ha az oktatási rendszer, az intézmények és az intézményvezetők meg akarnak felelni annak a jogszabályi előírásnak, hogy minden pedagógus kolléga első intézményi önértékelése 2021. augusztus 31-ig befejeződjék, akkor az utolsó két évben meg kell sokszorozni az intézményekben eddig elindított és lezárt pedagógus önértékelések számát.

Az intézményi önértékelés területén tehát a pedagógus önértékelésekben alapvető és lényeges elmaradás látható. A 2015-17-es időszakban várhatóan összesen teljesített 17 ezer önértékeléshez, vagy a 2015-2019 időszakra becsült 45 ezres önértékelési számhoz képest az utolsó két évben, a finisben, 52+72 ezer, azaz124 ezer önértékelés lefolytatása vár ránk. Ez a feladat még az utolsó hároméves mutatókhoz számolva is az önértékelési aktivitás megháromszorozását igényli az intézményektől és azok vezetőitől.

Saját iskolám esetében egészen más a helyzet, hiszen vezetőként az első évektől kezdve komoly figyelmet igyekeztem fordítani a pedagógus önértékelések gondos és reális tervezésére, a terveknek megfelelő vezetésére és a pedagógus önértékelések lezárására. Természetesen 2015-16-ban az általam vezetett iskolában is csupán a tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt öt pedagógus esetében tudtuk elkészíteni az egyszerűsített intézményi önértékelésüket, és mi is csupán 2017 januárjának végén kezdhettük meg a tervszerű intézményi önértékelést az immár általánosan működő informatikai felület használatával. A gimnáziumunkban dolgozó 50 pedagógus esetében a lezárt intézményi önértékelések évenkénti történő eloszlása, illetve az adott évvel bezárólag értékelt összes pedagógus száma a következőként alakult.

A grafikonon látható, hogy a jól tervezett és megfelelő időben elkezdett szisztematikus pedagógus önértékelési munka a legütősebb évben is csupán 13 pedagógus önértékelésének elvégzését követelte meg, és az utolsó három évben már feleennyi pedagógus önértékelésével kényelmesen végezhetünk. A következő diagram viszont egy hasonló pedagóguslétszámmal rendelkező olyan iskola önértékelési adatai alapján készült, ahol az első négy évben alig végeztek önértékelési feladatokat. Ebben az iskolában az utolsó két évben meg kell háromszorozni, illetve ötszörözni az eddigi legaktívabb év önértékelési teljesítményét, ami igencsak emberpróbáló feladatot fog jelenteni.

Gondolom, olvasóink egyetértenek azzal, hogy eszmefuttatásunk követése nem volt egyszerű. Amikor az önértékelésről szóló hivatalos adatokat a ránk váró önértékelési feladatok tömegével összevetettem, számomra is komoly meglepetést jelentett a hatalmas csúszás annak ellenére, hogy szakértőként és tanfelügyelőként egyértelmű tapasztalatokat szereztem a felhalmozott lemaradásról. De az adatok feldolgozásának eredményeként világosan láthatjuk azt, hogy az eddig felmutatott intézményi önértékelési teljesítmény távolról sem elegendő a 2021. augusztus 31-ig rendelkezésünkre álló időben történő teljesítésre. Ismerve az iskolákban, óvodákban és más intézményekben folyó munkaterhek mennyiségét, a vezetők és pedagógusok leterheltségét, kétkedésemet kell kifejeznem a feladat időben történő eredményes lezárulása ügyében.

A cikk Word formátumban itt érhető el: Az intézményi önértékelés helyzete

 

A mappában található képek előnézete Tavaszi_virágaink_2016