Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csak óvónőknek!

2013.08.14

 Kötött munkaidő, neveléssel-oktatással lekötött munkaidő az óvodákban

 A cikk innen letölthető Wordben is: Óvodapedagógusok munkaideje
 
A köznevelési törvény a nevelési-oktatási intézményekben 2013. szeptember 1-jétől rendeli el a kötött munkaidő, illetve a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alkalmazását. Tekintsük át most azt, hogy az óvodákban milyen speciális rendelkezések érvényesek!
 
A köznevelési törvény előírásait Nkt. rövidítéssel, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletet 2013. szeptember 1-jétől felváltó rendelet tervezetét pedig Korm. r. rövidítéssel fogjuk jelölni!
 
Először vizsgáljuk meg az óvodapedagógusok munkaidejére, kötött munkaidejére, valamint neveléssel-oktatással lekötött munkaidejére vonatkozó szabályokat!
 
Általános szabályt fogalmaz meg a Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik, így az óvodapedagógusokra is. Az alább idézett (4) szakasz szerint az óvodapedagógusok kötött munkaideje a heti 40 órás munkaidőből 32 órát tesz ki. Az (5) szakasz azt írja elő, hogy minden pedagógus számára 22-26 közötti heti foglalkozás megtartása írható elő.
Nkt. 62.§ (5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.
 
A minden pedagógus számára kötelezően alkalmazandó eddig ismertetett szabályokat azonban az óvodapedagógusokra vonatkozóan további fontos előírással egészíti ki a köznevelési törvény az alábbiak szerint:
Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
 
A 62.§ (4)-(5) és (8) bekezdéseiben meghatározott szabályozás szerint tehát a teljes álláshelyen alkalmazott óvodapedagógusok:
·    heti munkaideje 40 óra
·    kötött munkaidejük heti 32 óra
·    a megtartandó foglalkozások száma heti 32 óra
·   a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a 62.§ (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítaniuk.
Ha az óvodapedagógusok számára csak a 62.§ (4)-(5) bekezdéseiben leírtak lennének érvényesek, akkor a heti foglalkozásszámuk nem haladhatná meg a 26 órát. A 62.§ (8) bekezdésének végén megfogalmazottakra pedig azért van szükség, mert ellenkező esetben a 32 óra foglalkozás megtartását követően a 32 órás kötött munkaidőben nem lehetne elrendelni az óvodában értekezletet, nem lehetne ünnepségeket tartani, a nevelési folyamat előkészítésével és fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai tevékenységet végezni. Ennek biztosítására emelte be a törvény a 32 órás kötött munkaidőn túli, maximálisan heti 4 óra időkeretet. Ez persze azt jelenti, hogy – a munkáltató döntésétől függően – az óvodapedagógusok kötött munkaideje a 32 órát meghaladóan akár heti 36 óra is lehet. Az előírás azt is jelenti, hogy heti a teljesített 32 órán túl 36 óra időtartamig eseti helyettesítés rendelhető el, amiért – a korábban jogszabályban meghatározott – túlóradíjat nem kell fizetni.
 
A gyakornok óvodapedagógus számára meghatározott foglalkozások száma:
Nkt. 62.§ (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet.
 
Az óvodapedagógusok számára érvényes képesítési követelmények:
Nkt. 3. sz. melléklet 3. sora: az óvodai nevelésben az óvodapedagógus munkakör óvodapedagógusi szakképesítéssel látható el.
Nkt. 98.§ (3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is.
98.§ (8)/c) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos előadói, a nevelőtanári, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet;
99.§ (6) /b) Óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatható és újonnan alkalmazható az is, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.
 
A mesterpedagógus fokozatba kerülő óvodapedagógusokra vonatkozó szabályok:
Korm. r. 4. §(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt óvodapedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. Az (óvodapedagógus) neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonöt óránál – továbbá hetenként legalább egy napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell, annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon venni.
 
Az óvodapedagógusok számára megállapítható gyógypedagógiai pótlék:
Korm. r. 15.§ (6) A gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek… óvodai nevelését… vagy fejlesztő nevelés-oktatását – a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel… foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek… aránya a nevelési év…első napján eléri a harminchárom százalékot.
 
Nem változnak az óvodapedagógusok szabadságának kiadására vonatkozó szabályok:
Korm. r. 29. § (4) A pedagógus szabadságát — a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével — elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.
 
A főiskolai végzettséggel rendelkező óvodavezetők és helyetteseik számára 2013. szeptember 1-jétől érvényes kötelező óraszámok az alábbiak:
gyermeklétszám
49-ig
50-199
200-449
450 felett
óvodavezető
12
10
8
6
óvodavezető helyettes
26
24
22
20
 
A köznevelési törvény 1. sz. mellékletének 4-7. sorainak előírása alapján az óvodában kötelezően alkalmazott óvodavezető-helyettesek és tagintézményvezető-helyettesek létszáma az alábbi:
 
 50-ig
51-200
201-500
500 felett
óvodavezető-helyettesek száma
0
1
2
3
tagintézményvezető-helyettes
0
0
1
2
 
Tagintézményenként egy fő tagintézmény-vezető alkalmazása kötelező.
 
A köznevelési törvény 8. sz. mellékletének 2. és 5. sora szerint, továbbá 65.§ (1)-(3), valamint az illetményalapot módosító, 2013. szeptember 1-jétől hatályos 97.§ (20a) bekezdése szerint az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes vezetői pótléka az alábbiak szerint alakul.
 
a pótlék mértéke
az illetményalap %-ában
összegben
minimum
maximum
minimum
maximum
óvodavezető
40%
80%
61.800 Ft
123.700 Ft
óvodavezető helyettes
20%
40%
30.900 Ft
61.800 Ft
 
Végezetül összegezzük a közalkalmazotti tanácsok (nem a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók esetében az üzemi tanácsok) elnökének és tagjainak számára a Munka törvénykönyve által előírt munkaidő-kedvezmények óvodában történő kiadását szabályozó rendelkezéseket!
 
A  köznevelési törvény megjelenés előtt álló végrehajtási rendeletének 17. §-a pontosan meghatározza az órakedvezmény kiadásának módját a következők szerint: a munkaidő-kedvezményt az érintett pedagógus kötött munkaidejének (heti 32 óra) terhére kell kiadni  úgy, hogy a munkaidő-kedvezmény 80%-a a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre (heti 22-26 óra), 20%-a pedig a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő közötti időre (32-26 óra) essék. Mivel az óvodapedagógusok esetében a kötött munkaidő és a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő egyaránt 32 óra, a teljes munkaidő-kedvezményt a 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni.
 
Az óvodákban a közalkalmazotti tanács (üzemi tanács) tagját megillető munkaidő-kedvezmény mértéke a Mt. 260.§ (1) bek. szerint a heti 40 órás munkaidő 10%-a, azaz heti 4 óra, amelyet a heti 32 órás kötött munkaidő terhére kell kiadni, azaz a közalkalmazotti tanács tagjának kötött munkaideje, továbbá foglalkozások megtartására fordítandó munkaideje nem 32 óra, hanem csak 28 óra. A közalkalmazotti (üzemi) tanácsok elnökeire ugyanez vonatkozik azzal a különbséggel, hogy munkaidő-kedvezményük heti 6 óra. Az Nkt. 62.§ (8) bekezdésében meghatározott maximálisan 4 óra munkahelyen töltendő idő természetesen a közalkalmazotti tisztségviselőkre is vonatkozik.
 
Végezetül tekintsük át a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos hatályos szabályokat!
A Munka törvénykönyvének 134. §(1)-(3) bekezdése előírja, hogy a munkáltatónak kell nyilvántartania a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek. A nyilvántartás - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.
A megjelenés előtt álló Kormányrendelet 16.§ (7) pontosítja a Mt. által meghatározott szabályokat az alábbiak szerint: „Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározottak alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.„
Következtetés: A munkaidőt nem a munkavállalónak kell nyilvántartania, hanem az intézményvezetőnek kell vezetnie és azt havonta igazolnia kell.
 
 
Kazincbarcika, 2013. augusztus 14.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

rakocziovi@upcmail.hu

(Szabó Zsuzsanna, 2013.08.15 14:43)

Tisztelt Petróczi Gábor Úr!
Óvodatitkárként kérem a segítségét azokkal a pedagógus dolgozóinkkal kapcsolatban, akik Óvodánkban több végzettséget hasznosító óvodapedagógusként dolgoznak. Ön azt írja, hogy megszűnik a további szakképzettség elismerésével összefüggésben kapott illetménynövekedés és helyébe a több szakot tanító pedagógus pótléka lép.
Hogyan kell ezt értelmezi óvodai nevelés, óvodapedagógus esetén?
Két példát is említenék. Intézményvezetőnk óvodapedagógusi főiskolai végzettséggel és közoktatási vezető szakvizsgázott pedagógus végzettséggel rendelkezik. Jelenleg G fizetési osztályba van sorolva és kap további szakképzettségével összefüggő illetménynövekedést.
A másik eset amikor az óvodapedagógusi főiskolai diploma mellett a pedagógusnak általános iskolai tanító főiskolai végzettsége is van. Jelenleg F fizetési kategóriába van sorolva és kap %-ot további szakképzettsége elismeréseként.
Ezeket az eseteket hogyan kell értelmezni, részükre milyen pedagógus bér kerülhet megállapításra 2013.09.01-től?
Segítségét előre is köszönöm.

Re: rakocziovi@upcmail.hu

(F. Vera, 2013.08.15 17:23)

Kedves Zsuzsanna! Az én tudomásom szerint a szeptembertől nem lesz lehetőség a további szakképesítésért járó %-os illetménynövekedésre, valamint az első minősítésig sajnos eltűnik a szakvizsgázott pedagógusok előnye is. Azonban az én birtokomban lévő rendelettervezetben a következőt olvastam:
„(2) A pedagógus szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus
kérheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba való besorolását 2014. január 1-jével. A besorolás további feltétele, hogy 2013. november 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A portfólió elemeit a 2. melléklet határozza meg. Amennyiben a portfólió tartalmazza a 2. mellékletben
meghatározottakat, a Pedagógus II. fokozatba történő besorolása nem tagadható meg. Az eljárást az OH szervezi.” Ezt augusztus 31-én, éjjel talán megtudjuk. :)
Ha Igazgató Úr másként tudja, biztosan válaszol majd, csak könnyelmű módon nyitva hagyta nekünk a hozzászólás lehetőségét, s el is árasztottuk munkával a szabadsága utolsó napjain. :)
Üdvözlettel: F. Vera

Re: rakocziovi@upcmail.hu

(Petróczi Gábor, 2013.08.20 16:37)

Kedves Zsuzsa!

A Kjt. előírásai hatályban vannak, és - tudomásom szerint - szeptember 1-je után sem változnak meg. Két dologról beszélünk.
1. A több szakot tanító pedagógusokra vonatkozóan a Kjt. meghatározza a több szak hasznosításának mértékét, amely 10%. A kormányrendelet jelenlegi tervezete a több szakosok pótlékát nem tartalmazza. Hátha mégis lesz!
2. A többdiplomások között vannak olyan diplomák, amelyeknél a hasznosítás mértékét - a ma még hatályban lévő 138-as rendelet szerint - nem kell vizsgálni. Ilyen pl. a vezetőknél a közoktatásvezetői, a gyógytestnevelői, az óvónőknél a tanítói szakképzettség. Itt tehát nem kell viszgálni a hasznosítás mértékét A probléma az, hogy a 138-as r. aug. 31-én hatályát veszti. Az új kormányrendelet tervezetében pedig nem találok előírást a probléma szabályozására.

Re: kormányrendelet-tervezet

(Petróczi Gábor, 2013.08.15 21:04)

Kedves Ágnes!

Feltettem a Pedagógusok munkabeosztásának tervezése c. bejegyzésemhez. Vigyázat, csak tervezet! Változhat!

Debrecen

(Kukac, 2013.08.14 23:59)

Tisztelt Petróczi Úr!
Igaz, hogy nem kifejezetten óvodai a probléma, de szerintem sok intézményvezetőt és helyettest érint a dolog.
Azt a bizonyos végrehajtási rendelet-tervezetet, kormányrendelet-tervezetet hol lehet elérni, letölteni, olvasni?
Kérdezem ezt azért, mert a középiskolákban a Tankerület erre (vagy ezekre) a tervezetre hivatkozva módosíttatja az intézményvezető-helyettesek számát a következők szerint:
0-50 tanuló esetén: 0 fő
51-300 tanuló esetén: 1 fő
301-1000 tanuló esetén: 2 fő
1000-nél több tanuló esetén: 3 fő

Ez nem mondd ellent az Nkt. 1. mellékletében leírtaknak?

Köszönöm gyors válaszát!

Re: Debrecen

(F-né Vera, 2013.08.15 02:28)

Kedves kolléga!
94.§
(4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy
s)- az óvoda kivételével - a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők körét és kötelező létszámát, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak körét és finanszírozott létszámát rendeletben állapítsa meg.
Ebből, s az Nkt. 1. mellékletének címéből kiderül, hogy a törvény csak az óvodák vezetői létszámát szabályozza, tehát a tankerület szerintem helyesen hivatkozik a majd szeptember 1-től hatályos Korm.r-re. Az én rendelettervezetem példányán viszont ugyannyi a helyettesek száma, mint a törvény mellékletében az iskolára vonatkozóan, csak a 300 helyett, én 200 főt olvasok.
1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma
intézményvezető helyettes 50 gyermek/tanuló létszám alatt -
intézményvezető helyettes 200 gyermek/tanuló 1
intézményvezető helyettes 201-500 gyermek /tanuló 2
intézményvezető helyettes 500 nál több tanuló esetén 3

Üdvözlettel: F. Vera

Re: Re: Debrecen

(F. Vera, 2013.08.15 02:43)

Helyesen az utolsó mondat:
"Az én rendelettervezetem példányán viszont ugyannyi az iskolai helyettesek száma, mint a törvény mellékletében az óvodára vonatkozóan, csak a 300 helyett, én 200 főt olvasok."

Re: Re: Debrecen

(Kukac, 2013.08.15 10:51)

Kedves Vera!
Hát épp ez az, hogy az én birtokomban lévő (innét letölthető: https://docs.google.com/file/d/0B-bRb8Wxe4bXTzdoeHRlYjhmaFE/edit?pli=1) rendelet-tervezet 3. mellékletében is az szerepel, hogy:
intézményvezető-helyettes 50 gyermek/tanuló létszám alatt: 0
intézményvezető-helyettes 51-200 gyermek/tanuló: 1
intézményvezető-helyettes 201-500 gyermek/tanuló: 2
intézményvezető-helyettes 500-nál több gyermek/tanuló esetén: 3
Ez viszont szöges ellentéte a Tankerület által leírtaknak, ami ugye:
0-50 tanuló esetén: 0 fő
51-300 tanuló esetén: 1 fő
301-1000 tanuló esetén: 2 fő
1000-nél több tanuló esetén: 3 fő

Na, most akkor hogyan is van?

Kormányrendelet tervezete

(Petróczi Gábor, 2013.08.15 21:02)

Tisztelt Kollégák!

Feltettem a Pedagógusok munkabeosztásának tervezése c. bejegyzésemhez, pirossal kiemelve!
Vigyázat, még nincs elfogadva, VÁLTOZHAT!

Budapest Nagy Lajos király útja 92.

(Andrea, 2013.08.15 00:06)

Tisztelt Petróczi Úr!
Három dolgot szeretnék kérdezni.
1. Ha a gyakornok neveléssel-oktatással lekötött munkaideje csak 26 óra, hogyan lehet biztosítani azt, hogy teljes nyitvatartási időben legyen óvodapedagógus minden csoportban?
2.Ha hiányzik valaki, ki és hogyan helyettesíthet, mivel nincs mostantól túlóra díj.
3.Nálunk az óvodában működik könyvtár, melyet havi rendszerességgel látogatnak a gyermekcsoportok, délután pedig a szülők rendelkezésére is áll. Eddig a könyvtárosi feladatot is ellátó kolléganő saját bérkeretből kapott rendszeres havi juttatást. Mostantól hogyan tudom ezt a plusz feladatot honorálni?
Köszönöm válaszát

Re: Budapest Nagy Lajos király útja 92.

(f. vERA, 2013.08.15 02:55)

Kedves Andrea!
Igazgató Úr cikkében benne van a válasz a kérdéseidre:
Nkt. 62.§ (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
Szerintem a könyvtárosi feladat ellátása ebből a 4 órából nagyszerűen megoldható. Ugyanez vonatkozik az eseti helyettesítésre is, csak ügyelni kell az arányos elosztásra.
F. Vera

Óvodai csoport gyakornokkal

(Petróczi Gábor, 2013.08.15 05:31)

Kedves Andrea!
Nem tudom, majd Vera kolléganőm segít, ill. pontosít! A gyakornoknak valóban 26 foglalkozás rendelhető el, a "rendes" óvőnónek 32. Kettőjüknek 58 óra az 5 napra, igaz- ebből le kell vonni a napi 2 óra átfedési időt. Azaz az egy gyakornokkal és egy óvodapedagógussal működtetett csoportban heti 48 óra osztható be.
A hiányzás miatti eseti helyettesítések - a kormányrendelet mostani állapotában így szabályoz - valóban a munkaköri feladatok közé tartoznak, túlóradíj nincs.
A könyvtári feladatokat ellátó intézmény már többcélú, ehhez a fenntartónak kellene - gondolom normatív forrából származó - pénzügyi keretet biztosítani. De nem értek hozzá.

Re: Óvodai csoport gyakornokkal

(F. Vera, 2013.08.15 18:55)

Kedves Andrea!
Én is az 1. számú kérdésed megoldásán dolgozom. Nem csoda, hogy az óvodák kissé „ódzkodnak” a gyakornok alkalmazásától, de ha ezt a gyakorlatot követjük, akkor szegény pályakezdő óvónők sosem szerezhetik meg a szükséges szakmai gyakorlatot. Ha valakinek van jó megoldása erre, én is szívesen fogadom. Az evidensnek tűnő lehetőség, hogy a váltótárs legyen a gyakornok mentora, kivitelezhetetlen. Nem hagyhatják ott mindketten a csoportot, hogy a gyakornok felkészítésével foglalkozzanak.
A gyakornok heti 26 órás neveléssel lekötött munkaidejét úgy tudja letölteni, hogy pl 4x5 órát+1x6 órát, vagy 4x 5,5 órát+4 órát tölt a csoportban. Egyik időbeosztás sem igazodik az óvoda sajátos napirendjéhez. A gyakornok épp akkor nincs jelen a csoportban, amikor a két óvónőre leginkább szükség van, hiszen az óvodás gyermekeket semmilyen helyzetben, semmilyen tevékenység közben nem lehet felügyelet nélkül hagyni. Az óvónők biológiai szükséglete is a váltótárs munkaidejéhez igazodott az évek során, hiszen csak akkor léphetnek ki a csoportból, ha megérkezett a délutános óvónő. Aki nem tudja elképzelni, annak elmesélni nem is lehet, hogy milyen az élet egy 25 fős, beszoktatós, anya után síró kiscsoport ebéd utáni, lefekvés előtti időszakában, amikor 25-en százfelé mennek, s az óvónőknek osztódással kellene szaporodni, hogy a folyamatos napirendnek megfelelően ugyanabban az időben egyszerre több helyen legyenek, s még a nyugodt légkört is megteremtsék a délutáni pihenéshez. A gyakornok – betartva a heti 26 órás neveléssel lekötött munkaidőt - éppen akkor már nem lenne a csoportban. A más területen dolgozó pedagógus kollégáknak mondom, hogy ez nem panasz volt, csupán hivatásunk szépségét ecseteltem. :) Én úgy értelmezem, hogy a 26 óra és a 32 órás kötött munkaidő közötti időszakban a gyakornok is az óvodában tartózkodna, csak pl hospitálással, felkészüléssel tölti ezt az időt a mentora társaságában. A mentor viszont ebben az időben a saját csoportjában dolgozik. Egyik lehetséges megoldásnak tartom, hogy a vezető a heti 10 órás kötelező óráját abban a csoportban dolgozza le, ahol a gyakornok dolgozik, így biztosítható átfedési időben a két óvónő jelenléte. Ez abban az óvodában oldható meg, ahol a vezető eddig "függetlenített" volt, vagyis 6 óra kötelező óraszámot kellett ledolgoznia gyermekek között. Ez emelkedett most heti 10 - 12 órára létszámtól függően. A kisebb óvodákban, ahol a vezető is csoportban dolgozott, csak plusz óvónő beállításával lehetne a gyakornok megfelelő mentorálását biztosítani. Várok jó gyakorlatot olyan kollégáktól, ahol erre találtak megoldást.
Üdvözlettel: F. Vera

Re: Re: Óvodai csoport gyakornokkal

(Még mindig a gyakornok :), 2013.08.15 20:27)

Kedves Gábor!
Remélem, nem haragszik, hogy ilyen terjedelmes írással terheltem az oldalt. Gondolom, hamarosan minden szabályozás a helyére kerül a fejünkben is, s akkor nyugodtan törölheti az idejétmúlt hozzászólásokat. A gyakornokot alkalmazó kolléganőnek, Andreának és magamnak is találtam a Korm.r. tervezetben érdekességet, amire eddig nem gondoltam.
"Korm.r. 34.§ (1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített közalkalmazotti jogviszonyok, munkaviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."
Mivel az óvodában általában nem szeptember 1-től alkalmazzuk az új pedagógusokat, hanem augusztus közepétől, hogy legyen ideje felkészülni a gyermekek fogadására, egyelőre nem is kell foglalkoznunk az új rendelettel. Nálunk a pályázati kiírás szerint augusztus 26. az állás betöltésének időpontja. Mivel a gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni, /Kjt.22.§(6)/ nem hivatkozhatunk a még hatályban sem lévő kormányrendeletre, így a kinevezést a Kjt szerint kell elkészíteni.
Kjt.22.§ (5) A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó, illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben három év.
Kjt.22.§ (14) A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.
Ez számomra azt jelenti, hogy rugalmasabban megoldható a gyakornok mentorálása a jelenlegi kötelező óra és a rendes munkaidő közötti időszakban. Természetesen nem az a cél, hogy túlterheljük az egyébként sok segítséget igénylő gyakornokot, de a 26-órás munkaidő betartása és az óvoda működésének biztosítása együtt nehezen megoldható.
Felmerül a kérdés, hogy mi történik az augusztusban ilyen feltételekkel kinevezett gyakornokkal a Korm.r. hatályba lépésével? Gondolom, visszamenőleges hatálya nincs a rendeletnek, és nem kell kinevezést módosítanunk.
Kedves Gábor, megígérem, hogy több hozzászólásom nem lesz, ha még ezt az egy káoszt eloszlatja.
Köszönettel: Vera

Budapest

(gyógypedagógia, 2013.08.15 16:03)

Tisztelt Petróczi Gábor!
Az óvodákról, általános és középiskolákról már sok hasznos információt kaptunk.Mi a helyzet a gyógypedagógiai intézményekkel, ahol tanulásban és értelmileg akadályozott tanulókat oktatnak. A fejlesztő-nevelés oktatás
végző iskoláknál a gyermekek kötelező óraszáma 20, itt is +2 óra jár tehetséggondozásra és felzárkóztatásra? Köszönöm ha ennek a területnek is időt szentel.

Kollégium

(Kiss Edit, 2013.08.14 11:00)

Tisztelt Igazgató Úr!
Szeretném megköszönni, hogy létezik ez az oldal, s ezáltal sok pedagógus és vezető munkáját segíti.
Kollégium témában szeretném a segítségét kérni, mert szerintem jogszabály-magyarázatok terén ez az a terület, amire vonatkozóan az interneten a legkevesebb információ található. (Legalábbis olyat nem találok, mint az Ön oldala.)
Kérdéseim:
A törvény ezt írja: A pedagóguslétszám kiszámítása az induló osztályok, az engedélyezett időkeret és a tanítási idő alapján történik.
Hogyan számítható ki a pedagóguslétszám egy középiskolai kollégiumban? (Pl. egy 180 fős koedukált kollégiumban)
Az éjszakai, hétvégi ügyeletet „sorsa” hogy alakulhat szeptembertől, ha az a cél, hogy ne kelljen túlórát fizetni?
Köszönettel: Kiss Edit

Re: Kollégium

(Petróczi Gábor, 2013.08.15 05:37)

Kedves Edit!

Megpróbálok egy rövid cikkel segíteni, ha ön is segít a kontrollal. De hol olvassa a 2. bekezdésben írt rendelkezést? Én ilyet nem látok sem a régi, sem az új törvényben.

Re: Re: Kollégium

(Kiss Edit, 2013.08.15 12:00)

Kedves Igazgató Úr!
A pedagógusok.hu oldalon olvastam a pedagógus létszám kiszámításáról az említett mondatokat az iskolákra vonatkozóan. Most visszakerestem, és nem a törvényből vett idézet, - elnézést a figyelmetlen fogalmazásért - hanem a „Magyarázatok” szövegrészben található. Erre vonatkozóan kérdeztem meg, hogy a kollégiumokban hogy kell kiszámítani a pedagógus létszámot.
Előre is köszönöm a segítségét!
K.Edit

8417 CSETÉNY, RÁKÓCZI U. 34.

(JAKABNÉ MATUS MÁRIA, 2013.08.14 11:45)

Tisztelt Petróczi Úr!
Hálásan köszönöm a sok segítséget amivel segíti munkánkat, örülők,hogy óvónőknek is mindig segítségére van, reméljük még sokáig.
Szeretnék kérdezni is, ha lehetne.
Óvodavezetőként dolgozom 34. éve helyben. Vezetői szakképzettségem nincs, 2 év múlva 2015 júniusban megyek várhatóan nyugdíjba. a Társulási Bizottság, mivel pályázatukra senki sem jelentkezett, ismét engem választott meg, intézmény vezetőnek, míg nem sikerül helyemre szakképzet vezetőt találni. Jelenleg 3 csoportunk van, 2 Csetényben, 1 Szápáron. Szeretném tudni, hogy mennyi vezetői pótlék illet meg.és órakedvezmény? Előre is köszönöm segítségét. matusmary@citromail.hu címem

óvodavezetői pótlék

(Petróczi Gábor, 2013.08.14 21:35)

Kedves Mária!

Ismerve a közoktatási törvény hatályból már kivont rendelkezéseit és a köznevelési tv. előírásait, önnek évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni a vezetőképzést: ez súlyos hiba volt. Most törvényesen nem bízható meg a vezetői feladatok ellátásával. A kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy az óvoda SzMSz-ében meghatározott helyettesítési rend szerint kell ellátni a vezetői feladatokat. Tehát nem a Tásrulási Bizottság dönt ebben a kérdésben, hanem az óvoda SzmSz-ében foglaltakat kell megnézni.
A kérdésére: ha önt ennek ellenére megbízzák az óvódavezetői feladatokkal (megsértve a törvényt), akkor az ön kötelező óraszámára és pótlékára vonatkozóan is a vezető számára előírt számokat kell alkalmazni. Tehát úgy, mint a bejegyzésemben van írva!