Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tanfelügyeleti ellenőrzés praktikus előkészítése

2016.01.25

Hogyan lehet egyszerűbben és körültekintőbben…

A tanfelügyeleti ellenőrzés praktikus előkészületei

 a tanfelügyelők és az intézmények részéről

 

A tanfelügyeleti jogszabályoknak és a tanfelügyeleti kézikönyvben meghatározott elvárásoknak megfelelő tanfelügyeleti ellenőrzés rendkívül alapos előkészítő feladatot igényel az ellenőrzésben résztvevő tanfelügyelőktől. A tanfelügyeletben résztvevő mesterpedagógusok – mint az közismert – heti egy nap munkaidő-kedvezményt kapnak az intézményüktől annak érdekében, hogy tanfelügyeleti (és minősítési) feladataikat el tudják látni, azokra fel tudjanak készülni, illetőleg el tudják látni a látogatást követtő adminisztratív feladataikat. A jogszabályok szerint a tanfelügyeletben közreműködő szakértők évi 25 alkalommal oszthatók be minősítési vagy tanfelügyeleti feladatok elvégzésére. Leszámítva a nagyjából három hónapos nyári időszakot ez azt jelenti, hogy a tanévre eső felügyeleti napjaik nagyjából 60%-ára bizonyára feladatot kapnak az Oktatási Hivataltól. Az ellátandó feladatok és az annak végrehajtásához szükséges idő megítéléséhez azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy-egy látogatásra való felkészülés és az utólagos munkálatok időigénye minimálisan egy-egy további nap látogatásonként. A felsorolt adatok áttekintésével azt állapíthatjuk meg, hogy a szakértő kollégáknak biztosított heti egy „szabadnap” valóban nélkülözhetetlen a feladattömeg ellátásához. A fenti számítások a tapasztalt, gyors munkavégzésre képes, informatikai jártassággal rendelkező szakértőkre és tanfelügyelőkre vonatkozik.

A minősítési feladatok ellátása – az említett megfelelő jártassággal – valóban megoldható a látogatás napján és egy további (felkészülésre fordított) munkanapon. Egy dupla tanfelügyeletre való felkészülés azonban – a minősítési feladatoknál megszokott módszerekkel – egészen bizonyosan nem oldható meg egy további felkészülési nap felhasználásával. A hatékony és gyors tanfelügyeleti munkavégzés érdekében gondoljuk át együtt azokat a tanfelügyelői felkészülési módszereket, amelyekkel elérhető, hogy (igen aktív és tempós munkavégzéssel, körültekintő előkészítéssel) a látogatási napot megelőző egy további nap felhasználásával felkészülhessünk a tanfelügyeleti látogatás lebonyolítására.

A tanfelügyeletben résztvevő szakértő kollégák a helyszíni látogatást megelőző 15. napon érhetik el az ellenőrzött pedagógus kolléga kérdőíveit. Ennek mielőbbi hatékony feldolgozásához rövid elektronikus jegyzeteket kell készíteni a kiemelkedő területeikről, valamint azokról a területekről, amelyeken az értékelők álláspontja szerint lehetséges fejleszthető területek meghatározása. A kérdőívek értékelésekor a tanfelügyelőknek át kell tekinteniük azt is, hogy milyen az egyes kérdőíves csoportok értékelésének átlaga és szórása. Nem szabad kritika nélkül figyelembe venni sem az alacsony szórású, a maximálishoz közeli pontszámokat (általában a pedagógus munkatársak értékelésekor fordul elő), sem pedig a nagy szórású, kevés kérdőíves válaszoló közreműködésével kapott eredményeket. A kérdőíves eredményeket általában a szülői és (középiskolákban) a tanulói kérdőívek eredményeinek feldolgozásakor lehet jól hasznosítani abban az esetben, ha a válaszolók száma minimum eléri a tízet, de inkább a 12-őt vagy 15-öt. Az öt kérdőívező vagy annál kevesebb kitöltőtől származó eredményeket mindig kezeljük erős fenntartásokkal!

Az interjúkészítésről írt fejezetben beszéltünk arról, hogy a kérdőívek egységesek és nyilvánosak. Említettük, hogy az interjúkérdéseket a pedagógusok megismerhetik, sőt célszerű azokkal megismerkedniük. Amint a szóban forgó fejezetben írtuk, nincs akadálya annak sem, hogy a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül ismerő vezetőjük előzetesen felkészüljenek az interjúkérdések megválaszolására, sőt akár előzetesen elkészítsék azokat. Természetesen a kérdésekre adandó előzetes válaszok elkészítése nem mentesíti a tanfelügyelőket az interjúk tényleges lefolytatásától, de rendkívüli mértékben meggyorsíthatja az interjúzást, ha a tervezett válaszok digitális formában a tanfelügyelők rendelkezésére állnak. Az interjúkészítés alatt természetesen mód van az előre megválaszolt kérdésektől való eltérésre, a válaszok módosítására. Ha a tanfelügyelők rendelkezésére állnak az interjúkérdésekre adandó tervezett válaszok, és nem kell időt tölteni a válaszok rögzítésével, digitális rögzítésével, hanem csupán az előre leírt válaszoktól való eltérésre kell koncentrálni, az eljárás nagymértékben lerövidíthető.

A tanfelügyelők talán legtöbb időt igénylő munkája a jegyzőkönyvek feltöltése, amelyek három részből állnak: az interjúkészítésről, a dokumentumok ellenőrzéséről és az óralátogatásokról és az órák értékeléséről szóló részek révén. Az interjú készítésével kapcsolatos előkészítő munkák elvégezhetőségéről az előző bekezdésben értekeztünk. Ennek alapján az interjúról szóló jegyzőkönyvi rész nagyon jól előkészíthető a helyszíni látogatás időpontjára.

Ha a meglátogatott iskola igazgatója és az ellenőrzött pedagógusok tisztában vannak saját érdekeikkel, akkor együttműködőek lesznek a dokumentumok ellenőrzését tartalmazó rész előkészítésében is. Ehhez a látogatás reggelére elő kell készíteni az érintett tanmeneteket, a meglátogatandó órákra vonatkozó óravázlatokat, a meglátogatott osztályok haladási és osztályozó naplóját, osztályonként 2-3 tanulónak az adott tantárgyhoz tartozó füzetét. Célszerű lépés, hogy a kapcsolatfelvételkor az intézmény igazgatója elektronikus formában megküldi az ellenőrzött pedagógusoknak a meglátogatandó órákhoz tartozó tanmeneteit, hiszen ezek bizonyára hónapok óta készen vannak. Ha az óravázlatok elkészültek, azok digitális megküldése is sokat segít az előkészítés folyamatában. Ha az iskola digitális naplót használ, nincs akadálya annak sem, hogy az adott osztályra vagy csoportra vonatkozó haladási napló kivonatát és az érintett tanulók osztályzatait pdf-formátumban (a tanulók nevének esetleges kitörlésével) elektronikus formában küldjék meg a tanfelügyelők számára. Az optimális esetben az ellenőrizendő dokumentumok köréből csupán a füzeteket kell a helyszínen áttekinteniük a tanfelügyelőknek, a többi dokumentumról már írásos jegyzőkönyv-tervezettel készülhetnek a helyszíni ellenőrzésre. Amennyiben a dokumentumok egy részének előzetes megküldése nem lehetséges, akkor az is jelentős lépés, ha a már korábban megismert dokumentumokkal kapcsolatos információkat rögzítik a tanfelügyelők a dokumentum-elemzési jegyzőkönyv tervezetében.

A jegyzőkönyv legkevésbé előkészíthető részét az óralátogatási jegyzőkönyv képezi. Ennek is vannak azonban olyan részei, amelyek – megfelelő felkészülés és információszerzés esetében – már előzetesen kitölthetők. Természetesen annak szem előtt tartásával, hogy az óralátogatási jegyzőkönyv legtöbb és leglényegesebb megállapítását az óralátogatások alatt és az azt követő megbeszélés alkalmával tehetik meg a tanfelügyelők.

Az elmondottakkal azt szeretném bemutatni, hogy nagy időpazarlásnak és bizonyos mértékű felkészületlenségnek tartom, ha a tanfelügyelők üres jegyzőkönyvvel érkeznek az ellenőrzendő pedagógus intézményébe. A pedagógusok és az intézményvezetők számára talán kicsit szokatlan, hogy az ellenőrzött pedagógusok és saját érdekeiket szem előtt tartó tanfelügyelők akár a tanórákra is laptopjukkal felszerelkezve érkeznek, és jegyzetelik az órán tapasztaltakat. Természetesen közvetlenül a jegyzőkönyv dokumentumába. Ehhez figyelmet kell fordítani arra, hogy az óralátogatás helyszínén hálózati csatlakozást, ha szükséges megfelelő hosszabbítót készítsünk elő a tanfelügyelők számára. Több kollégától hallottam már, hogy méltatlannak tartják azt, hogy a tanfelügyelők a meglátogatott órán a laptopjukba mélyednek ahelyett, hogy a meglátogatott tanórát mosolyogva élveznék. Ha nem tekintjük az órát tartó tanár megsértésének azt, hogy az óralátogatók füzetükbe írásos feljegyzéseket készítenek, akkor nem kezelhetjük másként azt sem, hogy nem a füzetükbe, hanem digitális formában készítik el a feljegyzéseiket!

A tanfelügyelők által elkészítendő másik fontos dokumentum az értékelőlap, amelyet mindkét tanfelügyelőnek ki kell töltenie, és lezárása előtt jóvá kell hagyniuk egymás értékelését. Az értékelőlapokon a nyolc pedagógus kompetencia szerinti csoportosításban indikátorok szerepelnek, amelyekkel megállapíthatóak az ellenőrzött pedagógus erősségei, valamint a fejlesztendő területei. Mind a nyolc kompetencia értékelése után a tanfelügyelőknek szövegesen kell megjelölniük az ellenőrzött pedagógus adott kompetenciában tapasztalt erősségeit és/vagy fejlesztendő területeit. Nem szükséges feltétlenül mindkét kategória leírása, elegendő például az erősségek felsorolása azzal a megjegyzéssel, hogy „fejlesztendő területet nem jelölünk meg”.

A kérdőíves felmérés eredményeinek birtokában, a dokumentumelemzésből nyert tapasztalatok ismeretében és az interjúk lebonyolítását követően már számos információval rendelkezhetünk a pedagógus kiemelkedő tulajdonságairól és kevésbé sikeres oldalairól. Ezt az információtömeget tovább növeli az óralátogatásokon szerzett tapasztalatok sora. Az értékelőlapról is azt állíthatjuk, hogy fel lehet készülni a kitöltésére. Az azonban igaz, hogy az előre átlátható értékelések aránya nem haladja majd meg a teljes értékelés felét sem.

Az értékelőlap kitöltésére való felkészülést az teszi nehézzé, hogy azt nem Wordben kell elkészíteni és pdf-ben feltölteni az informatikai rendszerbe, hanem online kell felvinni az értékelő felületre. Ez látszólag lehetetlenné teszi a szövegekben is megjelenő előzetes értékelést. Nem így van azonban, hiszen elkészíthető az értékelőlap Word-ben is szerkeszthető változata, amelynek részleges, bizonyos részletekre korlátozódó, előre elkészített megállapításai jól felhasználhatók az értékelőlap online kitöltésében. Egyszerűen arról van szó, hogy az egyes indikátorokhoz megjelölt erősségek vagy éppen fejleszthető területek szöveges megjelölése a Word dokumentumban előre elkészíthető, sőt az egyes kompetenciák értékelését lezáró erősségek és fejleszthető területek megjelölése is. Amennyiben ez a dokumentum rendelkezésünkre áll, az értékelőlapba a szükséges szövegeket a Ctrl+C, Ctrl+V másolási funkcióval sokkal gyorsabban elhelyezhetjük, mint ha kézzel írnánk be megállapításainkat.

Nehéz, sok munkát igénylő feladatot jelent minden tanfelügyeleti ellenőrzés lebonyolítása, de célszerű szervezéssel, a dokumentumok megfelelő előkészítésével, a pedagógus, az intézmény és a tanfelügyelők korrekt, mindannyiuk érdekeit figyelembe vevő együttműködésével jelentős mértékben megkönnyíthető ez a mindannyiunk munkáját nehezítő folyamat. Bízunk abban, hogy a tapasztalatok kikristályosodásával – mindannyiunk hatékony közreműködésével – létrejönnek majd azok a változások, amelyek a tanfelügyeleti ellenőrzést, a minősítési eljárást és az intézményi önértékelést is egyszerűbbé, a szükségletekhez és a mindennapi feladatokhoz, valamint a pedagógusok és intézmények munkabírásához jobban igazodóvá igazítják!

 

 

A mappában található képek előnézete Életképek