Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Illetmény, garantált illetmény, illetménypótlékok

2013.02.14

 Illetmény, garantált illetmény a közalkalmazotti munkakörben

 A kiváltó kérdés: mi a jubileumi jutalom számítási alapja?
Letölthető Word-ben itt: Illetmény és illetménypótlék
 
Következtetéseim:
·    garantált illetmény: a Kjt. 66.§ (1) szerint az éves költségvetési tv. által meghatározott összeg
·    illetmény: a kinevezési okmány „illetmény” sora által tartalmazott összeg (ha jó a kinevezés)
·    a garantált illetményt meg kell emelni: a Kjt. 66.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott esetekben, azaz ha meglévő további szakképesítését a közalkalmazott legalább 10%-ban használja
·    a garantált illetményt meg kell emelni: a Kjt. 66.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben a hasznosítás mértékétől függetlenül, azokban az esetekben, amikor azt a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 14/A § megállapítja.
§ az így megemelt összeg része az illetménynek, de nem része a garantált illetménynek
·    Helyettesítési díj: a Kjt. 24.§ (1) bekezdésében foglaltak miatt nem képezi az illetmény részét, az azon felüli juttatásnak számít.
·    Illetménypótlékok: a Kjt. 21.§ (3) rendelkezései szerint világos, hogy nem tartoznak az illetményhez. Ezért a 138/1992. (X.8) Korm. r. 15. §-ában meghatározott illetmény-pótlékok sem képezik az illetmény részét.
·    Alapilletmény: A közalkalmazotti jogviszonyban nem használatos fogalom, a köztisztviselői jogviszonyban azonban igen.
 
Kjt. 21.§ (3)A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.
24. §(1) Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.
 
40. §(1) A közalkalmazottat
c) a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegű illetmény megállapítása előtt, …. minősíteni kell.
66. § (1)A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény állapítja meg.
(2)Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye
a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.
(3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a "H", "I" vagy "J" fizetési osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett
a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.
(4)Azokban az esetekben, ahol a további szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit végrehajtási rendelet állapítja meg. Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a közoktatási ágazatban a további szakképesítés hasznosításának a kötelező óraszámra eső mértékét meghatározza.
 
Kjt. 66. § (7)Az (1)-(5) bekezdésben … foglaltak alkalmazásával meghatározott illetménynél (garantált illetmény) magasabb összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott.
(8)A (7) bekezdéstől eltérően, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy - az egy évet meg nem haladó időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével - egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell. ….
(10) A garantált illetmény összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.
138/1992. (X.8) Korm.r. 15. § (1) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a közalkalmazotti törvényben és a Munka Törvénykönyvében meghatározottak mellett a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint illetménypótlék jár, illetve illetménypótlék adható.
 
78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

Következtetés: a jubileumi jutalom számításakor a kinevezési okiraton szereplő illetményt kell a számítás alapjául venni, amely tartalmazza a garantált illetményt és a további szakképesítések után a Kjt. 66.§ (2)-(3)-(4) bekezdéseiben meghatározott illetményrészt, de nem tartalmazza a kötelező vagy adható pótlékokat és a helyettesítési díjakat.
 
Kazincbarcika, 2013. február 13.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam