Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A házirend és az SzMSz 2014. évi módosítása

2014.04.06

 

A házirend és az SzMSz 2014-es módosítási kötelezettségéről
 
2013-ban – a jogszabályok változása miatt – az intézmények összes alapvető dokumentumát, így az SzMSz-t és a házirendet is alaposan át kellett dolgoznunk. Azt hinnénk, most e tekintetben nincsenek teendőink. Ez bizony tévedés: új jogszabályok hatályba lépése miatt az SzMSz-t és a házirendet is – igaz csak kismértékben, de mielőbb – módosítanunk kell.
 
1. Feladataink a házirend módosításával kapcsolatban
 
A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás jelentősen módosult rendjét határozza meg. Ez a következőket írja elő.
 
32. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.
(8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének és az ahhoz kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módját, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdéseit az iskola házirendjében kell meghatározni.
 
A házirend-módosítási feladataink tehát a következőkben összegezhetők:
·      meg kell vizsgálni hatályos házirendünket, hogy szabályozza-e az ingyenes tankönyvek (nem a normatív támogatással biztosított tankönyvek!), pedagógus-kézikönyvek igénybe vételének rendjét (eddig nem kellett szabályoznia)
·      amennyiben nem, akkor egy-két mondatos szabályozást kell beemelésre előkészíteni
·      a köznevelési törvény 48. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a házirend elfogadása előtt ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét
·      a köznevelési törvény 25.§ (4) bekezdése alapján a házirend elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, (óvodaszék, kollégiumi szék), továbbá a diákönkormányzat véleményét
·      a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a házirend elfogadása előtt ki kell kérni az intézményi tanács véleményét
·      a házirend módosítását a nevelőtestülettel el kell fogadtatni, a jegyzőkönyvet el kell készíteni
·      egyházi intézmények esetén a házirend módosításához a köznevelési törvény 32.§ (1)/i bekezdése alapján be kell szerezni a fenntartó jóváhagyását
·      a módosított házirendet a köznevelési törvény 25.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján nyilvánosságra kell hozni
 
 
Javaslat a házirend új szabályozási pontjainak megalkotására
 
A házirend jogszabályoknak való megfeleltetése érdekében végzett módosításkor csupán két lehetőségünk van:
  •   részletekbe menő, ezért fölösleges szabályozást találunk ki arról, hogy a tanulók mikor kölcsönözhetik a tankönyveket, a tanárok a pedagógus segédkönyveket,
  • egyszerű, az élethez igazodó, tulajdonképpen semmilyen korlátozást be nem vezető szabályozást alkalmazunk, de – jogi értelemben – megalkotjuk a szabályt.
 
Természetesen ez utóbbit javaslom, és bemutatom a saját házirendünk fenomenális rendelkezését a jogszabály által nélkülözhetetlennek ítélt két témakörben:
 
 
„Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
 
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.”
 
Saját iskolám RÖVID, karbantartott, a jogszabályoknak - remélhetőleg - midnenben megfelelő házirendjét itt olvashatja el:
 
 
2. Feladataink az SzMSz módosításával kapcsolatban
 
A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 2014. január 1-jén lépett hatályba, felváltva a 2001. évi XXXVII. törvényt, amely már nincs hatályban.
 
Ha az SzMSz-t 2013-ban alaposan készítettük el, akkor abban bizonyára szerepel az immár hatályból kivont 2001. évi XXXVII. törvény megnevezése, azaz SzMSz-ünk téves jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz. Ha még ettől is gondosabb munkát végeztünk, akkor az SzMSz végén szereplő záradékokban vagy jognyilatkozatokban szerepeltettük az iskolaszék (ennek hiányában a szülői szervezet egyetértő nyilatkozatát. A (hatályból immár kivont) 2001. évi XXXVII. törvény kötelezővé tette az alábbiakat:
„29.§ (3) „Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az diákönkormányzat”
 
2013. december 31-ig tehát SzMSz-ünkben kötelezően szerepelnie kellett olyan záradéknak vagy jognyilatkozatnak, amelyben az iskolaszék, annak hiányában a szülői szervezet egyetértését adta a tankönyvellátás iskolai rendjének SzMSz-ben történő megállapításához. Ez a záradék, egyetértő nyilatkozat azonban 2014. január 1-jétől nem szükséges.
 
Nem baj az, ha a záradékok között ott marad az iskolaszék (ennek hiányában a szülői szervezet) egyetértő nyilatkozata, bár arra a megváltozott jogszabály miatt már nincs szükség. Az azonban baj, ha SzMSz-ünkben a „régi” tankönyvpiaci törvényre hivatkozunk. Ha úgy döntünk, hogy a tankönyvpiaci törvény megváltozása miatt az SzMSz-t módosítjuk, akkor az SzMSz módosításakor az alábbiak szerint kell eljárnunk:
·      Nkt. 25.§ (4): az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá a diákönkormányzat véleményének kikérésével
·      egyházi intézmények esetén az SzMSz módosításához a köznevelési törvény 32.§ (1)/i bekezdése alapján be kell szerezni a fenntartó jóváhagyását
·      a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján az SzMSz elfogadása előtt ki kell kérni az intézményi tanács véleményét
·      a módosított SzMSz-t a köznevelési törvény 25.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján nyilvánosságra kell hozni
 
Kazincbarcika, 2014. április 6.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Ballagás-2013