Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az intézményi önértékelés határideje, ütemezése

2018.02.05

Az intézményi önértékelés időarányos feladatairól és praktikus szervezési módjáról

E cikk első és legfontosabb feladata annak körüljárása, hogy mely időpontig kötelező az iskolák, óvodák és más köznevelési intézmények pedagógusainak az intézményi önértékelés keretein belüli önértékelésének befejezése.

Az intézményi önértékelés legfontosabb szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. A pedagógusok intézményi önértékelésére vonatkozó eredeti szabályozást a rendelet 145.§ (2) bekezdése határozta meg, melynek értelmében eredetileg kétéves gyakorisággal kellett volna elvégzeni a pedagógusok intézményi önértékelését. 2016.09.01-től azonban a realitásoknak sokkal inkább megfelelően (és a tapasztalatok levonásának eredményeként) a jogszabály már a pedagógusok ötévenkénti intézményi önértékelését írta elő.

A rendelet 193. § (21) bekezdése 2015.04.21-től hatályosan meghatározta azt az időkorlátot is, ameddig minden pedagógus önértékelését el kellett volna végezni. A 145. § (2)-(4) bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelést. Ez a rendelkezés 2017. január 1-jétől azonban nincs hatályban.

Az önértékelési kézikönyvek első kiadását 2015. október 5-én jelentette meg az oktatásért felelős minisztérium. Ennek megfelelően az első intézményi önértékeléseket a 2015/16-os tanévben lehetett megkezdeni annak ellenére, hogy az intézményi önértékelést biztosító informatikai felület igencsak korlátozott szolgáltatásokat biztosított. Ez a lépés eredetileg összhangban volt azzal, hogy a 2015/16-os, valamint a 2016/17-es tanévben (két év alatt) sorra kerülhetett volna minden pedagógus intézményi önértékelése.

Ugyanakkor 2016. szeptember 1. napjával az intézmények és a pedagógusok terheinek csökkentése érdekében a 20/2016. (VII. 24.) EMMI rendelet két évről öt évre módosította a pedagógusok intézményi önértékelésének gyakoriságát. Erre a módosított önértékelési terminusra azonban nem vonatkozik a rendelet 193. § (21) bekezdésében meghatározott 2017. június 30-i határidő hiszen az a korábban előírt kétéves értékelési gyakorisághoz volt rendelve. Természetesen technikai hibának kell minősítenünk azt a tényt, hogy a 193.§ (21) bekezdését 2016. augusztus 31-i határidővel a jogalkotó elmulasztotta törölni.

A pedagógusok ötévenként történő intézményi önértékelési kötelezettségét a rendelet 145.§ (2a) bekezdése 2016. szeptember 1-től hatályosan vezette be, és a rendelet nem írt elő a pedagógusok intézményi önértékelésének befejezésére vonatkozó, a korábbi 193. § (21) bekezdéséhez hasonló konkrét időpontot. Ebből az következik, hogy a pedagógusok első intézményi önértékelését 2016. szeptember 1-jétől számított öt éven belül, azaz 2021. augusztus 31-ig kell befejezni. Felhívjuk itt a figyelmet arra is, hogy ugyanez a határidő vonatkozik az intézmények teljes körű intézményi önértékelésének lezárására is.

A pedagógusok intézményi önértékelésének elvégzésére tehát – az eredeti tervekhez képest – némi haladékot kaptunk. Teljes mértékben elismerve az értékelési gyakoriság két évről öt évre történő emelésének szükségszerűségét azt is mérlegelnünk kell e döntés értékelésekor, hogy az intézményi önértékelést segítő szoftver teljes körűen csak 2017 januárjától vált használhatóvá.

Az intézményi önértékelés tanévenkénti feladatainak tervezésére minden tanév tervezési időszakában el kell készülnie az adott tanév intézményi önértékelési tervének, amely név szerint, az értékelés megszervezéséért felelős kolléga nevének feltüntetésével meghatározza a tanév önértékelési feladatait. Az elsőként elkészített 2015/16-os tanév intézményi önértékelési terve a korábban elmondottak szerint totális zsákutcába vitte az intézményeket és vezetőiket. A 2016. szeptember 1-jén hatályba lépett ötéves terminus bevezetésével a 2016/17-es tanévtől vált lehetővé és racionálissá a pedagógusok intézményi önértékelésének megkezdése. Az első reálisnak tekinthető intézményi önértékelési tervekkel tehát jellemzően a 2016/17-es vagy a 2017/18-as tanévben találkozhattunk. E cikk írásának és megjelenésének 2018. februári időpontjától tehát három és fél évünk van az intézményi önértékelés és az annak elválaszthatatlan részét képező pedagógus önértékelések lezárására. Ez az idő éppen elég e feladat elvégzésére, de csak akkor, ha ebben a tanévben alaposan átgondoljuk a ránk váró feladatokat, megtervezzük az egyes tanévekben elvégzendő munkát, és tempósan hozzákezdünk a pedagógusok szisztematikus önértékeléséhez. Meggyőződésem, hogy a most folyó tanév félévi és év végi értékelő értekezletén tárgyalni szükséges az intézményi önértékelés feladatait, meg kell határozni az önértékelési teendőket és el kell kezdeni – ha még nem történt meg – az effektív intézményi önértékelést.

Amennyiben az elkövetkező időszakban az Oktatási Hivatal elrendeli az adott iskola, óvoda intézményi tanfelügyeleti ellenőrzését, ennek előfeltételeként az intézményi önértékelésnek, illetőleg az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésének is meg kell történnie. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rögzíti az alábbiak szerint:

145. § (4) Az intézmény az önértékelését úgy tervezi, hogy a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben érintettek értékelésének eredménye a pedagógiai-szakmai ellenőrzés kijelölt időpontja előtt tizenöt nappal elérhető legyen a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben.

146. § (9) Intézményellenőrzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében vagy az intézményellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére is.

Most pedig tekintsük át azt, hogy a szakmailag igényes intézményekben az éves intézményi önértékelési feladatokat hogyan lehet tervezni, hogyan lehet követni az elvégzett és a hátra lévő munkafolyamatokat. Tekintsük át cikkünk záró részében azt is, hogyan tarthatók nyilván áttekinthető, az intézményi beszámolóba beemelhető, a fenntartó számára átadható és feldolgozható formában az öt év alatt elvégzett intézményi önértékelési feladatok és az önértékelési ciklus bezárásáig még hátra lévő feladatok.

Amint korábban is említettük, az adott tanév munkatervének elkészítésekor – vagy annak részeként – el kell készíteni az adott tanévre szóló intézményi önértékelési feladatok ütemezését. Ezt meg lehet tenni a munkatervhez hasonló formában, de akár egyszerű táblázatos formában is, ha az áttekinthető táblázatban szerepelnek az önértékelendő személyek, az adatgyűjtők és a kitűzött önértékelési időpontok is. Az általam irányított iskolában immár két éve egyetlen oldalas, minden más hirdetménytől elütő formázású, az egész tanévben kifüggesztett táblázat tartalmazza a beütemezett pedagógus és vezetői önértékelési feladatokat. Ebben a táblázatban minden munkafolyamat megtörténtét pipával nyugtázom. Ez a táblázat a webes szerkesztőfelületen nem jeleníthető meg elég esztétikusan, ezért Word formátumban letölthető módon is közzéteszem. Önértékelési_feladatok

Az Excel-táblát letölthető formában itt Önértékelési eredmények elérhetővé tesszük. A táblázat automatikusan működik. Ha az egyes tanévek oszlopába az 1-14. sorszámokhoz beírja egy-egy pedagógus nevét vagy akár nevének monogramját, az összesen rovat összeszámolja a beírt neveket és automatikusan grafikont készít (próbálja ki!). Ha ezzel nem kíván élni, van még egyszerűbb megoldás is: ha a táblázat narancsszínnel jelölt „Össz.” sorát számadatokkal feltölti, a táblában automatikusan megjelenik az alább közölt kész diagram.

Az intézményi önértékelési elvárásoknak csöppet sem egyszerű megfelelni, de – előrelátó tervezéssel és szisztematikus munkavégzéssel – megoldható!

 

A mappában található képek előnézete A jobbik részem