Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az önértékelési program elkészítése

2015.08.02

Az önértékelési program elkészítése

Tekintettel az előző cikkben leírtakra megállapítottuk, hogy az intézményi önértékelés rendszerét a köznevelési intézményekben kötelező működtetni, hiszen az önértékelési tevékenység eredményeit a tanfelügyelet és a pedagógusok minősítési rendszere is beépíti az értékelésbe. A huzamosabb időre tervezhető feladatok sikeres megoldása érdekében racionális lépésként értékelhető az intézményi önértékelési program létrehozása, amely ötéves középtávú időtartamra határozza meg az intézményben folyó önértékelési tevékenység alapelveit.

Az önértékelési programot leginkább az iskolák számára már nem kötelező intézményi minőségirányítási programhoz tudjuk hasonlítani, hiszen mindkét rendszernek közös eleme a belső erőforrásokon alapuló pedagógiai értékelő tevékenység. Amíg azonban az egykori minőségirányítási programok elveikben, munkamódszereikben, a vizsgált területekben és a megkövetelt adminisztráció mértékben rendkívül nagy szórást mutattak, a 2015 őszén elkészítendő intézményi önértékelési programoknak az Oktatási Hivatal által kidolgozott, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott módszerekkel kell történnie. Ezt a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vr.) 145. § (2) bekezdése írja elő az alábbiak szerint:

Vr. 145. § (2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

Az Oktatási Hivatal a fenti előírásnak megfelelően kidolgozta az intézmények Önértékelési kézikönyvét, amelyet kilenc változatban készített el; az Önértékelési kézikönyvek a www.oktatas.hu/kiadvanyok webes felületen érhetők el és tölthetők le:

 • az óvodák,
 • az általános iskolák,
 • a gimnáziumok,
 • a szakközépiskolák és a szakiskolák,
 • a kollégiumok,
 • az alapfokú művészetoktatási intézmények,
 • a gyógypedagógiai intézmények,
 • a pedagógiai szakszolgálatok
 • és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények számára.

Az Önértékelési kézikönyveket – a kézikönyvek szövegében olvasható információk szerint – az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta.

Tekintsük most át azokat a feladatokat, amelyek 2015 őszén várnak a köznevelési intézmények vezetőire és az önértékelési feladatokat a jövőben végző pedagógus kollégákra! A 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzési tervben szereplő pedagógusok névsorát az intézményvezetők 2015. július 31-én e-mail-ben megkapták az Oktatási Hivataltól. Mivel a 2016-ban tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt kollégák esetében már rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés adott pedagógusokra vonatkozó megállapításainak, az önértékeléssel kapcsolatos intézményi munkálatok megkezdésével tovább nem várhatunk!

 

A 2015/16-os tanév előkészítésének augusztus végén esedékes időszakában ezért a következő feladatokat kell elvégeznünk:

 • az intézményvezetőknek helyetteseikkel – és szükség esetén további egy-két olyan pedagógussal, akik a pedagógusok értékelésben már jártasak – el kell készíteniük az intézményi önértékelés bevezetésének ütemtervét,
  • ennek kapcsán föl kell mérni, hogy egy-egy tanítási év alatt az intézményben hány pedagógus értékelését kell elvégezni,
  • ehhez a magasabb vezetők mellett hány vezető vagy pedagógus rendszeres és tartós tevékenységére van szükség,
 • az intézmény vezetői és az önértékelési csoport más tagjai tanulmányozzák át az intézménytípusra kidolgozott önértékelési kézikönyvet,
 • meg kell alakítani az intézményi önértékelési csoportot, amelynek – javaslataim szerint – feltétlenül legyenek tagjai az igazgatók és az igazgatóhelyettesek,
  • csupán a magasabb vezetők által képviselt erőforrással azonban – mint később látni fogjuk – nem valósítható meg a sikeres önellenőrzési rendszer működtetése, ezért javasoljuk az intézmény állományában lévő mesterpedagógusok bevonását az önértékelési csoportba,
  • megfontolandó az intézményben működő munkaközösség-vezetők vagy legalább egy részüknek a bevonása – a döntés alapja az értékelésre való alkalmasság legyen,
  • helytálló gondolatnak látszik az is, hogy az intézményekben működő közalkalmazotti tanácsok vagy üzemi tanácsok elnöke és tagjai – alkalmasságuk esetén – szintén megbízást kapjanak az önértékeléssel kapcsolatos feladatok rendszeres végzésére,
 • meg kell tervezni az intézmény önértékelési rendszerének működtetését, amelynek során át kell tekinteni, hogy az intézmény vezetői és az önértékelési csoport többi tagjai milyen feladatok elvégzésébe vonhatók be, azokat milyen határidőkkel kell elvégezni,
 • el kell készíteni és az új tanévre szóló munkaterv részeként el kell fogadni a 2015/16-os tanévre szóló önértékelési tervet, ebben meg kell tervezni, hogy
  • kik az adott tanévben az önértékelési csoport tagjai,
  • a csoport tagjai mely önértékelési rendszerfeladatok ellátására kapnak megbízást,
  • az előttünk álló tanévben kik azok a pedagógusok, akiket a 2016. évi ellenőrzési tervben való szereplésük miatt okvetlenül szerepeltetni kell az önértékelési tervben,
  • az intézményben a tanév során hány pedagógus önértékelésére kerül sor,
  • milyen ütemezésben hajtják végre az önértékelési csoport tagjai és a nevelőtestület a rájuk váró feladatokat,
 • ha az induló tanévben az intézményvezető vezetői megbízásának második vagy negyedik évét tölti, akkor az önértékelési tervben az intézményvezető értékelését is tervezni kell,
 • az intézményi önértékelési rendszer bevezetéséről, működtetéséről, az ezzel kapcsolatos megbízásokról és a pedagógusok ezzel kapcsolatos feladatairól az éves munkaterv elfogadását megelőzően részletesen tájékoztatni kell a pedagógusokat,
  • a tájékoztatást külön nevelőtestületi értekezleten, a munkaterv elfogadásától elkülönülten érdemes megadni, mert a munkaterv megtárgyalásakor a sokrétű feladatok tömege miatt nem juthat elegendő figyelem és energia az önértékelési rendszer megismertetésére,
  • a tájékoztatás alkalmával világosan be kell mutatni az önértékelési rendszer összefüggését a tanfelügyeleti ellenőrzés és a pedagógusminősítés rendszerével,
  • a tájékoztatásnak (legkésőbb a munkaterv elfogadásakor) ki kell terjednie arra is, hogy az önértékelés rendszerének bevezetése ebben a tanévben konkrétan mely pedagógusokat érinti.

Az önértékelési rendszer működésének megtervezése során nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy a pedagógusok önértékelése a tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok azonosak, tehát az értékelés alapját a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások alkotják. Előnyt élveznek saját önértékelési rendszerük megtervezésekor és működtetésekor azok az intézmények, amelyek annak idején a pedagógus kompetenciákra alapozott, jól működő, kevés adminisztrációval és időráfordítással működtethető minőségirányítási programot készítettek, mert annak bizonyos elemei, munkamódszerei és szervezési rendje átvehető.

Végezetül néhány tanács az intézményi önértékelési rendszer tervezéséhez és előkészítéséhez:

 • a jogszabályok által kötelezővé tett, az önértékelési kézikönyvnek megfelelően működtetett önértékelési rendszer folyamatos, jelentős energiákat követel majd az intézményektől, a vezetőktől és az abban résztvevő pedagógusoktól,
 • az IMIP időszakában a hasonló feladatok megoldását a minőségirányítási munkában résztvevők kiegészítő juttatásával honorálta a jogalkotó, az önértékelési csoportok esetében ilyen juttatás nincs,
 • nem dolgozik célszerűen az a szervezet, amely sokszor tíz oldalas terjedelmes formában írja le önértékelési rendszerét, mert olyan rendszert kell készíteni, amely gyorsan, a lehető legkevesebb adminisztrációval (és kézi munkával), a pedagógusok önértékelő tevékenységével és az önértékelési csoportban résztvevők értékelő munkájával számszerűsíthető, a pedagógus kompetenciákat hatékonyan és röviden értékelő rendszert alkot,
 • a túltervezés elleni védelem leghatékonyabb eszköze az, ha a tervezéskor átgondoljuk, hogy a tanév során hány pedagógus önértékelését kell elkészítenünk, az egyes pedagógusok értékelésére az értékelők, a pedagógustársak, a szülők mennyi időt fognak majd fordítani,
 • járjunk tehát két lábbal a földön: ne vezessünk be túladminisztrált, felesleges elemeket tartalmazó önértékelési rendszert, éppen elég bonyolultak és szerteágazók (mint a későbbiekben látni fogjuk) a jogszabály által kötelezővé tett elemek is.

 

 

 

A mappában található képek előnézete Irénke virágai-2014