Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 2017. évi minősítési eljárás változásai

2016.09.20

A pedagógusok minősítési eljárásának, a gyakornokok minősítő vizsgájának 2016-ban módosult szabályai

A cikk Wordben itt letölthető: Minősítési_szabályok_2017

Megjelent a 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet, amely a pedagógus életpályáról és a pedagógusok minősítésének rendjéről szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletet lényeges mértékben módosította. Cikkünkben áttekintjük a minősítési eljárásra, minősítő vizsgára történő jelentkezésre, a portfóliókészítésre és feltöltésre, a minősítés folyamatára vonatkozó szabályokat, figyelemmel azok 2016. évi, és várható 2017. évi módosítására.

 1. A 2017. évi minősítési eljárásra vonatkozó határidők megváltozásáról

A 2017. évi minősítési terve történő bekerülés érdekében benyújtott jelentkezések határideje 2016. április 30. volt, ahogyan a pedagógusoknak az ezt megelőző években is mindig április 30-ig kellett kitölteni és az intézményvezető számára eljuttatni a minősítési eljárásra történő jelentkezési lapot. A Kormányrendelet módosult 10/A.§ (2) bekezdése azonban az alábbiak szerint módosította a jelentkezési lapok benyújtására vonatkozó előírást.

10/A. § (2) A nem kötelező minősítő eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél.

Ezt a rendelkezést először a 2018. évi minősítési tervbe történő jelentkezések leadásakor kell alkalmazni, azaz a módosult határidő 2017. március 31-re változott. A jelentkezési lap egyik példánya a jelentkezőnél marad. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezési lap beadását követően – a Kormányrendelet 10/A. §-ának (2b) bekezdésében elrendeltek szerint – az intézményvezetőnek továbbra is rögzítenie kell a jelentkezést az informatikai rendszerben.

Néhány esetben előfordult, hogy a minősítésre történt jelentkezést az intézményvezető a jelentkezés benyújtása ellenére nem rögzítette vagy tévesen rögzítette az informatikai felületen. Az eddig hatályban lévő előírás szerint az ezt a tényt észlelő pedagógus a jelentkezés évének május 31. napjáig kérhette az Oktatási Hivatalt a jelentkezési adatok rögzítésére vagy javítására. A megváltozott kormányrendelet e vonatkozásban is új határidőt rögzít az alábbiak szerint.

10/B. § (2) Ha az intézményvezető a minősítő vizsgát, a kötelező minősítési vagy – a pedagógus határidőig megtett kezdeményezése ellenére – a nem kötelező minősítési eljárásra való jelentkezést nem vagy hibásan rögzítette az informatikai rendszerben, a pedagógus

a) a minősítési évet megelőző év május 10-ig,

b) év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén a rögzítés elmaradásának tudomására jutásától számított tíz napon belül

kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét.

(3) A kérelmet az OH-n keresztül kell benyújtani.

A minősítési eljárásra, minősítő vizsgára jelentkező vagy arra jelentkeztetett pedagógusok számára a legfontosabb határidő azonban a portfólió feltöltésének határideje, amely az eddigi eljárásokban mindig november 30-a volt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2017. évi és az ezt követő évekre minősítési eljárásaira vonatkozó portfólió-feltöltési határidő módosult, az időpont 2016-tól november 25-re változott.

11/A. § (1) A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáig tölti fel portfólióját vagy pályázatát az informatikai rendszerbe.

(2) Ha a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó, az (1) vagy (1c) bekezdésben előírt határidőt elmulasztja, az OH megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét.

Megváltozott a minősítési eljárást, minősítő vizsgát akadályozó körülményekről a pedagógus, az intézményvezető vagy a bizottság elnöke vagy tagja részéről történő értesítés megküldésének határideje is. Ha bármelyikük részéről az eljárást akadályozó tényező merült föl, akkor az eddigiekben öt munkanapon belül, mostantól öt napon belül kötelesek értesíteni az Oktatási Hivatalt.

11/B. § (3) Ha olyan körülmény merült fel, amely a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti, a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az e személyeket foglalkoztató intézmény vezetője (e bekezdés tekintetében a továbbiakban együtt: érintettek) a körülmény tudomására jutásától számított öt napon belül köteles értesíteni az OH-t

 1. Az eljárási szabályok megváltozásáról

            A módosított kormányrendelet – az eddigiekkel ellentétben – immár világosan rendelkezik arról, hogy a minősítési eljárás során a pedagógusok minősítési eljárásáról, minősítő vizsgájáról kiadott Útmutatónak azt a kiadását kell irányadónak tekinteni, amely az informatikai hozzáférés (portfóliós felület) megnyílásakor hatályban volt. Nem kell tehát egyetlen portfóliófeltöltőnek sem attól tartania, hogy az Útmutató készülő 4. kiadásában olyan szabályok jelennek majd meg, amelyeket az előző kiadás nem tartalmazott. Az eddigiekben nem szerepelt jogszabályi rendelkezés arról, hogy mely időpontig kell biztosítani a portfóliós felülethez való hozzáférést a pedagógusok számára, mostantól ez a probléma is rendeződött, ahogyan azt a következő jogszabályi idézetben látjuk majd. A Hivatal tájékoztatása szerint várhatóan szeptember utolsó napjaiban megjelenik az Útmutató 4. kiadása, majd az ezt követő közeli napokban megnyílik a portfóliós felület, amelyről e-mail-ben tájékoztatást kapnak a minősítésre, minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok. Mivel a tervek szerint az Útmutató 4. kiadásának nyilvánosságra hozása megelőzi az informatikai felület megnyitását, a feltöltést már az Útmutató 4. kiadásában foglalt változások szerint kell végezni, ezekről cikkünk rövid záró fejezetében tudunk némi információt adni.

9/B. § 6) …A minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió vagy pályázat feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyíltakor hatályos Útmutató szerint kell eljárni.

11/A. § (1a) A portfólió, pályázat feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától - vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban - kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre.

Egyben sajnálattal azt is meg kell állapítanunk, hogy az Oktatási Hivatal nem tudta az imént idézett módosított Kormányrendeletben meghatározott június 30-i határidőig biztosítani az informatikai hozzáférést, azaz a portfóliós felület megnyitásának lehetőségét.

Módosultak, pontosabbá váltak a pedagógusok nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezésének visszavonási lehetőségeit tartalmazó szabályok. A pedagógus a nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezését akkor vonhatja vissza, ha

 • ha keresőképtelensége legalább két hónapja folyamatosan fennáll
 • hozzátartozója tartós ápolására hivatkozva

10/A. § (2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a jelentkezést a pedagógus legalább két hónapja folyamatosan fennálló keresőképtelenségére, vagy az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzátartozója tartós otthoni ápolására hivatkozással az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával - amelyhez mellékelni kell az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa által kiadott igazolást - a portfólióvédés, vagy a pályázat védése időpontjáig vonhatja vissza.

A 12/C. § új rendelkezéseket tartalmaz a minősítési eljárás, minősítő vizsga felfüggesztésének lehetőségéről. Az értelmezésekor figyeljünk arra, hogy a felfüggesztés nem ugyanazt jelenti, mint a korábban tárgyalt „visszavonás”. A minősítési eljárás felfüggesztése azt jelenti, hogy az Oktatási Hivatal – bizonyos körülmények fennállása esetén – az eljárás végrehajtását szünetelteti, majd a jogszabályban meghatározott idő elteltével, körülmény beállásával a minősítést folytatja.

12/C. § (3) A minősítő vizsgát, minősítési eljárást, vagy a bírálati eljárást a pedagógus kérelmére fel kell függeszteni

a) a pedagógus tizenöt napot meghaladó keresőképtelensége időtartamára,

b) a pedagógus szülési szabadsága, valamint kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadsága időtartamára,

c) a 4. § (1a) bekezdésében meghatározott pedagógus-továbbképzés elvégzéséig, de legfeljebb egy évre.

Tekintsük át, hogy milyen esetekben kell számolniuk a minősítési eljárásra, minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusoknak arra, hogy az Oktatási Hivatal a minősítési eljárás, minősítő vizsga sikertelenségét állapítja meg! Az eljárás sikertelenségét fogja megállapítani az OH, amennyiben

 • a pedagógus a portfóliót vagy a pályázatot nem töltötte fel vagy – portfólió esetén – a hiánypótlásra való felhívásnak határidőben nem tett eleget,
 • a minősítő vagy a bíráló bizottság megállapította, hogy a pedagógus a portfólió, pályázat részét képező eredetiségnyilatkozatban vállalt kötelezettségét megsértette,
 • a pedagógus az eljárási díjfizetési kötelezettségének (a megismételt minősítő vizsga, minősítési eljárás, mesterpedagógusi vagy kutatótanári pályázat esetében) határidőben nem tett eleget

A harmadik francia bekezdésben felsorolt díjfizetési kötelezettség elmulasztása eddig nem szerepelt a jogszabály szövegében.

A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett megváltozásával két jelentős számú pedagógusréteget felmentett a minősítési kötelezettség alól.

A Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése azokat a pedagógusokat, akik – az egyszerűsített portfólió 2014-ben történő sikeres feltöltését követően – 2015. január 1-jén ideiglenes Pedagógus II. fokozatú besorolást kaptak, mentesítette minden további véglegesítési kötelezettség alól, és Pedagógus II. fokozatba történő besorolásukat véglegesítette. Benyújtott jelentkezésüket az Oktatási Hivatal törli. Kivételt képeznek azok a kollégák, akik az ideiglenes besorolásuk elnyerését követően 2016. július 1. előtt sikertelen minősítési eljárásban vettek részt.

 36. § (4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. Az OH az érintettek Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásra való jelentkezését törli, és őket erről tájékoztatja. Ettől eltérően az a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki 2016. július 1. előtt a 3. § szerinti minősítési eljárásban vett részt, amely sikertelen tanúsítvány kiadásával zárult - feltéve, hogy 2019. december 31-ig nem szerzi meg a Pedagógus II. fokozatba való besoroláshoz szükséges sikeres minősítést - 2020. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és ezen időponttól őt Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni. Illetménye megállapításához beleegyezése nem szükséges, de a munkáltató a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.

A pedagógus minősítési eljárással kapcsolatos másik kedvezményezett réteg azoknak az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusoknak a köre, akik legkésőbb 2023. augusztus 31-én betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Számukra a módosított kormányrendelet 2017. január 1-jei dátummal – minden további minősítés, eljárás és teendő nélkül – Pedagógus II. fokozatba történő besorolást biztosít. Ez az intézkedés 5.113 pedagógus kollégának jelent mentesítést az öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző hét évben a minősítési procedúra alól. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendelkezés kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárt 7 éven belül elérőkre vonatkozik, nem vonatkozik azonban a 40 éves szolgálati idővel nyugdíjazásukat kérő nőkre.

39/K. § Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,

b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,

c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben

foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.

A Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett módosítása tartalmazza a mesterfokozat és a kutatótanári fokozat eléréséhez szükséges pályázatok tartalmát, a mesterprogram és a kutatóprogram elkészítése iránt támasztott követelményeket is. Ezeket az érintett vagy érdeklődő kollégák a megjelent jogszabályban tanulmányozhatják át megfelelő alapossággal.

 1. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítési eljárásának bevezetése

A minősítési eljárás, minősítő vizsga szabályainak 2016. július 30-i hatállyal bevezetett jogszabályváltozásai a pedagógus munkakört betöltők körénél jóval jelentősebb mértékben érinti a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, egyben pedagógus végzettséggel és szakképesítéssel is rendelkező munkavállalók körét. Ilyen munkakör töltenek be tipikusan például a pedagógus szakképesítéssel is rendelkező iskolatitkárok, rendszergazdák, pedagógiai asszisztensek. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 39/E. § (1) bekezdése elrendeli, hogy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Ugyanakkor a 2015. szeptember 1-jét megelőzően ilyen munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt-nek és a Kjt. vhr.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

       A Kormányrendelet 8.§-a 2016. július 30-i hatályba lépéssel meghatározta a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó, pedagógus szakképzettséggel is rendelkező munkavállalók minősítési eljárásának, minősítő vizsgájának szabályait.

8. § (1a) A Gyakornok fokozatba besorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének, szakképesítésének megfelelő tanórát, vagy foglalkozást köteles látogatni (a továbbiakban: hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet.

(1b) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében a minősítő vizsga - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - magában foglalja

a) az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint

b) a hospitálási napló bemutatását és elemzését.

A Kormányrendelet 9/A. § (3) bekezdése arról az esetről is rendelkezik, amikor a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, a hospitálás feltételei a munkáltatónál nem biztosíthatóak. Ebben az esetben a hospitálást biztosító nevelési-oktatási intézményt – az intézményvezető kezdeményezésére – az OH jelöli ki a munkáltatóval azonos településen lévő, vagy ahhoz legközelebb – az OH helyi pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat biztosító szervezeti egységei működési területén – található, a hospitálás lebonyolításának feltételeivel rendelkező intézmények közül.

        A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben pedagógus szakképzettséggel alkalmazott gyakornokok minősítő vizsgájának és minősítő eljárásának eljárásrendjét és értékelési szabályzatát – tekintettel a nem pedagógus munkakörök rendkívüli mértékben eltérő szabályaira és követelményeire – nem célszerű országosan egységesen, jogszabályban rögzíteni. Ezért a Kormányrendelet 9.§-ának (2) bekezdése előírja minden intézményben a helyi értékelési szabályzat elkészítésének kötelezettségét. A helyi értékelési szabályzat elkészítésének határidejét a Kormányrendelet 39/L. § (2) bekezdése 2016. október 1. napjában határozza meg.

9. § (2) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra irányadó helyi értékelési szabályzat tartalmazza legalább

a) a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszert,

b) a minősítés szempontjait és a teljesítmény mérésének módját,

c) a minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet.

(3) A helyi értékelési szabályzatot a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal az 5. melléklet szerinti mintaszabályzat alapján köteles elkészíteni az intézmény, mely helyi értékelési szabályzat kiegészíthető a köznevelési intézményben betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben ellátandó feladatok és az azokhoz kapcsolódó értékelési szempontok részletes leírásával.

(4) A helyi értékelési szabályzat kiadása előtt az intézmény vezetője kikéri az alkalmazotti közösség véleményét. A szabályzatot az intézmény honlapján közzé kell tenni.

Fontos új információ, hogy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalók minősítő vizsgáján, minősítési eljárásán – a speciális minősítési és értékelési szabályok miatt – nincs az Oktatási Hivatal által delegált elnök és szakos szakértő. A minősítő bizottság elnöki feladatait az intézményvezető látja el az alábbi rendelkezés szerint.

10/G. § (1) A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáján az intézményvezető látja el a minősítési követelményeknek való megfelelés megállapításával kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy minősítési követelményeknek való megfeleléséről szóló véleményét írásban indokolni köteles.

Azt, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállalók minősítési eljárásán, minősítő vizsgáján hány fős a minősítő bizottság, hogyan történik a munkavállaló minősítése, milyen eljárási szabályok érvényesülnek, az intézményben 2016. október 1-jéig elkészítendő helyi értékelési szabályzat előírásai a mérvadóak.

Pontosítás történt a jogszabályban arra vonatkozóan is, hogy a minősítő vizsga, minősítési eljárás vagy a hospitálás hogyan számít bele a munkaidőbe. Az eddigiekben a minősítési eljárásban történő személyes részvétel biztosítási kötelezettségét írta elő a jogszabály a munkáltató számára, mostantól azonban ezt a rendes munkaidő terhére kell megtennie. Az eddig hatályos jogszabály nem nevesítette külön a hospitálási tevékenységet mint a minősítésre történő felkészülés kötelező elemét, a pontosítással azonban ez a tevékenység is bekerült a kormányrendeletbe az alábbi szöveggel.

11/B. § (2) Az intézményvezető a rendes munkaidő terhére köteles lehetővé tenni a pedagógus részvételét a minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás pedagógus személyes részvételét igénylő eseményén, valamint a hospitáláson.        

 1. A minősítési szabályok és a portfóliókészítés szabályainak 2017-ben várható változásáról

Az Oktatási Hivatal és az Oktatási Központok tájékoztatása szerint készülőben van az Útmutató negyedik kiadása, amelynek megjelenési időpontja – egyelőre – bizonytalan. Feltehető, hogy a 2018. évi minősítési tervben majdan szereplő pedagógusok minősítő vizsgája, minősítési eljárása már az Útmutató megjelenés előtt álló negyedik kiadásában foglalt, részben megváltozó szabályok szerint történik majd.

Az Oktatási Hivatal előadásokon elhangzott információi szerint a portfóliókészítéssel és a minősítési eljárással kapcsolatban 2017-ben – feltehetőleg csak a 2018. évi minősítési eljárásokra hatályba lépve – a következő szabályok megváltozása várható:

 • az indikátorok száma – a jelenlegi párhuzamosságok kiküszöbölésével – a jelenlegi 77-ről 62-re fog csökkenni
 • a porfólió szabadon válaszható dokumentumainak száma a jelenlegi 4-6-ról várhatóan 3-5 dokumentumra fog csökkenni.

Az esetleg várható további változásokról egyelőre nincs érdemi információnk.

 

A mappában található képek előnézete Irénke virágai-2014