Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Helyi értékelési szabályzat

2016.09.26

A helyi értékelési szabályzat elkészítésével kapcsolatos feladatokról

2016. július 29-én megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ép.r.) módosítása, amely lényeges új rendelkezéseket határozott meg a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus szakképzettséggel a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak, így például az iskola- és óvodatitkárok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, rendszergazdák, stb. minősítő vizsgájának megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.

 

  1. Miért van szükség helyi értékelési szabályzatra (ha van!)?

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalók számára a pedagógus portfólióval kapcsolatos jogszabályi előírások nem értelmezhetők, hiszen egy iskolatitkárnak, dajkának vagy éppen rendszergazdának nincsen tanítási órája, a megfelelő gyakorlat illetve feladatkör híján pedig szóba sem jöhet, hogy a pedagógusok esetében a fenti jogszabályban meghatározott portfóliót fel tudják tölteni. A pedagógus portfólió legfontosabb részei ugyanis a tanítási órákra vonatkozó dokumentumokra, a gyermekekkel vagy tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tapasztalatok gyakorlatára alapoznak. A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők számára éppen ezért nem lehet követelmény az Ép.r. 8.§ (1) bekezdésében pedagógusokra meghatározott minősítő vizsgára vonatkozó követelményrendszer.

Az Ép.r. 8. §-a ezért a következő (1a)-(1b) bekezdéssel egészült ki:

(1a) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát, vagy foglalkozást köteles látogatni (a továbbiakban: hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet.

(1b) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – magában foglalja

a) az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését,

b) a hospitálási napló bemutatását és elemzését.

     A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók minősítő vizsgája nem a pedagógusokra vonatkozó ÉP.r. 8.§ (1) bekezdés alapján valósul meg, hanem a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátásának szabályait meghatározó helyi értékelési szabályzat alapján történik.

 

2. Mit kell tartalmaznia az intézmény helyi értékelési szabályzatának?

Az Ép.r. 9.§-ának rendelkezései alapján a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza

a) a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszert,

b) a minősítés szempontjait és a teljesítmény mérésének módját,

c) a minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

A helyi értékelési szabályzatot a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete szerinti mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni az intézmény, mely helyi értékelési szabályzat kiegészíthető a köznevelési intézményben betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben ellátandó feladatok és az azokhoz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírásával. A helyi értékelési szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri az alkalmazotti közösség véleményét. A szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni.

  1. Kell-e minden intézményben helyi értékelési szabályzatot készíteni?

Amennyiben a szóban forgó nevelési-oktatási intézményben van pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott munkavállaló, aki az adott munkakörre szóló munkaszerződését 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően kapta meg, akkor a helyi értékelési szabályzatot értelemszerűen haladéktalanul el kell készíteni, mégpedig úgy, hogy az az adott munkakörökre vonatkozó szakmai követelményeket tételesen és pontosan meghatározza. Gyakori ez az eset a pedagógus szakképzettséggel rendelkező iskolatitkárok vagy rendszergazdák, az óvodapedagógusi szakképesítéssel rendelkező dajkák vagy a pedagógus szakképzettséggel bíró pedagógiai asszisztensek alkalmazásakor.

Ha az intézményben nincs pedagógiai szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott munkavállaló, akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy – akár rövid időn belül – nem kerül munkavállalóink körébe olyan alkalmazott, aki nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört tölt be gyakornoki fokozatban, és egyben pedagógus szakképesítéssel is rendelkezik. Ebben az esetben azonban két éven belül sor fog kerülni a minősítő vizsgájára, amelyhez rendelkeznie kell az intézménynek – az adott munkakörre vonatkozó értékelési szabályokat is tartalmazó – helyi értékelési szabályzattal. A 2016. július 30-án hatályba lépő Ép.r. új 39/L. § (2) bekezdése azonban minden esetre előírja, hogy az intézmény helyi értékelési szabályzatát az Ép.r. módosításának hatályba lépését követő harmadik hónap első napján kell hatályba léptetni. A hatályba lépő szabályozás szerint tehát minden intézménynek rendelkeznie kell intézményi helyi értékelési szabályzattal, függetlenül a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornokok számától.

Végezetül foglalkozzunk azzal az egyáltalán nem elhanyagolható praktikus kérdéssel, hogy intézményünk új helyi értékelési szabályzata mely munkakörökre vonatkozóan tartalmazza a szakmai követelményrendszert. Határozott álláspontom szerint nem lehetséges – és nem is célszerű – olyan szakmai követelményrendszer megalkotása, amely a jogszabályban meghatározott mind a 20 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörre egyaránt tartalmazná a szakmai elvárásrendszert. Ebből azonban az következik, hogy a szakmai követelményrendszert minden munkakörre külön-külön kell elkészíteni. Ezért azt javaslom, hogy az egyes munkakörökre érvényes szakmai követelményrendszert csak azokra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozóan készítsük el, amelyekben rendszeresen (vagy a hatályba léptetés időpontjában) alkalmazunk munkavállalókat. Amennyiben a szabályzat és az annak részét képező szakmai követelményrendszer hatályba léptetése után olyan munkakörben alkalmazunk nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalót, amelyre helyi értékelési szabályzatunk nem határozott meg szakmai követelményrendszert, akkor záros határidőn belül egészítsük ki szabályzatunkat úgy, hogy az az adott munkakörben esedékessé váló minősítő vizsga előtt legalább hat hónappal elkészüljön és hatályba lépjen.

Az Ép.r. új 39/L § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az intézmény helyi értékelési szabályzatát hogyan kell hatályba léptetni. A rendelkezés tervezete úgy szól, hogy az intézmény helyi értékelési szabályzata az Ép.r. módosításának hatályba lépésétől számított második hónap első napja. Mivel az Ép.r. szóban forgó módosítása 2016. július 30-án lépett hatályba, a helyi értékelési szabályzatot 2016. október 1-jén hatályba kell léptetni.

  1. Minta az intézmény helyi értékelési szabályzatának elkészítéséhez

Az Ép.r. 5. sz. mellékletében foglaltak egyértelműen meghatározzák a helyi értékelési szabályzat hatáskörébe tartozó legfontosabb kérdéseket, mint pl. az értékelés szempontjai, az adható pontszámok, a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás végső értékelési mutatóinak kialakítása. Feladatunk tulajdonképpen az eljárási rend rövid meghatározására, illetőleg a konkrét munkakörökkel kapcsolatos tartalmak elkészítésére korlátozódik. Ezek alapján egy viszonylag egyszerű belső értékelési szabályzat készítésével zártam le az ezzel kapcsolatos kötelező tevékenységemet, amelyet itt közreadok.

Helyi értékelési szabályzat - minta

 

 

A mappában található képek előnézete Színezd újra